Vervoer van en naar het buitenland

Bij transport voor derden legt de wet van vervoer van zaken over de weg steeds een CMR-document op.

Op de invoer van uitgegraven bodem uit het buitenland of de uitvoer naar het buitenland is de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) van toepassing.  Vanaf het moment dat je de uitgegraven bodem over de landsgrenzen wenst te brengen, valt uitgegraven bodem als afvalstof onder het toepassingsgebied van het EVOA.

Bij uitvoer uit het Vlaamse Gewest moet u beschikken over een toelating (of kennisgeving) volgens het EVOA.  In dat geval moet het transport vergezeld zijn van een kennisgevingformulier en een overbrengingsformulier. Een kennisgevingsdossier kan opgestart worden bij het team in- en uitvoer van de de OVAM.  Voor het gebruik van de uitgegraven bodem in het buitenland, moet u eveneens voldoen aan de buitenlandse wetgeving terzake.

Bij de invoer van uitgegraven bodem vanuit het buitenland in het Vlaamse Gewest, moet u voor de kennisgeving en de bijhorende documenten contact opnemen met de bevoegde autoriteit van het land van verzending.  Afhankelijk van land tot land moet u al dan niet betalen voor deze documenten.  Wilt u de uitgegraven bodem opnieuw als bodem binnen Vlaanderen gebruiken, dan moet je zowel wat het gebruik als wat het vervoer betreft eveneens voldoen aan de geldende Vlaamse wetgeving (zie documenten Vervoer binnen Vlaanderen).

Meer details in verband met de EVOA-wetgeving vindt u in de op de pagina voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen.