De OVAM saneert voor u

Het bodemdecreet voorziet als principe dat de saneringsplichtige of de veroorzaker van bodemverontreiniging zelf initiatief neemt en optreedt. In een aantal situaties treedt de OVAM evenwel zelf op, dit noemen we een ambtshalve optreden. Ook bij het achterlaten van afval kan de OVAM, bij specifieke omstandigheden, ambtshalve optreden.

We doen dit niet via eigen boorploegen of met eigen machines, maar stellen gespecialiseerde firma's aan die aan hoge kwaliteitscriteria en erkenningen voldoen. Hierbij houden we rekening met de specifieke wetgeving rond overheidsopdrachten.

Dit ambtshalve optreden gebeurt niet blind: we hebben oog voor de gewenste terreinherontwikkeling en de timing hiervoor. Zo stemmen we de bodemsanering geregeld af op grote herontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuw appartementsblok. Maar dit gebeurt zeker ook op kleinere schaal, bij particulieren bijvoorbeeld houden we rekening met de aanleg van een nieuw terras. Dit noemen we geïntegreerd saneren. Bij elk optreden nemen we maatregelen om de hinder voor het bedrijf, de gebruikers en/of de omwonenden te beperken.
We zijn er van overtuigd dat het ambtshalve optreden ook een stimulans betekent voor innovatie bij bodemonderzoeken of bodemsaneringen. De invulling hiervan willen we maximaal op een duurzame manier doen. 

De OVAM doet er alles aan om oplossingsgericht op te treden. Zo nemen we zelf initiatief om specifieke grootschalige verontreinigingsproblemen op te sporen en klantgericht te saneren. Zo bewezen de projecten rond asbestproductieafval en zinkassenverwijdering hun succes. Ook voor bijzondere lokale situaties bieden we oplossingen aan, zoals bij bedrijven in faling of bij blackfields.

Bij schadegevallen, dit zijn acute gebeurtenissen die aanleiding geven tot bodemverontreiniging, treedt de OVAM veelal adviserend op. Meer vindt u hierover op deze webpagina's.

Het aantal locaties waar de OVAM ambtshalve optreedt, varieert de laatste jaren tussen de 600 en 700. Jaarlijks dienen zich gemiddeld 100 nieuwe terreinen aan waar de OVAM de onderzoeks- of saneringsfase opstart. Jaarlijks sluiten we ongeveer evenveel onderzochte of gesaneerde locaties af. Een voorstelling op kaart vindt u hier, waar u ook de cijfergegevens terugvindt. De tijd tussen de start van een bodemonderzoek en het afronden van een bodemsanering is vaak langer dan 5 jaar. Zodus werken we met een doordachte meerjarenplanning om de saneringsduur zo kort mogelijk te houden. Om dezelfde reden werken we programma's uit waar de opgebouwde expertise gebundeld wordt voor bepaalde verontreinigingsparameters of voor bepaalde doelgroepen. Meer hierover vindt u in het organogram.