Brownfields

Brownfields en brownfieldconvenanten

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ...

Ze komen vooral voor in gebieden met oude industriële activiteiten. In stedelijke omgeving kunnen zij ruimte creëren voor stadsvernieuwing. In bedrijvenzones zijn dit locaties waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.

De Vlaamse Regering stimuleert en faciliteert de herontwikkeling van deze brownfields door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

In een brownfieldconvenant worden afspraken gemaakt tussen de Vlaamse regering, de projectontwikkelaar en/of grondeigenaar en de betrokken overheden zodanig dat bij de aanvang van het brownfieldproject meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen. Het brownfieldconvenant draagt op deze wijze bij tot samenwerking en synergie tussen de verschillende projectbetrokkenen.

Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering regelmatig oproepen in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie over hoe zo'n brownfieldconvenant tot stand komt, wat dit inhoudt en welke brownfieldconvenanten reeds afgesloten zijn.

Bodemsanering met brownfieldconvenant

In het kader van een brownfieldconvenant kunnen ook afspraken gemaakt worden omtrent de bodemsanering en de afstemming ervan op de herontwikkeling van de site. In geval de OVAM de sanering ambtshalve gaat uitvoeren omwille van een vrijstelling van saneringsplicht zal de OVAM dergelijke afspraken aangaan met de projectontwikkelaar.

Bij overdracht van risicogronden waar bodemsanering moet plaatsvinden voorziet het bodemdecreet in de verplichting tot het stellen van een financiële zekerheid. Op basis van een brownfieldconvenant kan de OVAM vrijstelling verlenen van deze verplichting. In een afzonderlijke overeenkomst tussen de OVAM en de saneringsplichtige worden dan de voorwaarden bepaald om van deze vrijstelling te kunnen genieten.

 

 

Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 459
bodem@ovam.be