Wanneer is technisch verslag verplicht?

In volgende gevallen moet een technisch verslag opgemaakt worden en is de grondverzetsregeling van toepassing:

  • Is het volume uitgegraven bodem groter dan 250 m³ moet er steeds een technisch verslag opgemaakt te worden.
  • Is het volume uitgegraven bodem kleiner dan 250 m³ en vindt de uitgraving plaats op een niet verdachte grond, dan moet geen technisch verslag opgemaakt te worden.  
  • Is het volume uitgegraven bodem kleiner dan 250 m³ maar de uitgraving vindt plaats op een verdachte grond, dan dient een technisch verslag opgemaakt te worden, behalve indien de uitgegraven bodem binnen de kadastrale werkzone als bodem volgens een code van goede praktijk wordt gebruikt.
  • Voor iedere partij gestockeerde uitgegraven bodem die groter is dan 250 m³ moet een technisch verslag opgemaakt worden. Deze verplichting geldt voor iedere partij samengesteld uit verschillende partijen uitgegraven bodem kleiner dan 250 m³ waarvoor er geen verplichting tot technisch verslag was, en ook voor een partij groter dan 250 m³ die in verschillende partijen kleiner dan 250 m³ wordt afgevoerd en gebruikt.

Het is uw taak als bouwheer om een technisch verslag te laten opmaken. Enkel een bodemsaneringsdeskundige mag het technisch verslag opmaken. Wat allemaal onderzocht moet worden in het technisch verslag, vindt u terug in de  standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag

Voor specifiek projecten zoals de de aanleg of het herstel van nutsleidingen of rioleringen, het herstel van oevers of dijkprofielen of het hergebruik van opzijgeschoven teelaarde bij ontginningen moet er geen technisch verslag opgemaakt worden, ongeacht het volume bodem dat uitgegraven wordt. In deze gevallen wordt de uitgegraven bodem na uitvoering van de werken  immers teruggelegd op ongeveer dezelfde plaats. Zodoende zijn de bepalingen voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een zone voor het gebruik ter plaatse van toepassing.  

Een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek geldt niet als een technisch verslag. Evenmin kan een bodemsaneringsproject als technisch verslag gebruikt worden. Wel kan bij de opmaak van het technisch verslag maximaal gebruik worden gemaakt van de gegevens opgenomen in eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.

Soms zijn de uit te voeren grondwerken dringend.  In dat geval is er geen tijd om vóór de uitvoering van de werken een technisch verslag te laten opmaken. U mag dan de uitgegraven bodem tijdelijk stockeren op uw eigen terrein. U moet er dan wel voor zorgen dat een technisch verslag beschikbaar is alvorens u de uitgegraven bodem opnieuw gebruikt.

U mag altijd de uitgegraven bodem afvoeren naar een tussentijdse opslagplaats of naar een grondreinigingscentrum. De uitbater van de tussentijdse opslagplaats of het centrum voor grondreiniging neemt dan de verplichting tot opmaak van het technisch verslag over en zorgt voor de verdere opvolging van de grondverzetsregeling.

Met het onderstaande schema bepaalt u op een eenvoudige manier of u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren en/of u moet werken volgens een code van goede praktijk.