Ambtshalve sanering van het terrein ex-Modernite in Aalst

De OVAM voert een bodemsanering uit ter hoogte van de Hekkestraat 20 in Aalst. De sanering bestaat uit een ondergrondse opslag van de asbesthoudende materialen (afkomstig van de bovengrondse asbestberg enerzijds en de asbesthoudende ophogingslaag anderzijds) met een veilige afdeklaag.

 

plan 

 

Ondergrondse inkuiping
De geotechnische ondergrondse inkuiping bestaat uit soilmixwanden. Soilmix is een trillingsvrije diepfunderingstechniek die onder meer de aanwezige grond gebruikt als grondstof voor het maken van diepfunderingselementen, in dit geval de wanden. Door deze techniek krijgen we een gesloten, aansluitende en waterremmende laag. We plaatsen de wanden tot 16 m-mv (meter onder het maaiveld), dit is twee meter in de ondoorlatende kleilaag.

 

doorsnede


Opslag in twee fasen

We voeren de ondergrondse opslag van het asbesthoudend materiaal uit in twee fasen. De grond onder de asbestberg en asbesthoudende ophogingslaag worden conform de regelgeving onderzocht en afgevoerd. In de eerste fase ontgraven we tot 6,1 m-mv en in de tweede fase tot 5 m-mv.
 

De asbestberg wordt in de eerste fase van de ondergrondse inkuiping opgeslagen. De asbesthoudende ophogingslaag wordt selectief ontgraven en zowel in de eerste als in de tweede fase van de ondergrondse inkuiping opgeslagen. De ondergrondse inkuiping vullen we op met de asbesthoudende materialen tot 1,2 m-mv. Van 1,2 m-mv tot 0,2 m-mv vullen we op met niet-asbesthoudend materiaal. Over de gehele oppervlakte van de ondergrondse inkuiping (7.200 m²) brengen we bovenaan een vloeistofdicht beton aan van 0,2 meter dik. Voor de constructie van de ondergrondse opslag is bij de ontgravingswerken van de grond een bemaling nodig. We controleren of het opgepompte grondwater niet verontreinigd is en lozen dit bemalingswater in de Dender. Indien nodig wordt het water eerst gezuiverd.


Nazorg van tien jaar

De bodemsaneringswerken duren ongeveer twaalf maanden. Na de saneringswerken voorzien we een nazorg van tien jaar voor de opvolging van de waterdichtheid van de geotechnische inkuiping. Dit doen we door de stabiele toestand van de grondwaterverontreiniging op te volgen. Tot aan de realisatie van een gebouw bovenop het beton als afwerkingslaag ter hoogte van de ondergrondse inkuiping, voeren we eveneens een controle van de waterdichtheid van het beton uit.


Geen risico’s meer door verontreiniging

Door de sanering nemen we de risico’s verbonden aan de asbestverontreiniging volledig weg. Daarnaast is er geen verspreiding meer van zware metalen in het grondwater buiten de omtrek van de ondergrondse opslag. Aangezien het om een ondergrondse opslag gaat, blijft een restverontreiniging aanwezig. Deze verontreiniging omvat de totale omvang van het asbesthoudend materiaal dat zich momenteel verspreid over heel het terrein bevindt.

 

Openbaar onderzoek

Eventuele bezwaren of opmerkingen kunt u gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek bezorgen aan de gemeente Aalst of aan de OVAM. Daarbij vermeldt u steeds het dossiernummer en de contactpersoon Patrick Ceulemans. OVAM , Afdeling Bodembeheer. nStationsstraat 110, B-2800 MECHELEN.

 

Meer info

Uitgebreide informatie en documentatie over de ambtshalve aanpak van bodemverontreiniging vindt u terug op: www.ovam.be/de-ovam-saneert-voor-u.