Bofas

 

De bodemsanering van tankstations

De Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sloten een samenwerkingsakkoord af over de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations.

De goedkeuring van dit samenwerkingsakkoord liet toe een interregionale bodemsaneringscommissie op te richten en een fonds te erkennen om de bodem van tankstations in België te saneren.

Bij de sluiting van een tankstation staat dit fonds zelf in voor de uitvoering en financiering van de bodemsanering. Bij tankstations die hun activiteit voortzetten, verleent dit fonds advies,  volgt het de sanering administratief op, voert het de controle uit en betaalt het de bodemsaneringskosten (gedeeltelijk) terug. De effectieve tussenkomst is in dit geval beperkt tot 62.000 euro per tankstation. Daarbij geldt een onderscheid tussen de saneringskost van de grond en die van het grondwater. Voor wie ondertussen reeds inspanningen leverde inzake sanering van een tankstation voorziet het samenwerkingsakkoord ook een mogelijke tussenkomst.

Op 26 januari 2004 werd de interregionale bodemsaneringscommissie (IBC) formeel opgericht. De IBC is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van elk gewest. In Vlaanderen zijn dit medewerkers van de OVAM.
De IBC staat onder meer in voor de erkenning van BOFAS en voor de uitvoering van het toezicht op de bepalingen van het samenwerkingsakkoord.

Op 3 maart 2004 erkende het IBC een dergelijk fonds, BOFAS vzw. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 26 maart 2004.

 

Versnelde overdrachtsprocedure MB artikel 164

Voor dossiers waarvoor aan BOFAS vzw een ontvankelijke tussenkomst in het kader van een sluiting/stopzetting van een tankstation is ingediend met betrekking tot de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering, is een versnelde overdrachtsprocedure mogelijk volgens het ministerieel besluit van 14 mei 2009 houdende toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.

Meer informatie over de versnelde overdrachtsprocedure MB artikel 164

 

Bofas - Invulformulier beschrijvend bodemonderzoek

Gaat u een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren op een terrein van een tankstation?
Kadert dit in een financiële of operationele tussenkomst van het Fonds voor bodemsanering van tankstations (Bofas)? De OVAM stelde samen met Bofas een  'Invulformulier beschrijvend bodemonderzoek' op dat steeds deel moet uitmaken van het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek.

Dit invulformulier heeft betrekking op de beschrijvende bodemonderzoeken:

  • die door Bofas in naam en voor rekening van de exploitant, feitelijke gebruiker of eigenaar worden uitgevoerd in het kader van een stopzetting of een sluiting van de uitbating van een tankstation; of
  • die door de exploitant, feitelijke gebruiker of eigenaar zelf worden uitgevoerd in het kader van een verderzetting van de activiteiten van een tankstation.

Dit invulformulier bevat een volledig overzicht van de administratieve en milieutechnische gegevens en een samenvatting van het algemeen besluit van het beschrijvend bodemonderzoek. Het invulformulier moet als eerste hoofdstuk in het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek opgenomen zijn.

Het vervangt de huidige samenvatting van het beschrijvend bodemonderzoek, met uitzondering van die gegevens die niet in het nieuwe invulformulier zijn opgenomen.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met de Bofas-cel van de OVAM.

 

Overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal ontvankelijke aanvragen per type en per provincie, en dit voor elk gewest in België (toestand 27 mei 2010)

Provincie Stopzetting Retroactief Stopzetting Verderzetting Retroactief Verderzetting Totaal
Oost-Vlaanderen 27 275 43 181 526
West-Vlaanderen 49 348 36 180 613
Antwerpen 75 254 76 190 595
Limburg 22 125 26 75 248
Vlaams-Brabant 21 207 45 114 387
Vlaams Gewest 194 1209 226 740 2369
           
Henegouwen 6 229 35 204 474
Namen 5 132 13 82 232
Luik 11 159 24 110 304
Luxemburg 0 90 2 27 119
Waals Brabant 3 53 12 46 114
Waals Gewest 25 663 86 469 1243
           
Brussels Gewest (Brussel) 18 95 48 67 227
           
Totaal België 237 1966 360 1276 3839

BOFAS startte in 2005 met de sanering van de meest vervuilde terreinen. Er werden al meer dan 500 beschrijvende bodemonderzoeken, 340 bodemsaneringsprojecten en meer dan 300 effectieve bodemsaneringswerken gestart. Zowat 80 dossiers, met eindevaluatie door de OVAM, zijn volledig gesloten. 552 gronden en sites werden gesaneerd door BOFAS of kregen een financiële tussenkomst; de sanering van 1817 gronden en sites zit in de pijplijn.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gronden, reeds gesaneerd door BOFAS of waarvoor een financiële tussenkomst verkregen werd (toestand 27 mei 2010).

Provincie Stopzetting Retroactief Stopzetting Verderzetting Retroactief Verderzetting Totaal
Oost-Vlaanderen 14 58 24 27 123
West-Vlaanderen 20 77 15 28 140
Antwerpen 29 44 33 34 140
Limburg 11 25 15 20 71
Vlaams-Brabant 7 24 26 21 78
Vlaams Gewest 81 228 113 130 552
           
Henegouwen 4 11 13 14 42
Namen 4 6 5 9 24
Luik 9 5 11 8 33
Luxemburg 0 5 1 3 9
Waals Brabant 2 0 5 7 14
Waals Gewest 19 27 35 41 122
           
Brussels Gewest (Brussel) 8 3 11 3 25
           
Totaal België 108 258 159 174 699

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gronden dat nog gesaneerd moet worden (toestand 27 mei 2010).

Provincie Stopzetting Retroactief Stopzetting Verderzetting Retroactief Verderzetting Totaal
Oost-Vlaanderen 13 217 19 154 403
West-Vlaanderen 29 271 21 152 473
Antwerpen 46 210 43 156 455
Limburg 11 100 11 55 177
Vlaams-Brabant 14 183 19 93 309
Vlaams Gewest 113 981 113 610 1817
           
Henegouwen 2 218 22 190 432
Namen 1 126 8 73 208
Luik 2 154 13 102 271
Luxemburg 0 85 1 24 110
Waals Brabant 1 53 7 39 100
Waals Gewest 6 636 51 428 1121
           
Brussels Gewest (Brussel) 10 91 37 64 202
           
Totaal België 129 1708 201 1102 3140

Het is de bedoeling dat BOFAS tegen maart 2019 zijn opdracht kan beëindigen. Om deze doelstelling te halen, zette BOFAS een zorgsysteem op. Dat laat toe de beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten correct te beoordelen. De OVAM van haar kant verbond zich er toe de beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten versneld te beoordelen. Deze samenwerking blijkt van bij de opstart van het protocol zeer goed te lopen en heeft ertoe geleid dat BOFAS zijn voorziene jaarlijkse saneringsprogramma kan halen.

De totale financiële steun bedraagt voor Vlaanderen 208.538.000 euro.

Deze tabel geeft een overzicht  van de totale financiële steun door BOFAS voor de verschillende types van tussenkomst per provincie en per gewest (toestand 27 mei 2010).

Provincie Stopzetting Retroactief Stopzetting Verderzetting Retroactief Verderzetting Totaal
Oost-Vlaanderen 3.159.000 Euro 35.750.000 Euro 1.935.000 Euro 4.525.000 Euro 45.369.000 Euro
West-Vlaanderen 5.733.000 Euro 45.240.000 Euro 1.620.000 Euro 4.500.000 Euro 57.093.000 Euro
Antwerpen 8.775.000 Euro 33.020.000 Euro 3.420.000 Euro 4.750.000 Euro 49.965.000 Euro
Limburg 2.574.000 Euro 16.250.000 Euro 1.170.000 Euro 1.875.000 Euro 21.869.000 Euro
Vlaams-Brabant 2.457.000 Euro 26.910.000 Euro 2.025.000 Euro 2.850.000 Euro 34.242.000 Euro
Vlaams Gewest 22.698.000 Euro 157.170.000 Euro 10.170.000 Euro 18.500.000 Euro 208.538.000 Euro
           
Henegouwen 702.000 Euro 29.770.000 Euro 1.575.000 Euro 5.100.000 Euro 37.147.000 Euro
Namen 585.000 Euro 17.160.000 Euro 585.000 Euro 2.050.000 Euro 20.380.000 Euro
Luik 1.287.000 Euro 20.670.000 Euro 1.080.000 Euro 2.750.000 Euro 25.787.000 Euro
Luxemburg 0 Euro 11.700.000 Euro 90.000 Euro 675.000 Euro 12.465.000 Euro
Waals Brabant 351.000 Euro 6.890.000 Euro 540.000 Euro 1.150.000 Euro 8.931.000 Euro
Waals Gewest 2.925.000 Euro 86.190.000 Euro 3.870.000 Euro 11.725.000 Euro 104.710.000 Euro
           
Brussels Gewest (Brussel) 2.106.000 Euro 12.220.000 Euro 2.160.000 Euro 1.675.000 Euro 18.161.000 Euro
           
Totaal België 27.729.000 Euro 255.580.000 Euro 16.220.000 Euro 31.900.000 Euro 331.409.000 Euro

De locaties worden aangepakt volgens prioriteit, bepaald aan de hand van objectieve criteria. Indien nodig kan BOFAS, na goedkeuring door de Interregionale Bodemsaneringscommissie, voorrang verlenen aan projecten die kansen bieden voor tewerkstelling of herontwikkeling. Gronden waarop tankstations uitgebaat werden, zijn immers over het algemeen gelegen in verstedelijkte gebieden of in dorpskernen, en hebben een negatieve invloed op de onmiddellijke leefomgeving. Een bodemsanering in combinatie met een herontwikkeling van deze gronden kan zowel voor BOFAS als voor de aanvrager of nieuwe eigenaar een financieel voordeel opleveren en heeft daarnaast een positieve sociale impact.

De bodemonderzoeken en -saneringen verlopen vlot. Dit heeft een extra dynamiek gegeven aan de bodemsaneringen in Vlaanderen: niet alleen door BOFAS zelf, maar ook door de aanvragers die sneller geneigd zijn om een geplande bodemsanering uit te voeren. BOFAS toont aan dat alternatieve financiering van bodemsanering de herontwikkeling van verlaten gronden vooruit helpt, zowel vanuit financieel als vanuit sociaal-economisch oogpunt.

Contact

Bofas vzw
Fonds voor bodemsanering van tankstations
J. Bordetlaan 166 bus 1
1140 Brussel
02 788 29 00
info@bofas.be
www.bofas.be

Veerle Arren (OVAM)