Bodemsaneringswerken

Wat?

Bodemsaneringswerken (BSW) zijn de werken waarbij de verontreiniging in de bodem wordt weggenomen.

Wie?

Een aannemer voert de bodemsaneringswerken onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige type 2, in opdracht van de opdrachtgever, meestal de saneringsplichtige.

Wanneer?

De OVAM bepaalt dan de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten en vermeldt dit in het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject.

Hoe?

De bodemsaneringswerken moeten uitgevoerd worden volgens het conform verklaarde bodemsaneringsproject. Bovendien geldt het conformiteitsattest van het bodemsanerinsproject als meldingsakte of omgevingsvergunning voor de voorgestelde saneringswerken. 

Wat betreft rapportering moet de start van de werken gemeld worden in het 'kwaliteitsplan', de vordering van de werken in 'tussentijdse rapporten' en bij afronding van de bodemsaneringswerken een eindevaluatieonderzoek. Voor de goede uitvoering van de bodemsaneringswerken is er een standaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg. Als de bodemsaneringswerken zijn afgerond en een stabiele eindtoestand werd bereikt, maakt de bodemsaneringsdeskundige een eindevaluatierapport op. Als de OVAM dat gunstig beoordeelt, levert zij een eindverklaring af.

De meest bekende saneringstechniek is de ontgraving. De vervuilde grond wordt dan afgevoerd voor verwerking. Maar er zijn ook tal van andere technieken om bodem, bodemlucht of grondwater te zuiveren. Hier vindt u een aantal voorbeelden:

 • Pump and treat: het oppompen en zuiveren van verontreinigd grondwater.
 • Chemische oxidatie
 • Reactieve wanden: een ondergrondse doorlaatbare wand waar het grondwater doorheen stroomt. De chemische samenstelling van de wand zorgt voor en snelle afbraak van de polluenten in het grondwater.
 • In situ bioremediatie voor gechloreerde solventen en voor minerale olie
  • Biosparging: injectie van zuurstof in het grondwater waardoor biologische afbraak van polluenten wordt gestimuleerd.
  • Infiltratie: inbrengen van stoffen in het grondwater die de biologische afbraak versnellen. Het gaat hierbij meestal om stoffen die dienen als voedingsbron voor micro-organismen die de verontreiniging afbreken.
 • Bodemluchtextractie: door het aanleggen van een onderdruk in de bodem wordt verontreinigde lucht aangezogen. Die wordt dan gezuiverd.
 • Electroreclamatie: Met behulp van een wisselspanningsveld wordt de ondergrond opgewarmd waardoor de oplosbaarheid van polluenten vergroot.
 • Isolatie: de verontreiniging wordt afgeschermd van de omgeving met behulp van bijvoorbeeld een ondergrondse Berlinerwand. Dit is een stalen damwand met een bovenafdichting met daarop een propere leeflaag.

Het is mogelijk dat bodemsaneringen niet enkel op het bronperceel moet uitgevoerd worden, maar ook op verspreidingspercelen. Als opdrachtgever van de bodemsaneringswerken is het daarom raadzaam te zorgen voor een optimale bodemcommunicatie. Om de bodemsanering haalbaar te maken, zorgt de OVAM in bepaalde gevallen voor ondersteuning.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be