Wondelgem Industrieweg

Waar is de site gelegen?

Bij het uitvoeren van bodemonderzoeken op de terreinen gelegen aan de Industrieweg 118 en 128 in Wondelgem werd er baggerspecie gevonden op het voormalige perceel 350 B (nu verkaveld naar 60 percelen). De vastgestelde verontreiniging in het vaste deel van de aarde wordt gelinkt aan de baggerspecie.

De cluster werd vastgelegd als site 'Industrieweg in Wondelgem' en bestaat uit 62 percelen. De percelen worden hoofdzakelijk gebruikt als kmo-zone.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. (In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen).

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In het verleden werd het algemeen aanvaard dat de baggerspecie die vrijkwam bij het baggeren van waterlopen zonder enige beschermingsmaatregelen of controle werd achtergelaten op akkers en lager gelegen gebieden. Baggerspecie was immers vruchtbaar materiaal en er werd niet stilgestaan bij het feit dat deze mogelijk verontreinigd was door lozingen in de waterloop.

Ter hoogte van de Industrieweg in Wondelgem werd er ook in de jaren 1960 baggerspecie gestort.

Hoe pakt de OVAM deze site aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 28 februari 2013 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht en op kosten van de OVAM.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van het site-onderzoek zijn geruststellend. De baggerstortzone werd afgeperkt. Voor alle percelen die opgenomen zijn in het sitebesluit is er geen bodemsanering noodzakelijk. Voor meer informatie over de aangetroffen stoffen, verwijzen we naar het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Wat indien een eigenaar zijn grond wenst te verkopen?

De overdracht van de percelen kan plaatsvinden, tenzij op het terrein nog andere activiteiten/inrichtingen uitgevoerd werden die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. In dat geval moet de overdrager zelf nog een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor deze risico-activiteiten.

Contacten

OVAM – Infolijn bodem
015 284 458 of 015 284 459
complexeverontreinigingen@ovam.be
dossiernummer 54465

Bodemsanerings-
deskundige

ABO NV