Arendonk Voormalige springstoffenfabrieken

Waar is de woonzone gelegen?

De site is gelegen aan Wampen, de Rode Del en de Moerenstraat in Arendonk. De totale oppervlakte bedraagt 5,2 hectare en omvat 28 kadastrale percelen.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

De site betreft de bijgebouwen van twee voormalige springstoffenfabrieken. Verspreid over een grote zone werden bunkers opgericht waarin springtuigen werden geproduceerd. De exploitatie vond plaats van de jaren 1870 tot maximaal 1964. Nadien werden in het gebied weekendhuisjes gebouwd waar later ook permanent werd gewoond.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 19 mei 2011 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit bij de publicaties rechts van de pagina. Het site-onderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

De bodemsanering gebeurt eveneens op initiatief en op kosten van de OVAM.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Op de meeste percelen werd geen verontreiniging aangetroffen. Op deze gronden is dan ook geen sanering nodig. Op tien percelen, waarvan enkele nog geen deel uitmaakten van de site, werd een verontreiniging met zware metalen aangetroffen die afkomstig was van een ophooglaag. Voor deze verontreiniging is wel een sanering nodig. De eigenaars van deze percelen zijn al op de hoogte gebracht.

Wat is de tijdsplanning?

Het site-onderzoek werd eind 2013 afgerond. De sanering wordt uitgevoerd door de OVAM.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.