Ambtshalve interventie risicogronden

Gemeenten die zelf de nodige inspanningen hebben gedaan om hun inventaris van risicogronden volledig én tijdig uit te wisselen, ontvangen van de OVAM bijkomende ondersteuning. En dat via ambtshalve onderzoeken om probleemsituaties en twijfelgevallen volgend uit de classificatie als risicogrond vlugger uit te klaren.

Wanneer de gemeente geen eenduidige uitspraak kan doen of een perceel al dan niet een risicoperceel betreft, kan via deze interventieopdracht een oplossing op maat worden geboden via het uitvoeren van een historisch onderzoek en/of (verkennend) bodemonderzoek.  Bijvoorbeeld voor de nadere lokalisatie van stortplaatsen, als niet gekend is tot waar precies de voormalige stortactiviteiten hebben plaatsgevonden. Of als men op basis van de bewijsvoering van een gemotiveerde verklaring toch niet helemaal kan uitsluiten welke activiteiten precies op het perceel hebben plaatsgevonden en aldus de geplande overdracht geblokkeerd blijft.

Voorbeeldcases

In Herentals was bij de globale inventarisatiestudie van de potentiële verontreinigde gronden in 1995 een voormalige stortplaats als risicogrond geïnventariseerd. In het grondeninformatieregister werden op deze manier 28 percelen geregistreerd als risicogrond. Via de ambtshalve interventie is een inventarisatiestudie uitgevoerd, bestaande uit een uitgebreid historisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek werden alle relevante vergunningen, meldingen en/of klachten etc opgevraagd bij de gemeente. Naast de kadastrale gegevens werden eveneens oude luchtfoto's geraadpleegd en werd tenslotte een plaatsbezoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige stortplaats. Op basis hiervan konden alvast 8 percelen in de onverdachte zone met zekerheid geschrapt worden als risicogrond. In dit geval kan met deze inventarisatiestudie een woonzoneproject worden voorbereid: omdat de eigenaars van de overige 20 percelen niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele bodemverontreiniging, zal één globaal bodemonderzoek worden uitgevoerd. ambtshalve interventie

 

Ook voor minder omvangrijke risicogronden kan een ambtshalve interventie een oplossing bieden. In Neerpelt werden bijvoorbeeld 4 percelen met melding van voormalige stortactiviteiten in de jaren ´90 geïdentificeerd als potentieel verontreinigde grond. Er werd een historisch onderzoek uitgevoerd en op basis hiervan gericht enkele verkennende boringen geplaatst. Op basis van de visuele waarnemingen van de boorprofielen konden 2 percelen met zekerheid geschrapt worden als risicogrond. Voor de 2 andere percelen blijft een onderzoeksplicht gelden, omwille van de aanwezigheid van stortmateriaal.