Boechout - Voormalige fabrieksterreinen Fina Bois en Ciranova

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone bestaat uit 2 locaties:

1. De voormalige zagerij Fina Bois was gelegen aan de Appelkantstraat in Boechout. Het fabrieksterrein werd verkaveld. De percelen die deel uitmaken van deze site liggen aan de Appelkantstraat, de Zagerijstraat, de E. De Ridderstraat, Ropstocklei en 1 perceel aan de Van Colenstraat.

2. De voormalige fabriek Etablissement Ciranova was gelegen op de percelen aan de Guido Gezellestraat 42/44 en Mussenhoevelaan 19 in Boechout.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Het voormalige Fina Bois was een boom- en houtzagerij die actief was van 1936 tot 1990. De bedrijfsgebouwen werden gesloopt in 1992. Nadien werd het terrein verkaveld en bebouwd. De locatie telt een 80- tal percelen. Het voormalige Etablissement Ciranova was een fabriek voor het vervaardigen van boenwassen, vernis en wasbeitsen. Deze activiteiten hebben plaatsgehad van 1952 tot ca. 1990.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 22 september 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina. Het bodemonderzoek gebeurde op kosten van de OVAM.

Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek werden meerdere boringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst ter hoogte van de locaties waar bodemverontreinigende activiteiten plaats vonden. Er werden er ook verspreid over het terrein voor een algemene screening. Er werden analyses op grond en grondwater uitgevoerd voor meerdere parameters.

De bodemsanering ter hoogte van de voormalige tanks van de zagerij, wordt uitgevoerd op kosten van de OVAM.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Locatie 'Fina Bois'

Enkel ter hoogte van de voormalige opslagtanks voor benzine en diesel van de voormalige zagerij werd een verontreiniging vastgesteld. Deze verontreiniging was reeds gekend bij de OVAM. De OVAM heeft deze verontreiniging verder onderzocht in een beschrijvend bodemonderzoek en de beste saneringstechniek voor deze locatie bepaald in een bodemsaneringsproject. Meer info over de bodemsanenringswerken vindt u hier.

Locatie 'Ciranova'

Op basis van het bodemonderzoek blijkt dat er nergens een duidelijke aanwijzing van een ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld. Verder onderzoek is niet noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.
 

 

 

 

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458
sites@ovam.be
dossiernummer 29230

Gemeente Boechout
03 460 06 38
sofie.cuypers@boechout.be

Bodemsaneringsdeskundige
Envirosoil nv