Bodemsaneringsdeskundigen en schadegevallen

Maatregelen uitvoeren binnen de schadegevallenprocedure

Maatregelen ter behandeling van de (mogelijke) bodemverontreiniging kunnen enkel aangepakt worden binnen de schadegevallenprocedure indien:

  • het schadegeval binnen de geldende termijn aan de bevoegde overheid gemeld werd en/of door de bevoegde overheid werd vastgesteld;
  • de uit te voeren maatregelen binnen de honderdtachtig dagen kunnen aangepakt worden EN;
  • de bevoegde overheid haar akkoord heeft gegeven aan de saneringsplichtige om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren binnen de schadegevallenprocedure.

Als bodemsaneringsdeskundige dient u er dan ook op toe te zien dat de bevoegde overheid haar akkoord heeft gegeven aan de saneringsplichtige om de noodzakelijke maatregelen binnen de schadegevallenprocedure uit te voeren (via een besluit opgemaakt door de bevoegde overheid).

Het besluit dat door de bevoegde overheid wordt afgeleverd geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning. Het is dan ook noodzakelijk dat u erop toeziet dat het afgeleverd besluit overeenkomt met de effectief uit te voeren (meldings-of vergunningsplichtige) maatregelen. Indien nodig vraagt u aan de bevoegde overheid om een aangepast besluit over te maken.

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het decreet bepaalt dat het uitvoeren van maatregelen ten gevolge van een schadegeval en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige moet gebeuren. Deze richtlijn beschrijft de taken en verplichtingen van de bodemsaneringsdeskundige betrokken bij de uitvoering van de maatregelen en de opmaak van het evaluatierapport.

Zoals u weet dienen de opgelegde maatregelen binnen de 180 dagen uitgevoerd te worden.

Hierbij vragen wij u om het evaluatierapport zo spoedig mogelijk na afronding van de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid en de OVAM over te maken.

Aangezien de OVAM en de lokale besturen vaak niet op de hoogte zijn van eventuele vertragingen vragen wij u om de bevoegde overheid tijdig in te lichten.

Versie 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport.

Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten voldoen aan deze nieuwe richtlijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In het kader van een kwalitatieve, onafhankelijke en objectieve uitvoering zijn de onverenigbaarheid en de beheersmaatregelen verder verduidelijkt (artikel 53/5, §1 en §2 van het VLAREL).
  • De verklaring die hoort bij de ondertekeningstabel wijzigde.
  • De tabel 'administratieve gegevens van de opdracht' werd aangepast.
  • Toevoeging van een schema om te verduidelijken wanneer er sprake is van milieuschade.
  • De schadegevallenprocedure kan toegepast worden na melding van het schadegeval en akkoord van de bevoegde overheid. Er wordt gevraagd om in het rapport de datum van vaststelling van het schadegeval, datum van melding aan de bevoegde overheid en datum van de beslissing van de bevoegde overheid te vermelden.
  • Andere wijzigingen rekening houdende met de vernieuwde standaardprocedures en opgedane ervaringen.

Webloket

Het evaluatierapport moet digitaal aan de OVAM overgemaakt worden via het webloket.

 

 
Contact

OVAM
Team Lokale en Bovenlokale Besturen
015 284 488
schade@ovam.be

Ook interessant voor u