Bodemsaneringsfonds Tersana opgericht op 26 maart 2018!

  • 7 juni 2018

Intussen hebben Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van de garagisten beroepsverenigingen samen met de OVAM hun schouders gezet onder een bodemsaneringsfonds dat op 26 maart tijdens de Auto Technica beurs 2018 boven de doopvont werd gehouden door minister Joke Schauvliege. Dit fonds zal, zodra erkend, de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven zowel financieel als met expertise bijstaan.


Wijziging VLAREBO maakt weg vrij voor oprichting van de sectorfondsen

Sectorale bodemsaneringsorganisaties bieden heel wat voordelen, zo leert de ervaring met de huidige sectorfondsen (BOFAS en VLABOTEX). Als gespecialiseerde instanties nemen ze de last van bodemonderzoek en -sanering uit handen van de individuele bedrijven. Door de grootschalige en gecoördineerde aanpak verlagen de kosten van bodemonderzoek en -sanering die bovendien door solidarisering worden gespreid. Voor de overheid zijn bodemsaneringsorganisaties een efficiënt beleidsinstrument om binnen de belangrijke doelgroep van (kleine) KMO's geclusterd grote aantallen bodemdossiers te activeren. 

Met de recente wijziging van het Bodemdecreet werd de regeling rond de bodemsaneringsorganisaties verder geoptimaliseerd:

  • De verplichting van de exploitanten van de betrokken sector tot opmaak en driejaarlijkse actualisatie van een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan werd vervangen door de verplichting van de erkende bodemsaneringsorganisatie tot opmaak van een algemeen preventieplan.
  • De vereiste representativiteit voor de erkenning als bodemsaneringsorganisatie voor een sector is niet langer gekoppeld aan een welbepaald vast percentage (60%) van de leden van de sector. De representativiteitseis wordt in de nieuwe regeling flexibel ingevuld rekening houdend met de eigenheden van de betrokken sector.
  • De afstemming van de subsidieregeling voor erkende bodemsaneringsorganisaties op de gewijzigde regeling van gemengde bodemverontreiniging.

Via een wijziging van het VLAREBO wordt nu aan de gewijzigde decretale regeling verdere uitvoering gegeven. Daarnaast komen er enkele juridisch-technische aanpassingen.

Door de wijziging van het Bodemdecreet duidt de Vlaamse regering nu de activiteiten aan waarvoor een bodemsaneringsorganisatie kan worden opgericht. In de nieuwe bepaling in het VLAREBO worden de twee volgende activiteiten aangeduid:

  • 'de droogkuisactiviteit' die al eerder was opgenomen en waarvoor reeds een bodemsaneringsorganisatie erkend en operationeel is, de vzw VLABOTEX. Het feit dat deze activiteit opnieuw wordt aangeduid heeft geen invloed op de bestaande erkenning van VLABOTEX als erkende bodemsaneringsorganisatie. De erkenning blijft behouden.
  • De activiteit ‘garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven die constructie-, herstel-, en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen in de ruimste zin uitoefenen op auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en respectievelijke aanhangwagens’ (garagesector).

Startsubsidie

Financieel is opstartkapitaal één van de cruciale punten voor een fonds. Een opstart van een organisatie wordt gekenmerkt door allerhande investeringen, zoals IT, communicatie, personeel, etc. Anderzijds is het aantal reeds afgesloten contracten met overname van de saneringsplicht in de opstartperiode eerder beperkt. Om de werking van de bodemsaneringsorganisaties te verbeteren, is het aangewezen om het verschil tussen de startsubsidie en de bijdragen ontvangen in dat jaar niet in mindering te brengen van de subsidie in het daaropvolgend jaar zoals dat tot nu toe in het VLAREBO was voorzien. Daarom bepaalt de nieuwe tekst nu dat een spreiding mogelijk is van de afbouw van de startsubsidie in de drie daaropvolgende jaren.


Meer informatie

www.tersana.be

Raadpleeg de wijzigingen in het VLAREBO.