Bezorg ons tijdig uw schuldvorderingen!

  • 7 juni 2018

Van onze contracthouders verwachten we dat voor elke lopende opdracht jaarlijks een tussentijdse factuur wordt ingediend. Deze factuur wordt voorafgegaan door een schuldvordering.

Schuldvordering voor 22 juni

Met het oog op de optimale aanwending van onze financiële middelen dit jaar en als insteek bij de opmaak van de begroting 2019 dient u ons uiterlijk voor 22 juni 2018 de tussentijdse en definitieve schuldvorderingen van de lopende opdrachten te bezorgen. Deze schuldvorderingen bezorgt u digitaal via ons webloket, voor zover dit traject beschikbaar is voor de betreffende opdracht, of via de post voor de andere opdrachten.

Wij zorgen er voor dat deze schuldvorderingen zo snel mogelijk worden goedgekeurd zodat de factuur ingediend en betaald kan worden .

Schuldvordering voor 1 november

Voor de opdrachten, verder in uitvoering of in uitvoering vanaf juni vragen we jullie de schuldvorderingen digitaal, of via de post voor 1 november 2018 te bezorgen, zodat de factuur ook nog dit jaar verwerkt kan worden.

Meer info

Voor vragen kan u terecht bij ambtshalve@ovam.be