Bedrijf

Wat is (A)EEA ?

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. AEEA is dus alle elektrische en elektronische apparatuur die door een huishouden of een bedrijf wordt afgedankt.

Klik hier voor een overzicht van de apparatuur die onder de wetgeving AEEA valt.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen huishoudelijke EEA enerzijds en professionele EEA anderzijds. Huishoudelijke EEA zijn EEA die worden gebruikt in huishoudens of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven. Een computer of ijskast die in een bedrijf wordt gebruikt zoals in een huishouden, behoort dus tot de categorie huishoudelijke EEA. Als deze computer wordt afgedankt is het bedrijfsafval, maar het wordt wel beschouwd als huishoudelijk AEEA.

Voorbeelden van huishoudelijke EEA of vergelijkbaar EEA :

 • Koel- en vriesapparatuur: koelkast, diepvriezer,…;

 • Groot witgoed: wasmachine, droogkast, fornuis, zonnebank, vaatwasmachine,…;

 • Televisies en monitoren: TV-schermen, computermonitoren,…;

 • Overige apparatuur: microgolfoven, GSM, printer, toetsenbord, radio, DVD-speler, strijkijzer, stofzuiger, grasmaaier, verlichtingsapparatuur,…;

 • Lampen: gasontladingslampen zoals TL-lampen, zonnebanklampen, spaarlampen,… .

Anderzijds zijn er de professionele EEA. Dit zijn toestellen die normaal gezien nooit binnen een huishouden worden gebruikt. Het zijn toestellen die enkel binnen een professionele context worden gebruikt.

Voorbeelden van professionele EEA :

 • laboratoriumapparatuur, bankautomaten, tandartsstoelen …

 • apparaten zoals een kopieerapparaat groter dan 35 kg, een drankautomaat, een scanner groter dan 5 kg, een server,…

Terug

AEEA is gevaarlijk afval

Als AEEA gevaarlijke onderdelen of componenten bevat is het gevaarlijk afval. AEEA moet verplicht gedepollueerd en gedemonteerd worden door vergunde verwerkers. De verschillende afvalstromen die na depollutie en demontage ontstaan dienen verder gerecycleerd te worden.

 • Voorbeelden van schadelijke onderdelen:

 • In koel- en vriesapparatuur en andere grote toestellen: koelmiddelen met CFK’s of halonen, CFK-houdende olie, PCB-houdende condensatoren, kwikschakelaars,…;

 • In kleine toestellen: (oplaadbare) batterijen, PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen, asbest in oude apparaten met temperatuuroverdracht (strijkijzer, waterkoker,…), nikkel cadmium batterijen,…;

 • In audio- en videoapparatuur: beeldschermen, batterijen, TL-lampen,…;

 • In ICT-apparatuur: beeldschermen, LCD-schermen,…;

 • In verlichtingsarmaturen: PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen,… .

Meer info over wanneer onderdelen of componenten gevaarlijk zijn, vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Terug

Wat is de aanvaardingsplicht voor AEEA?

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van AEEA. Zij zijn verplicht om van de klant het afgedankte product terug te nemen. Tevens dient er aan de bevoegde gewestelijke overheid (voor Vlaams gewest: OVAM) gerapporteerd te worden hoeveel elektrische en elektronische apparatuur (EEA) er nieuw op de markt wordt gebracht, en hoeveel er wordt ingezameld en verwerkt. AEEA dienen volgens specifieke normen gerecycleerd te worden en dit enkel door bedrijven die hiervoor vergund zijn.

De batterijen aanwezig in EEA zijn bovendien onderworpen aan de aanvaardingsplicht afgedankte batterijen.

De wettelijke bepalingen zijn opgenomen in artikel 21 van het Materialendecreet (decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) en in hoofdstuk 3 van het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). De aanvaardingsplicht is gebaseerd op Europese regelgeving (AEEA-richtlijn 2012/19/EU en batterij-richtlijn 2006/66/EG).

De aanvaardingsplicht AEEA geldt zowel voor huishoudelijke toestellen (sinds 1 juli 1999) als voor professionele toestellen (sinds 13 augustus 2005).

Terug

Hoe raakt u reglementair en milieu-verantwoord uw AEEA kwijt?

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt ontdoen van uw AEEA. Enerzijds kan u gebruik maken van een aantal diensten die Recupel, Pv-Cycle of een producent met een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan aanbiedt.

U kan met uw AEEA gratis terecht bij uw leverancier van EEA wanneer u een gelijkaardig nieuw product koopt. Een Belgisch bedrijf dat aan u EEA levert is immers verplicht om AEEA gratis te aanvaarden bij aankoop van een nieuw gelijkaardig product.

Inzamelsysteem voor AEEA via Recupel

De vzw Recupel werd opgericht door invoerders en producenten van elektrische en elektronische apparatuur. Het staat in voor de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht AEEA. Het Recupel-systeem wordt gefinancierd aan de hand van milieubijdrages. De milieubijdrage voor huishoudelijke AEEA dekt de administratieve kosten en de kosten voor ophaling en verwerking. De milieubijdrage voor professionele AEEA dekt enkel de administratieve kost. De kosten voor verwerking en ophaling worden pas bij afdanking van het professionele AEEA aangerekend.

Via volgende Recupel-kanalen kan u zich ontdoen van uw AEEA:

 • Recupel ophaalpunt worden

  Indien u grotere hoeveelheden huishoudelijk AEEA heeft kan u Recupel ophaalpunt worden. Er staan dan het ganse jaar door een inzamelrecipiënt van Recupel in uw bedrijf. Als het recipiënt vol is, vraagt u een gratis ophaling aan via de website van Recupel. Voor meer info klik hier.
   

 • Ophaling van AEEA via een Recupel-partner

  U kan uw AEEA ook laten ophalen door een Erkende Recupel-partner. Op die manier kan u uw AEEA zonder directe tussenkomst van Recupel laten ophalen door één van de inzamelaars die met Recupel een contract heeft afgesloten. Hiervoor ontwikkelde Recupel de app Smartloop (klik hier), waarmee u zelf een voorstel kan doen aan deze partners.
   

 • Zelf afvoeren van uw AEEA naar een Recupel-partner

  Als u zelf instaat voor het vervoer van uw AEEA kan u met uw huishoudelijk AEEA gratis terecht bij een Recupel-partner die een vergunning heeft voor de opslag van AEEA. Op de website van Recupel vindt u meer informatie over de Recupel partners. Voor professioneel AEEA kunnen mogelijks kosten aangerekend worden.
   

 • Kringloopcentrum

  Indien u herbruikbaar AEEA heeft, kan u contact opnemen met een erkend kringloopcentrum. Voor meer inlichtingen en adressen van kringloopcentra: www.dekringwinkel.be.
   

 • Containerpark

  Als er enkel kleine hoeveelheden huishoudelijke AEEA af te voeren zijn, is ook het containerpark een mogelijkheid. In sommige regio’s worden bedrijven toegelaten op het containerpark (vooraf navragen bij de gemeente!).

Inzamelsysteem voor fotovoltaïsche zonnepanelen via PV-Cycle

Wanneer u zich wenst te ontdoen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u deze gratis achterlaten bij de leverancier of u kan contact opnemen met één van de PV-cycle inzamelpunten. Klik hier voor een overzichtlijst van de PV-cycle inzamelpunten.

Inzamelsysteem via een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan

Wanneer u zich wenst te ontdoen van AEEA waarvan de producent/invoerder een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan heeft, dan kan u hiermee gratis terecht bij uw leverancier. Voor deze apparaten is er een specifiek inzamelsysteem voorzien, opgezet door de producent/invoerder. Meer info over dit welbepaalde inzamelsysteem kan u bekomen bij de leverancier van het toestel. Op de website van OVAM vindt u een lijst met bedrijven die een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan hebben.

Rechtstreekse inzameling via een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of vergunde verwerker

Anderzijds zijn er een aantal mogelijkheden buiten de aanvaardingplicht om. U kan uw AEEA ook laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of zelf afvoeren naar een vergunde verwerker die geen contracten hebben met een producent met een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan, Recupel of PV Cycle.

 

Terug

Transport

Geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

Als de afvoer van uw AEEA gebeurt door een derde moet deze beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. De lijst van geregistreerde vervoerders en de lijst van de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van AEEA vindt u hier.

Als u uw AEEA zelf wenst te vervoeren naar een verwerker heeft u geen registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar nodig voor het vervoer van dit AEEA. Als dit AEEA wordt afgevoerd naar een verwerker buiten het Recupel-systeem om, dient u er als opdrachtgever op toe te zien dat de doelstellingen inzake hergebruik en nuttige toepassing van artikel 3.4.4.5 van het VLAREMA worden behaald (zie artikel 5.2.5.4 van het VLAREMA). Op verzoek van de OVAM dient u hierover informatie te verstrekken.

Identificatieformulier

Van elke ophaling van AEEA is een document nodig waarop staat waar het AEEA naartoe is gegaan, met o.a. datum, hoeveelheid en soort apparaten. Gebruik het identificatieformulier voor afvalstoffen , of het document dat Recupel gebruikt bij de ophaling. Het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen is van toepassing voor gevaarlijke AEEA. Meer info over wanneer AEEA gevaarlijk zijn, vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Grensoverschrijdende transporten

Wanneer gevaarlijke AEEA naar het buitenland wordt vervoerd, moet steeds worden voldaan aan de Europese verordering (1013/2006/EG) betreffende de overbrenging van afvalstoffen. Voor AEEA houdt dit concreet in dat er steeds een goedgekeurde kennisgeving vereist is.

Voor uitvoer naar niet-OESO landen geldt er een exportverbod voor gevaarlijke AEEA. Zie hiervoor ook naar het standpunt certificering van AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

 

Terug

Verwerking en recyclage

Demontage van AEEA vereist steeds een vergunning. Een apparaat volledig ontmantelen dient dus overgelaten te worden aan vergunde verwerkers. Het weghalen van gevaarlijke onderdelen is voorbehouden voor bedrijven die deze activiteit in hun milieuvergunning hebben opgenomen. De lijst van vergunde verwerkers van AEEA vindt u hier.

Terug