Grondverzet - Belangrijkste bepalingen - Begrippen over grondverzet

Wat is een verdachte grond?

De kans op bodemverontreiniging is niet overal even groot. Op zogenaamde verdachte gronden is de kans op een bodemverontreiniging groter dan op niet verdachte gronden. Bij een uitgraving op een verdachte grond is daarom altijd een kwaliteitsbepaling van de uitgegraven bodem nodig.

Verdachte gronden zijn:

  • Alle onderzoeksplichtige of zogenaamde risicogronden.  Via de gemeente en de milieuvergunning kunt u nagaan of een grond onderzoeksplichtig is.  Meestal gaat het dan om bedrijfsterreinen.
  • Alle gronden opgenomen in het grondeninformatieregister waarvan geweten is dat een deel van de grond aangerijkt is met verontreinigende stoffen boven de richtwaarde of waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem. Deze gegevens zijn opgeslagen in het OVAM-register van de verontreinigde gronden en staan vermeld op de bodemattesten.
  • Alle wegen, oude wegbeddingen en wegbermen.
  • Alle gronden waarvoor aanwijzingen bestaan dat de richtwaarde overschreden is en voor zover ze aangewezen zijn door de Vlaamse minister voor Leefmilieu. Momenteel zijn er nog geen gronden aangewezen door de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Wat is een kadastrale werkzone?

Het begrip kadastrale werkzone is een combinatie van het begrip kadastraal perceel, een fiscaal-juridische eenheid en het begrip werk- of werfzone, een praktische eenheid uit de bouwwereld.  

We gaan hier niet verder in op de precieze betekenis van "kadastrale werkzone", maar voor de vuist weg komt een gebruik binnen de kadastrale werkzone neer op het opnieuw gebruiken van bodem binnen eenzelfde project en dus binnen de werfzone. Bij afvoer van uitgegraven bodem is er sprake van een gebruik buiten de kadastrale werkzone. Binnen de kadastrale werkzone zijn de gebruiksmogelijkheden van de bodem soepeler dan voor uitgegraven bodem die afgevoerd wordt en bijgevolg buiten de kadastrale werkzone wordt gebruikt. Binnen de kadastrale werkzone werkt u wel volgens een code van goede praktijk.

Hoe de kadastrale werkzone precies gedefinieerd wordt en op welke manier ze bepaald wordt, vindt u terug in de code van goede praktijk.

Wat is gebruik ter plaatse?

Het begrip gebruik van uitgegraven bodem binnen een zone voor het gebruik ter plaatse is slecht van toepassing voor grondwerken voor de aanleg, de heraanleg of het herstel van leidingwerken, voor het herstel van oevers en dijkprofielen voor zover de werken zich beperken tot het optrekken van de afgeschoven grond en voor het gebruik van uitgegraven teelaarde in ontginningen. Bij deze werken wordt de uitgegraven bodem op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities in dezelfde toepassing teruggebracht. Voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een zone voor het gebruik ter plaatse geldt een vrijstelling voor de opmaak van het technisch verslag als de uitgegraven bodem volgens een code van goede praktijk wordt gebruikt.

Andere types grondwerken komen nooit in aanmerking voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een zone voor het gebruik ter plaatse, ook al gebruikt u alle uitgegraven bodem terug op uw eigen terrein; in de context van de grondverzetsregeling wordt dit niet beschouwd als gebruik ter plaatse.

Hoe de zone voor het gebruik ter plaatse precies gedefinieerd wordt en op welke manier ze bepaald wordt, vindt u terug in de code van goede praktijk.