Verspreidingspercelen

Wat is een verspreidingsperceel?

Als een verontreiniging tot stand komt op een kadastraal  perceel A en zich verspreidt naar een kadastraal perceel B wordt B een verspreidingsperceel genoemd. Verspreiding kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld doordat de vlek in de grond zich uitbreidt, doordat verontreiniging in het grondwater terecht komt en zo met de stroming van het grondwater wordt meegevoerd (onderstroming) of door atmosferische depositie.

De termen verspreiding en onderstroming worden soms door elkaar gebruikt maar in feite wordt hetzelfde bedoeld: de verontreiniging ontstond op een ander perceel en is gemigreerd.

Juridische gevolgen

De saneringsplicht ligt bij de exploitant, gebruiker of eigenaar van het perceel waar de verontreiniging tot stand kwam. In bovenstaand voorbeeld is dat perceel A. De saneringsplichtige neemt het initiatief voor de bodemonderzoeken en -sanering en draagt de kosten.

Als u als eigenaar van een verspreidingsperceel meent schade te lijden door toedoen van anderen, dan kunt u beroep doen op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek om te trachten om schadevergoeding te krijgen van degene die de verontreiniging veroorzaakte. Het Bodemdecreet voorziet hiervoor geen aparte regeling. De OVAM kan in dergelijke zaken dan ook niet tussenbeide komen. U kunt wel rapporten van bodemonderzoek raadplegen en kopiëren als bewijslast.

Praktische gevolgen

Moet de verontreiniging gesaneerd worden? Dan kan het zijn dat op perceel B ook werken moeten plaatsvinden. De exploitant, gebruiker of eigenaar van perceel B wordt door de OVAM op de hoogte gebracht van zodra een bodemsaneringsproject wordt ingediend. Hij of zij kan dan bezwaren of opmerkingen doorgeven.

De vermelding van bodemonderzoeken en het saneringsproject op het bodemattest staat een overdracht van perceel B niet in de weg. Een niet-risicogrond kunt u overdagen met een bodemattest, ongeacht welke bodemonderzoeken er op vermeld staan.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be