Bornem La Fonderie

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen aan het Stationsplein in Bornem.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de locatie 'Fonderie' hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Van 1900 tot 1930 was er een ijzergieterij, van 1930 tot 1938 een galvanisator, van 1938 tot 1968 een bedrijf voor rietverwerking, van 1968 tot 1984 een bedrijf voor het plastificeren van metalen en van 1984 tot 1986 een transportbedrijf. Hierna bleef het terrein braakliggend tot 1997. Vanaf 1997 werd de zone verkaveld in 32 percelen waar nu een woonwijk gevestigd is.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 25 maart 2008 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten  bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM heeft het site-onderzoek op haar kosten uitgevoerd. Het bodemonderzoek is afgerond en conformverklaard op 20 november 2009.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een brief met gedetailleerde informatie en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. Verspreid over de locatie komt er in het vaste deel van de aarde verhoogde concentraties voor met poly-aromatische koolwaterstoffen en zink. De concentraties overschrijden de bodemsaneringsnormen echter niet. In het grondwater wordt de bodemsaneringsnorm voor 1,1,1-trichloorethaan op enkele percelen beperkt overschreden. De vastgestelde bodemverontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater vormt geen enkel risico voor het milieu of de gezondheid. Er moet geen enkel perceel gesaneerd worden.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
sites@ovam.be
dossiernummer 158

Bodemsaneringsdeskundige
Arcadis Belgium nv