Asbest bij Particulieren

 

IVAREM – samenaankoop verwijdering asbestdaken en –gevels (inschrijven voor het proefproject is niet meer mogelijk)Logo Ivarem

In de afvalintercommunale IVAREM vond de OVAM een lokale partner voor een gezamenlijk proefproject om particulieren maar ook jeugd- of sportverenigingen financieel te ondersteunen als ze oude asbestdaken of -gevels moeten vervangen en/of dak- of gevelisolatie willen plaatsen. Meer dan 300 projectdeelnemers uit de IVAREM-regio schreven zich in. Het is niet meer mogelijk om aan te sluiten bij dit project.

De kosten voor een dak- of gevelrenovatie zijn aanzienlijk maar gelukkig kunnen gebouweigenaars beroep doen op financiële ondersteuning zoals lokale en Vlaamse renovatiepremies, een verlaagd BTW-tarief van 6% en goedkope leningen. Meer informatie over de verschillende premies vindt u op www.premiezoeker.be. De asbestgerelateerde meerkost (= de kost ten aanzien van niet-asbesthoudende dakbedekking) zit in het transport en de verwerking van het asbestafval. In dit proefproject neemt de OVAM deze kosten op zich.

Daarnaast stelde IVAREM in samenwerking met OVAM een asbestverwijderaar aan die een samenwerkingsverband aanging met verschillende dakaannemers. Dankzij deze samenwerking kon de inschrijver aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de hand van een samenaankoop konden vervolgens voordelige prijzen bekomen worden. IVAREM stelde in het kader van dit project ook nog een externe deskundige aan om controles uit te voeren op een zorgvuldige en veilige uitvoering.

De OVAM wil met dit proefproject nagaan of groepsaankopen, of varianten die schaalvergroting nastreven, een geschikt instrument kunnen zijn voor veilige en maximale verwijdering van asbest bij dak- en gevelrenovaties. Het Vlaamse renovatiebeleid  probeert immers niet alleen onze gebouwen energiezuiniger te maken maar ook in één beweging de gevaarlijke stoffen zoals asbest, veilig en maximaal te verwijderen.

Na de werken krijgen projectdeelnemers een verklaring dat het asbesthoudend materiaal conform de code van goede praktijk verwijderd is.

U kunt genieten van extra financiële voordelen zoals verlaagd btw-tarief aan 6%,  de Vlaamse renovatiepremie, premies voor dak- en gevelisolatie, enz.  Meer informatie over het project kan u raaplegen via www.ivarem.be of bel naar de gratis infolijn op 0800 90 441.

Merksplas – IOK – samenkoopformule asbesthoudende golfplaten en asbestinventarissenLogo IOK

In de gemeente Merksplas en IOK Afvalbeheer vond de OVAM een lokale partner die mee haar schouders wou zetten onder een gezamenlijk proefproject rond de vervanging van asbestcement golfplaten en het aanbieden van goedkope asbestinventarisaties. De focus ligt op (bij-)gebouwen bij land- en tuinbouwers, particulieren en jeugd- en sportverenigingen.logo gemeente Merksplas

Het pilootproject bestaat uit twee onderdelen: Stalling Met Asbest Golfplaat

Vervanging van daken en gevels met asbestcement golfplaten

Eigenaars die willen deelnemen aan het proefproject kunnen kiezen uit drie scenario’s:

1. De asbesthoudende golfplaten zelf verwijderen en laten ophalen door IOK Afvalbeheer.

Scenario formule groepsaankoop:

2. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen en afvoeren door de geselecteerde aannemer groepsaankoop.

3. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen, afvoeren en vervangen door een nieuw materiaal door de geselecteerde aannemer groepsaankoop.

Deze groepsaankoop zal gedurende de vijf jaar dat het asbestproject binnen Merksplas loopt, in functie van het aantal aanvragen meerdere malen herhaald worden.

Projectvoordelen voor deelnemers:

 • OVAM of IOK Afvalbeheer voorzien in de gratis ophaling en verwerking van het asbestafval;
 • kwaliteitsborging en ontzorging: correcte en veilige verwerking door de geselecteerde aannemer groepsaankoop;
 • interessante eenheidsprijzen door volumekorting (schaalvergroting groepsaankoop);
 • realisatie gezondere leefomgeving;
 • mogelijkheid tot plaatsing extra isolatie;
 • meerwaarde bij verkoop/verhuur met bewijs van asbestverwijdering;
 • combinatie met andere ondersteuning renovatie: VLIF (land- en tuinbouwers), woningrenovatie premies en aftrek (particulieren).

Goedkope asbestinventaris voor particulieren

De gemeente Merksplas wil particulieren de mogelijkheid bieden om voor slechts 100 € een asbestinventaris van hun woning op te maken. Het restbedrag wordt gefinancierd door de gemeente Merksplas en de OVAM die met dit traject ook inzicht wil verwerven in de systematiek van asbestinventarisaties.

Projectvoordelen voor deelnemers:

 • volledige niet-destructieve asbestinventaris voor slechts 100 €;
 • kennis van de toestand van risicovolle asbesttoepassingen;
 • weten hoe risico's te voorkomen;
 • wegnemen of vermijden van gezondheidsrisico's;
 • bezit verplichte asbestinventaris bij uitvoering werken door werknemers aannemer.

Met deze twee proefprojecten wil de OVAM meer inzicht verwerven in hoe samenkoopformules en  asbestinventarissen kunnen bijdragen aan een versneld asbestafbouwbeleid.

Voor meer info kan u terecht bij Karen Sterkens, milieudienst, 014 63 94 35 en Elke Campforts, vergunningendienst, 014 63 94 38 - asbest@merksplas.be - www.merksplas.be/asbest.

Meer informatie vindt u in het persbericht bij publicaties rechts op deze pagina.

Proefproject stad Antwerpen en OVAM verwijdert asbesthoudende leidingisolatie uit woningen (inschrijven voor het proefproject is niet meer mogelijk)Logo Antwerpen

De OVAM en de stad Antwerpen zetten een proefproject op om asbesthoudende isolatieleidingen te verwijderen uit 50 huizen in de verschillende Antwerpse districten. Antwerpenaars die in het project wilden instappen, konden zich tot 30 september 2016 online inschrijven. Uitvoering van de werkzaamheden is gepland vanaf mei 2017. Het is niet meer mogelijk om aan te sluiten bij dit project.

Deze asbesthoudende isolatie is vooral terug te vinden in huizen die gebouwd of gerenoveerd werden tussen 1930 en begin jaren ‘80.  Het diende als isolatiemateriaal rond leidingen van centrale verwarming, of rond expansievatisolatiebuizenen. De asbestvezels zitten in een plaasterachtig materiaal dat vaak omgeven is door een windel of jute doafvoerbuis plafondek. In goede staat vormt het voorkomen van het materiaal geen risico indien het niet beschadigd wordt. De materiaaltoestand verslechtert echter door veroudering waardoor de kans op vrijstelling van asbestvezels in de ruimte vergroot.

Via plaatsbezoek met staalname door een asbestdeskundige werd bekeken of de leidingisolatie daadwerkelijk asbesthoudend was. In ongeveer 1 op 4 analyses bleek de leidingisolatie niet-asbesthoudend te zijn. OVAM stelde aan de hand van strenge selectiecriteria de meest voordelige erkend asbestverwijderaar aan om op basis van de vastgestelde situatie een offerte op maat voor iedere projectdeelnemer te kunnen bieden.   Op basis van deze persoonlijk offerte konden projectdeelnemers beslissen of zij  al dan niet hun offerte wilden bevestigen.  Voor 50 locaties draagt de OVAM de helft van de saneringskosten. Na het veilig verwijderen van de asbesthoudende isolatie hebben projectdeelnemers een veiligere en gezondere woning.

Na afloop van dit proefproject volgt een evaluatie door de stad Antwerpen en de OVAM. Is die positief, dan kan een nieuw project mogelijk zijn.

Proefproject wijkrenovatie KampenhoutLogo Kampenhout

De gemeente Kampenhout en woonintercommunale 3WPlus verwijderen in samenwerking met de OVAM de asbesthoudende buitenschil van woningen in de Kampenhoutse wijk ‘De Hutte’. Met deze wijkrenovatie beogen de projectpartners een verbetering van de leefomgeving door energierenovatie te koppelen aan asbestverwijdering. Het verbeteren van de levenskwaliteit inzake ‘wonen’ omvat immers ook het verwijderen van gezondheidsrisico’s die voortkomen uit de aanwezigheid/manipulatie van asbesthoudende materialen in en om de woning. Via een samenaankoop willen de projectpartners deelnemers ontzorging en kwaliteit bieden met een lage instapdrempel in het project. Dankzij een persoonlijke benadering schreef een groot deel van de beoogde projectdeelnemers zich ook effectief in voor het project.

Het merendeel va3Wplusn de daken in de wijk De Hutte is voorzien van asbestleien. De wijk is verbonden aan strikte stedenbouwkundige voorschriften en de huidige bestaande uniformiteit moet er behouden blijven. Dit vormt een troef binnen het project gezien uniformiteit naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot vlottere werkzaamheden en er daardoor ook voordeliger offertes zullen bekomen kunnen worden.

De kosten voor een dak- of gevelrenovatie zijn aanzienlijk maar gelukkig kunnen gebouweigenaars beroep doen op financiële ondersteuning zoals lokale en Vlaamse renovatiepremies, een verlaagd BTW-tarief van 6% en goedkope leningen. Meer informatie over de verschillende premies vindt u op www.premiezoeker.be. De asbestgerelateerde meerkost (= de kost ten aanzien van niet-asbesthoudende dakbedekking) zit in het transport en de verwerking van het asbestafval. In dit proefproject neemt de OVAM deze kosten op zich.

In combinatie met een energie-investering in dakisolatie beogen de projectpartners om kwaliteitsvol wonen op wijkniveau te kunnen realiseren. Hiertoe zal een methodologie ontwikkeld worden van kritische succesfactoren. Dit pilootproject zal een voorbeeldproject worden voor toekomstige wijkrenovatieprojecten, zodat de knowhow gedeeld kan worden.

Werkingsgebied MIWA - Bronophaling asbesthoudende golfplaten

Transport asbestplaatzak MIWA.jpgMet kleine hoeveelheden (<200 kg – of ongeveer 10 m² asbesthoudende golfplaten) asbest kan u momenteel gratis terecht bij het recyclagepark. Het asbest naar het recyclagepark brengen is niet altijd makkelijk: bepaalde openingsuren die u moet respecteVerpakken asbestplaten in asbestplaatzak - MIWA.JPGren, in en uit de aanhangwagen laden, gezondheidsrisico’s die u zelf loopt bij het achterlaten van het asbesthoudend materiaal in de asbestcontainer, … Om dit geheel te vergemakkelijken, start de OVAM samen met MIWA in de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, Stekene en Waasmunster met een proefproject van bronophaling.

Voor een kost vergelijkbaar met de kost aan ophaling van grof huisvuil, kunnen inwoners op het recyclagepark een asbestplaatzak gaan halen om hun asbesthoudende golfplaten in te verpakken. Eén pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-set) en een brochure ‘veilig asbest verwijderen’ krijgt elke inwoner mee om de asbest correct en veilig weg te nemen. Extra PBM-sets kunnen ter plaatse aangekocht worden indien gewenst. Op vooraf bepaalde dagen worden de asbestplaatzakken aan huis opgehaald.logo MIWA

Sint-Niklaas en omstreken – verwijderen asbesthoudend vloerbedekking

vloertegelDaarnaast zet de OVAM in samenwerking met MIWA ook in op de verwijdering van asbesthoudende vinyl (of onderliggend karton of lijm). Een minder gekende maar bij verwijdering niet minder risicovolle toepassing. Bij 5 vrijwillig aangemeldde woningen zal de OVAM samen met de inwoners, een asbestinventarisdeskundige en een erkend asbestverwijderaar de verwijdering van deze vinyl op zich nemen.