Bodemwetgeving

Bodembescherming: voorkomen is beter dan genezen

Bodemverontreiniging schaadt mens en milieu. Kosten van bodemsanering lopen zeer hoog op. Het is dan ook belangrijk om bodemverontreiniging te voorkomen. Enkele tips:

  • beperk risico’s op calamiteiten door de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen en producten zo klein mogelijk te houden;
  • plaats gevaarlijke stoffen en onderdelen, die mogelijk lekken (motoronderdelen, radiatoren ...) steeds in een opvangbak;
  • gebruik bij het morsen van vloeistoffen zaagmeel of absorberende korrels; laat de opslagtanks periodiek controleren.

Treedt er toch onvoorzien een bodemverontreiniging op door bijvoorbeeld een lek of het omkantelen van een stookolietank? Voor dergelijke schadegevallen kunt u beroep doen op een aangepaste procedure om dit kosten-en tijdsbesparend aan te pakken.

Hoe eerder een verontreiniging wordt ontdekt, hoe eerder men ze kan aanpakken en de kosten kan beperken. Het oriënterend bodemonderzoek laat u toe om de bodemkwaliteit te onderzoeken.

Periodiek oriënterend bodemonderzoek

De activiteiten van een garage of carrosseriebedrijf houden een verhoogd risico op bodemverontreiniging in. Deze zogenaamde risico-inrichtingen zijn opgelijst volgens een generieke indelingslijst. Afhankelijk van de startdatum van de risico-inrichtingen geldt er een andere indelingslijst van inrichtingen die mogelijk
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt:

  • risico-inrichtingen gestart vóór 1 juni 2015: Bijlage I van het VLAREBO;
  • risico-inrichtingen gestart vanaf 1 juni 2015: meest recente indeling in Kolom 8 van Bijlage 1 van titel I van het VLAREM of de bijlage van het omgevingsvergunningendecreet.

Afhankelijk van de soort risico-inrichting moet u door een periodiek oriënterend bodemonderzoek regelmatig controleren of er geen bodemverontreiniging is ontstaan. Naast deze periodieke onderzoeksplicht, geldt er ook zo’n onderzoeksplicht bij de sluiting of faillissement van de risico-inrichting en bij overdracht van de risicogrond.

 

 

Nog vragen?

OVAM - Infolijn bodem
015 284 459
bodem@ovam.be