Brownfields

Brownfields en brownfieldconvenanten

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ...

Ze komen vooral voor in gebieden met oude industriële activiteiten. In stedelijke omgeving kunnen zij ruimte creëren voor stadsvernieuwing. In bedrijvenzones zijn dit locaties waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.

De Vlaamse Regering stimuleert en faciliteert de herontwikkeling van deze brownfields door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

In een brownfieldconvenant worden afspraken gemaakt tussen de Vlaamse regering, de projectontwikkelaar en/of grondeigenaar en de betrokken overheden zodanig dat bij de aanvang van het brownfieldproject meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen. Het brownfieldconvenant draagt op deze wijze bij tot samenwerking en synergie tussen de verschillende projectbetrokkenen.

Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering regelmatig oproepen in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie over hoe zo'n brownfieldconvenant tot stand komt, wat dit inhoudt en welke brownfieldconvenanten reeds afgesloten zijn.

Bodemsanering met brownfieldconvenant

In het kader van een brownfieldconvenant kunnen ook afspraken gemaakt worden omtrent de bodemsanering en de afstemming ervan op de herontwikkeling van de site. In geval de OVAM de sanering ambtshalve gaat uitvoeren omwille van een vrijstelling van saneringsplicht zal de OVAM dergelijke afspraken aangaan met de projectontwikkelaar.

Bij overdracht van risicogronden waar bodemsanering moet plaatsvinden voorziet het bodemdecreet in de verplichting tot het stellen van een financiële zekerheid. Op basis van een brownfieldconvenant kan de OVAM vrijstelling verlenen van deze verplichting. In een afzonderlijke overeenkomst tussen de OVAM en de saneringsplichtige worden dan de voorwaarden bepaald om van deze vrijstelling te kunnen genieten.

Haal meer uit uw brownfield

De OVAM, VLAIO en Team Vlaams Bouwmeester sloegen de handen in elkaar om op 26 april een netwerkevent getiteld ‘Haal meer uit uw Brownfield’ te organiseren. Het werd een dag waar uitgebreid gereflecteerd werd over kwaliteitsvolle brownfieldontwikkelingen. Meer informatie vindt u rechts op deze pagina.

Bovendien werd op vraag van de OVAM een inventarisatiestudie uitgewerkt met voorbeelden van kwaliteitsvolle brownfieldontwikkeling. Je vindt deze studie eveneens rechts op deze pagina terug. Vanuit de analyse van verschillende best practices, wordt een beeld geschetst van de ‘do’s-and- don’ts’ bij brownfieldontwikkeling. We tonen potenties en duurzaamheidsambities van brownfieldprojecten. We gaan ook in op hoe deze tot uiting komen binnen de techniciteit en het programma van brownfieldontwikkeling. We staan stil bij het maatschappelijke belang en de rol van de overheid in de procesvoering. Daarnaast hebben we oog voor de financiële en juridische aspecten. Vanuit al deze velden proberen we een beeld te schetsen van de mogelijkheden, beschikbare kennis en ervaring die vandaag rond waardevolle brownfieldontwikkeling in Vlaanderen aanwezig zijn.

Pilootprojecten Terug in Omloop

De Pilootprojecten ‘Terug in Omloop’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams Minister van Omgeving, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de OVAM, het Team Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving, het Vlaamse Stedenbeleid en het Agentschap Ondernemen.

De Pilootprojecten ‘Terug in Omloop’ koppelen stedelijke transformaties aan economische transitie en geïntegreerde bodemsanering.  Een strategische verkenning gaf deze Pilootprojecten drie duidelijke ambities:

  • Realiseer  een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling, met grote aandacht voor productie in de stad.
  • Dynamiseer onderbenutte en verontreinigde terreinen op elk moment.
  • Maak een omslag naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie.

Het traject Terug in Omloop bestaat uit 5 voorbeeldprojecten, wat het geheel overzichtelijk, scherp en wendbaar maakt. De 5 pilootprojecten zijn de volgende: