Waterbodemonderzoek

Wat is een waterbodem?

Volgens het decreet Integraal Waterbeleid is de waterbodem de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van het jaar onder water staat.

De specifieke regeling binnen het het Bodemdecreet richt zich enkel op verontreinigde waterlopen waarvoor - om ecologische redenen - een aanpak noodzakelijk is .

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be