Boom - Broekweg - zinkfabriek

Waar is de site gelegen?

Op de percelen gelegen langs de Broekweg, met name het braakliggend terrein tussen de Rupel, de Broekweg, het oude dok en de spoorweg, het tegenoverliggend parkje en het daarnaast gelegen braakliggend perceel, stonden vroeger de gebouwen van de voormalige zinkfabriek 'Société Metallurgique de Boom'.

Ook de percelen van de omringende straten behoren tot de onderzoekslocatie.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De fabriek was actief van 1920 tot net na Wereldoorlog II en verwerkte onder andere zinkerts tot zink. Na de stopzetting van de activiteiten van de zinkfabriek was er in de periode 1960 tot begin jaren '70 een opslag en mechanische behandeling van schroot.

Deze activiteiten leidden tot een verontreiniging met hoofdzakelijk zware metalen.

Waar is bodemonderzoek uitgevoerd?

In opdracht van de OVAM werd in 2010 een eerste beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt voor het voormalig fabrieksterrein. Uit dit beschrijvend onderzoek bleek dat er op deze percelen een sanering nodig is voor de verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de aarde. Aansluitend hierop werd er in 2012 een bodemsaneringsproject opgemaakt en werd in 2013–2014 de eerste fase van de bodemsanering afgerond.

Het voltooien van de tweede fase van de bodemsanering van het fabrieksterrein wordt afgestemd op de timing van de herontwikkeling van het terrein van ca. 60.000m².

In een tweede fase is in 2014 een gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek op 169 percelen en openbaar domein langsheen Broekweg, Nielsestraat, Diepestraat, Isabellastraat, Noeveren en Plantsoenstraat gebeurd.

Het bodemonderzoek gaf aan dat op bepaalde percelen waar verontreiniging in het vaste deel van de aarde is aangetoond, er mogelijk risico's voor de volksgezondheid zijn in onverharde zones. De voornaamste blootstelling aan de verontreiniging gebeurt door het verbruik van groenten die op het terrein worden gekweekt. Uit dit beschrijvend onderzoek en na actualisatie van de verharding van de percelen blijkt dat er op ongeveer 58 percelen, voornamelijk tuintjes, een sanering nodig is voor het vaste deel van de aarde. Voor het grondwater is er geen sanering nodig.

Wat in afwachting van de sanering?

Uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat de blootstelling aan de verontreiniging voornamelijk gebeurt door consumptie van groenten die worden gekweekt op de verontreinigde bodem. Er wordt daarom geadviseerd om in afwachting van de sanering geen zelf geteelde gewassen te verbruiken.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Voor de aanpak van de verontreiniging van de 58 omringende percelen werd er in 2017 een bodemsaneringsproject (BSP) opgemaakt. In een BSP wordt bepaald via welke techniek de verontreiniging het beste kan aangepakt worden. Uit het BSP blijkt dat het risico, en bijgevolg de bodemverontreiniging, kan weggenomen worden door het ontgraven van de toplaag en heraanvullen met propere grond (leeflaagsanering).

Afhankelijk van het perceel zal er ontgraven worden tot 50 of 75cm diepte, of tot 15cm indien de eigenaar zijn tuin wil vervangen door een verharding.

Boom zinkfabriek

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel is de OVAM in samenwerking met de bodemdeskundige en een tuinexpert de opdracht aan het voorbereiden voor de aanbesteding van de sanering van de 58 percelen.

De effectieve uitvoering van de saneringswerken is in 2019 gepland.