Gent (Drongen) Oude Kale

Inleiding

Tussen 1972 en 1982 werd ter hoogte van Steendonck en Slenckdonk in Drongen een stortplaats voor huishoudelijk- en bedrijfsafval uitgebaat door de gemeente Drongen in samenwerking met de gemeente Sint-Amandsberg.
De OVAM en de stad Gent hebben het initiatief genomen om een globaal bodemonderzoek (site-onderzoek) uit te voeren ter hoogte van deze stortplaats. De aanleiding van dit initiatief was een oriënterend bodemonderzoek dat in januari 2003 werd uitgevoerd op het terrein. Het onderzoek concludeerde dat de stortplaats verontreinigd was met zware metalen, ondermeer cadmium en kwik en dat verder bodemonderzoek noodzakelijk was om de omvang van de verontreiniging en van de stortplaats verder in kaart te brengen en om de risico's van de verontreiniging te onderzoeken.

Waar is de site gelegen?

De stortplaats is gelegen op 38 percelen ter hoogte van Steendonck en Slenckdonk in Drongen en grenst aan de beek 'oude Kale' en aan de gemeente Lovendegem.
De gronden worden gebruikt als weiland of akkerland.

Hoe hebben de OVAM en de stad Gent deze site aangepakt?

Een oriënterend bodemonderzoek dat werd uitgevoerd in 2003 toonde aan dat een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk was.
De verplichting tot het uitvoeren van dit beschrijvend bodemonderzoek ligt volgens het bodemdecreet bij de eigenaars van deze gronden.

De OVAM en de stad Gent hebben echter beslist om op hun kosten voor de gehele locatie zélf een bodemonderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Zo werden de eigenaars van hun onderzoeksplicht ontheven en was er op korte termijn duidelijkheid over de bodemkwaliteit ter plaatse.

De percelen werden door de OVAM als een site vastgelegd in een sitebesluit. Dit maakte het mogelijk om één globaal bodemonderzoek (zogenaamd siteonderzoek) uit te voeren op de volledige stortplaats. In dit siteonderzoek wordt de verontreiniging volledig in kaart gebracht en wordt duidelijkheid gegeven over de aanwezigheid van mogelijke risico's. Een siteonderzoek voldoet aan de voorwaarden van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.
Op 3 juni 2008 werd een ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarmee toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur de wettelijke toestemming gaf aan de OVAM om de onderzoeksplicht van de eigenaars over te nemen.

Daarnaast werden voor de financiering van het siteonderzoek afspraken gemaakt tussen de stad Gent en de OVAM, die gebundeld zijn in de samenwerkingsovereenkomst.

Wat zijn de resultaten?

De conclusie van het siteonderzoek is dat er geen ernstige bodemverontreiniging aanwezig is die moet gesaneerd worden.

In het stortmateriaal werden verhoogde concentraties aan zware metalen en PAK (poly-cyclische aromatische koolwaterstoffen) in het vaste deel van de aarde en in één staal van de toplaag vastgesteld. Daarnaast werden ook verhoogde concentraties aan zouten, BTEX en VOCl in het grondwater vastgesteld.
De verontreiniging die in een eerder oriënterend bodemonderzoek werd vastgesteld, werd niet meer opnieuw teruggevonden in dit onderzoek.

De erkende bodemsaneringsdeskundige Esher NV heeft op basis van de resultaten een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd waarbij zowel het humaan-toxicologisch, het ecologisch als het verspreidingsrisico werd onderzocht. Hieruit bleek dat er geen risico's uitgaan van de vastgestelde verontreiniging.

Er zijn dan ook geen verdere maatregelen noodzakelijk en er werden geen gebruiksbeperkingen opgelegd.

Wie is wie?

projectverantwoordelijke OVAM: Liesbeth Havet
projectverantwoordelijke Gent: Greet Steeman (09/268 23 46)
Bodemsaneerdeskundige: Esher bvba (Hendrik Van Heerzele)
 

Contact

Liesbeth Havet
015 284 466
bodemdossier@ovam.be