Bedrijven en werkgevers

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van asbest. De codex Welzijn op het werk somt de maatregelen op die u moet nemen, met name op het gebied van:

 • de inventarisatie van asbest;
 • het beheer van asbest;
 • de juiste verwijderingsmethodes;
 • opleidings- en erkenningsvoorwaarden.

De regionale externe directies van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk voeren inspecties uit om te controleren of u de verplichtingen naleeft.

Asbestinventaris (laten) opmaken

Een asbestinventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse.  Op basis van de asbestinventaris voert u een risico-evaluatie uit en maakt u een beheersprogramma of werkplan op.

In heel België kennen werkgevers reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken. In Vlaanderen zal in de toekomst een asbestinventarisattest voor alle gebouweigenaars verplicht worden.

Er bestaat momenteel geen beperking of erkenning voor het opmaken van asbestinventarissen. In principe mag u als werkgever zelf een asbestinventaris opmaken voor de gebouwen waar u werknemers tewerkstelt, eventueel ondersteund door uw preventieadviseur. Best doet u beroep op een expert, meestal werkzaam bij een erkend asbestlabo.

Voor het bekomen van een asbestinventarisattest in Vlaanderen zal u verplicht beroep moeten doen op een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie.

Alle informatie over de asbestinventaris en het asbestinventarisattest vindt u hier.

 

Asbesttoepassingen veilig beheren

Risicoanalyse

Op basis van de asbestinventaris vindt er een risicoanalyse plaats: een inschatting van de aard, de mate en de duur van de blootstelling van uw werknemers aan het aanwezige asbest. De risicoanalyse dient op haar beurt als input voor een beheersplan. Dat plan lijst de maatregelen op die u als werkgever moet nemen om:

 • het asbest veilig te beheren (preventiemaatregelen);
 • het asbest te verwijderen (werkplan).

Het beheersplan moet op basis van periodieke inspecties worden geactualiseerd en finaal voorgelegd worden aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk. De volgende instanties moeten ook hun advies geven over het plan:

 • de preventieadviseur arbeidsveiligheid;
 • de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;
Inhoud beheersplan

Een beheersplan moet altijd de volgende onderdelen bevatten:

 • een beoordeling van de toestand van het aanwezige asbest en de asbesthoudende materialen. Die beoordeling moet minstens één keer per jaar gebeuren via een visuele inspectie.
 • de preventiemaatregelen nodig om het asbest veilig te beheren.
 • de maatregelen nodig om asbesttoepassingen in slechte staat of waar werknemers het kunnen beroeren of beschadigen te verwijderen, en de werkplanning die daarbij hoort.

Preventieve of definitieve maatregelen

Preventieve maatregelen

Zijn er beschadigde of risicovolle asbesttoepassingen ontdekt in uw bedrijfsgebouw? Neem dan één van deze preventieve maatregelen voor u het asbest laat verwijderen:

 • Fixeer de toepassing met een fixeermiddel.
 • Kapsel het asbest tijdelijk in.
 • Verzegel de ruimte.

Opgelet: deze maatregelen zijn enkel geschikt als kortetermijnoplossing. U kunt asbesttoepassingen in slechte staat beter zo snel mogelijk vervangen. Hoe slechter de staat van de toepassing, hoe duurder het immers wordt om het asbest te verwijderen. De Vlaamse regering wil stelselmatig alle asbesthoudende materialen in slechte staat in alle Vlaamse gebouwen verwijderen tegen 2034 en uiterlijk 2040.

Asbest (laten) verwijderen

Wilt u asbesthoudende materialen in uw bedrijfsgebouw (laten) verwijderen? De toestand en aard van de asbesttoepassing bepalen wie het asbest mag wegnemen en hoe dat moet gebeuren. Overleg hierover met de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in uw onderneming.

Uw eigen werknemers

Uw werknemers mogen sommige onderhouds- of verwijderingswerken zelf uitvoeren, op voorwaarde dat het gaat om zogenaamde sporadische handelingen. Dat zijn werkjes die maar af en toe moeten gebeuren en waarbij de blootstelling aan asbest zeer beperkt blijft:

 • korte onderhoudsactiviteiten van hechtgebonden asbesttoepassingen waarbij geen asbestvezels kunnen vrijkomen;
 • niet-beschadigde asbesttoepassingen verwijderen waarvan de asbestvezels stevig zijn ingekapseld in cement of in een ander materiaal, zonder ze stuk te maken;
 • asbesthoudende materialen in goede staat inkapselen en omhullen;
 • Luchtmetingen uitvoeren of stalen nemen om te controleren of een bepaald materiaal asbest bevat.

Voor deze sporadische werkjes gelden de meldingsplicht, de registerplicht en het gezondheidstoezicht niet.

Een gewone aannemer eenvoudige handelingen

Voor sommige asbesttoepassingen kunt u een beroep doen op een aannemer wiens medewerkers een jaarlijks opleidingsattest hebben voor de techniek van de ‘eenvoudige handelingen’. Om die techniek te mogen uitvoeren, moeten aannemers en/of werknemers aan enkele verplichtingen voldoen:

 • een jaarlijkse opleidingsplicht
 • een meldingsplicht
 • een registerplicht
 • een jaarlijkse gezondheidscontrole.

Een erkende asbestverwijderaar

Moet het asbest worden weggenomen via een van de volgende verwijderingstechnieken?

 • couveusezak-methode
 • methode met de hermetisch afgesloten zone.

Schakel dan een erkende asbestverwijderaar in.

Ondersteuning en subsidies

De Vlaamse overheid biedt bedrijven ondersteunende maatregelen en subsidies aan om de asbesttoepassingen in hun bedrijfsgebouwen stelselmatig te verwijderen. Een greep uit het aanbod:

 • subsidies voor de ophaling van asbestcement (KMO, land- en tuinbouw);
 • incentives om te investeren in leegstaande of verwaarloosde gebouwen;
 • Ondersteuning bij de heraanleg van een asbestdak (landbouw).

De OVAM wil de komende jaren verder ondersteuning op maat laten uitwerken. Ze zal hiervoor samenwerken met de betrokken bedrijfsfederaties en de beherende departementen. Het doel is om ook te kijken naar de ondersteuning van asbestverwijdering, gecombineerd met energetische ingrepen zoals het plaatsen van dakisolatie of zonnepanelen.

Documenten en formulieren
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.