Bodemsaneringsdeskundigen en schadegevallen

Maatregelen uitvoeren binnen de schadegevallenprocedure

Maatregelen ter behandeling van de (mogelijke) bodemverontreiniging kunnen enkel aangepakt worden binnen de schadegevallenprocedure indien:

  • het schadegeval binnen de geldende termijn aan de bevoegde overheid gemeld werd en/of door de bevoegde overheid werd vastgesteld;
  • de uit te voeren maatregelen binnen de honderdtachtig dagen kunnen aangepakt worden EN;
  • de bevoegde overheid haar akkoord heeft gegeven aan de saneringsplichtige om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren binnen de schadegevallenprocedure.

Als bodemsaneringsdeskundige dient u er dan ook op toe te zien dat de bevoegde overheid haar akkoord heeft gegeven aan de saneringsplichtige om de noodzakelijke maatregelen binnen de schadegevallenprocedure uit te voeren (via een besluit opgemaakt door de bevoegde overheid).

Het besluit dat door de bevoegde overheid wordt afgeleverd geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning. Het is dan ook noodzakelijk dat u erop toeziet dat het afgeleverd besluit overeenkomt met de effectief uit te voeren (meldings-of vergunningsplichtige) maatregelen. Indien nodig vraagt u aan de bevoegde overheid om een aangepast besluit over te maken.

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het decreet bepaalt dat het uitvoeren van maatregelen ten gevolge van een schadegeval en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige moet gebeuren. Deze richtlijn beschrijft de taken en verplichtingen van de bodemsaneringsdeskundige betrokken bij de uitvoering van de maatregelen en de opmaak van het evaluatierapport.

Zoals u weet dienen de opgelegde maatregelen binnen de 180 dagen uitgevoerd te worden.

Hierbij vragen wij u om het evaluatierapport zo spoedig mogelijk na afronding van de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid en de OVAM over te maken.

Aangezien de OVAM en de lokale besturen vaak niet op de hoogte zijn van eventuele vertragingen vragen wij u om de bevoegde overheid tijdig in te lichten.

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de richtlijn schadegevallen en het evaluatierapport. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 april 2019 moeten voldoen aan deze nieuwe richtlijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigd Bodemdecreet (melding van het schadegeval binnen dertig dagen in plaats van veertien dagen aan de bevoegde overheid indien men gebruik wenst te maken van de schadegevallenprocedure).
  • Aanleveren van labels.
  • Het thema 'gebruiksadviezen' werd herzien.
  • Verduidelijking omtrent 'effectieve' behandeling binnen de schadegevallenprocedure.
  • Verduidelijking omtrent het invullen van de tabel 'Samenvatting van de verontreinigingstoestand aangaande het schadegeval (per perceel)' en de vermelding van verspreidingspercelen in het evaluatierapport.
  • De ondertekeningstabel werd aangepast.

Webloket

Het evaluatierapport moet digitaal aan de OVAM overgemaakt worden via het webloket.

Links

Webloket bodem