Asbest standpunt

De huidige grondverzetsregeling hanteert een nultolerantie voor asbest bij gebruik als bodem. Er mogen m.a.w. geen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbestvezels in de uitgegraven bodem voor hergebruik aanwezig zijn. In de praktijk blijkt dit echter moeilijk te handhaven met de huidige nauwkeurigheid van de meetmethoden. Voor gebruik als bodem binnen de kadastrale werkzone werd een risicogebaseerde afwijking toegelaten.

Aanpassing beleid: optimalisering eenduidigheid en rechtszekerheid

Het (her)gebruik van asbestvezels wordt verboden middels artikel 2 van het KB van 23 oktober 2001 betreffende de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest). Dit KB is de omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn 1999/77/EG die op 31 mei 2009 ingetrokken werd door Verordening 1907/2006 (REACH), bijlage XVII. Concreet vertaald mogen producten (uitgegraven bodem, bouwstoffen …) die asbestvezels bevatten dus de facto niet (her)gebruikt worden. Geen asbestvezels of een nulnorm blijkt in de praktijk met de huidige nauwkeurigheid van de meetmethoden echter moeilijk te handhaven.

Geen asbestvezels = max. 100 mg/kg ds

Het Vlarema hanteert in artikel 2.3.2.1 § 1, 5° voor bouwstof een maximaal asbestgehalte van 100 mg/kg ds. Deze (berekende) normwaarde voor asbest wordt immers aanzien als het laagste concentratieniveau dat met voldoende betrouwbaarheid kan gemeten worden (cfr. kwantificering labo). Het hergebruik van materialen (bouwstoffen, gerecycleerde granulaten ..) met een berekende asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds is dus toegelaten en niet in strijd met het KB van 23 oktober 2001.

Geëxtrapoleerd op uitgegraven bodem betekent dit dat het begrip nultolerantie over de ganse lijn vervangen wordt door het hanteren van de maximale (gewogen) grens- of toetsingswaarde voor asbest van 100 mg/kg ds.

Besluit asbest in uitgegraven bodem

Uitgegraven bodem met een (gewogen) asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds kan (her)gebruikt volgens de grondverzetregelgeving. Uitgegraven bodem met een (gewogen) asbestconcentraties hoger dan 100 mg/kg ds kan niet hergebruikt worden als bodem binnen en buiten de kadastrale werkzone en evenmin als bouwkundig bodemgebruik of vormvast produkt. Pas na reiniging tot een asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds komen de uitgegraven partijen in aanmerking voor hergebruik.