Bodemzorg

Bodems zijn essentieel voor goed functionerende kringlopen van water en voedingstoffen, een aangename leefomgeving en een gezonde voeding. Deze rol is cruciaal voor onze maatschappij, maar gebeurt ‘ondergronds’ en blijft dus vaak onzichtbaar. Hierdoor is er nog onvoldoende aandacht voor bodembeheer, bodemgebruik en bodembescherming.

Goed zorgen voor de bodem is echter noodzakelijk: eenmaal een bodem beschadigd is, duurt het heel lang en kost het veel om deze terug te herstellen.

Via goed bodembeheer kunnen we ook de problemen van klimaatverandering mee opvangen. Een gezonde en veerkrachtige bodem kan onder meer bescherming bieden tegen de gevolgen van nattere winters en drogere zomers en zorgt ook voor de regulering van broeikasgassen.

Beschadigde bodem leidt tot een tekort aan land. We moeten slimmer omgaan met onze grondstoffen, met aandacht voor de bodem als grondstof en als ruimte. Via bodemzorg zetten we, naast een curatieve aanpak, ook in op het duurzaam gebruik en beheer van bodem, sediment en grondwater. Zo blijven ze beschikbaar voor de volgende generaties.

Beter voorkomen dan genezen dus.