Bonheiden - Voormalige stortplaats

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone ligt aan de Ravennestlaan in Bonheiden en bestaat uit 16 percelen. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Van ongeveer 1960 tot ongeveer 1980 werd er ter hoogte van deze locatie gestort in een groeve. Zowel de groeve als de stortplaats waren illegaal. Vanaf 1996 werd het terrein verkaveld.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 18 augustus 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Alle eigenaars kregen van de OVAM een brief met gedetailleerde informatie en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Enkele percelen die deel uitmaken van de site werden in het verleden reeds onderzocht. In het kader van het site-onderzoek werden nog bijkomende grond- en grondwateranalyse uitgevoerd, verspreid over de volledige site. Er werden verhoogde waarden teruggevonden voor enkele zware metalen (koper, lood, zink) en PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) in het vaste deel van de grond, maar de bodemsaneringsnormen werden niet overschreden. In het grondwater werd plaatselijk een verhoogde waarde aan lood vastgesteld, maar ook daar werd de bodemsaneringsnorm niet overschreden.

De verhoogde waarden aan zware metalen en PAK in de grond en aan lood in het grondwater vormen geen enkel risico. Er is voor geen enkel perceel uit de site een bodemsanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kan ook de OVAM contacteren.
 

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 35402

Bodemsaneringsdeskundige
Envirosoil nv