Brecht - Kooldries en Fingo

Waar is de woonzone gelegen?

De eerste locatie 'Kooldries' bestaat uit 53 kadastrale percelen en is gelegen aan Kooldriespark, De Heyvelden, Kooldries, Boudewijnstraat en Vaartdijk in Brecht.

De tweede locatie 'Fingo' bestaat uit 49 kadastrale percelen en is gelegen aan de Canadalaan en de Eikenlei in Brecht/Sint-Job-in-'t-Goor.

Een plan waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de locatie 'Kooldries' was van begin jaren '50 tot begin jaren '70 een steenbakkerij waarrond zich stortplaatsen bevonden. In 1977 bgon men de locatie te verkavelen om deze om te vormen in een weekendverblijfpark.

Op de locatie 'Fingo' is er van 1954 tot begin jaren '80 een betonfabriek actief geweest. Vanaf 1985 startte de bouw van appartementen en huizen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 14 juni 2011 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit bij de publicaties rechts op deze pagina.

De site-onderzoeken werden in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

De bodemonderzoeken zijn volledig afgerond en conform verklaard op 23 december 2011.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een gedetailleerde brief en een bodemattest.

Wat zijn de resultaten?

Enkele percelen die deel uitmaken van de site waren al eerder onderzocht. In het kader van het site-onderzoek werden nog bijkomende grond- en grondwateranalyses uitgevoerd, verspreid over de volledige site. De resultaten zijn geruststellend, er is geen bodemsanering nodig.

Fingo

Er werden verhoogde waarden teruggevonden voor zink en cadmium in het vaste deel van de grond, maar de bodemsaneringsnormen zijn niet overschreden. In het grondwater werd in enkele peilbuizen een lichte overschrijding van de bodemsaneringsnorm vastgesteld voor de parameter cadmium.
De verhoogde waarden aan zink en cadmium in de grond en aan cadmium in het grondwater vormen geen enkel risico. Voor geen enkel perceel van de site 'Fingo' is een bodemsanering noodzakelijk.

Kooldries

Er werden verhoogde waarden teruggevonden voor zink en PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) in het vaste deel van de grond, maar de bodemsaneringsnormen werden niet overschreden. Op 1 perceel werd al in het verleden een overschrijding van de bodemsaneringsnorm vastgesteld voor minerale olie. Deze verontreiniging is echter beperkt in omvang. In het grondwater werd in enkele peilbuizen een lichte overschrijding van de bodemsaneringsnorm vastgesteld voor de parameters nikkel en arseen, maar deze verhoogde waarden zijn van natuurlijke oorsprong.

De verhoogde waarden aan zink, PAK en minerale olie in de grond en aan nikkel en arseen in het grondwater vormen geen enkel risico. Voor geen enkel perceel van de site 'Kooldries' is een bodemsanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.