Buggenhout - Alvat

Waar is het project gelegen?

Bodemverontreiniging

Uitgevoerde werken

Brownfieldconvenant

Verwerving door de OVAM

Waar is het project gelegen?

Alvat BuggenhoutDe site Alvat in Buggenhout is een verlaten en onbenut industrieterrein van 4,6 hectare groot, gelegen aan de Schelde en grenzend aan het woongebied 'Oude Briel'.

In het verleden werden op de bedrijfsterreinen gebruikte vaten gereinigd en klaargemaakt voor hergebruik. Alvat nv ging in december 1995 in faling.

De herontwikkeling van de Alvat-site is momenteel geblokkeerd. De voornaamste knelpunten zijn:

  • De planologische bestemming. Op het gewestplan is de site momenteel ingekleurd als industriegebied. De gemeente Buggenhout wenst de site te herbestemmen naar een lokale KMO-zone. Vlak naast de Alvat-site is de provincie Oost-Vlaanderen samen met de stad Dendermonde, de POM Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg bezig met de herontwikkeling van het industrieterrein oude Briel (Baasrode) tot een watergebonden bedrijventerrein.
  • De eigendomssituatie. Het faillissement van Alvat nv werd in 2017 afgesloten. Hierdoor ligt de grond er momenteel onbeheerd bij.

Bodemverontreiniging

Alvat Buggenhout

Alvat nv (in faling) nam geen stappen om tot bodemsanering over te gaan. De OVAM startte daarom een ambtshalve procedure op om de milieutechnisch meest prioritaire werken zelf uit te voeren.

In 2002 werd het ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt. Er werden 2 omvangrijke kernen vastgesteld met gechloreerde solventen, BTEX en minerale olie. De verontreiniging zit zowel in het vaste deel van de bodem als in het grondwater. Daarnaast werden in diezelfde kernen in het vaste deel van de aarde polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs) en PCBs teruggevonden. De verontreiniging heeft zich in beperkte mate verspreid naar de onmiddellijk aanpalende woningen. De verontreiniging met gechloreerde solventen verspreidde zich in het grondwater tot op de kleilaag die zich 15m diep bevindt. Het vaste deel van de aarde is er verontreinigd tot circa 7,5m diepte.

Uitgevoerde werken

In april 2007 werd voor de grootste en ernstigste verontreiniging in het vaste deel van de aarde een partieel bodemsaneringsproject conform verklaard. De OVAM hoopte door de sanering van deze kern de rendabiliteit van de herontwikkeling van het terrein te verhogen. Daardoor zou de kans vergroten dat privé-investeerders een rendabel sanerings- en herontwikkelingsproject zouden kunnen realiseren. Maar vooraleer een bodemsaneringsproject voor het ganse terrein wordt opgemaakt moet de definitieve eindbestemming van het terrein gekend zijn.

In de periode april tot juli 2010 is in opdracht van de OVAM de eerste fase van de saneringswerken uitgevoerd. Tijdens deze eerste fase is het stort ter hoogte van de spoorweg ontgraven. Parallel met de spoorweg werd een metalen damwand geplaatst. Deze constructie maakte een maximale verwijdering van de verontreiniging mogelijk zonder de stabiliteit van de spoorweg of de woningen in de omgeving in gevaar te brengen. Tijdens de werken was een luchtonttrekking en -zuiveringsinstallatie aanwezig, evenals een installatie om een geurremmend product te vernevelen. In totaal werd er zo'n 13.500 ton materiaal ontgraven en afgevoerd naar erkende verwerkingscentra.

In een tweede fase, van januari tot juli 2011, is de resterende verontreinigde grond aan de kant van de spoorweg ontgraven. Daarbij werd 12.000 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd voor verwerking. De ontgravingsput werd opgevuld en de damwand is ter plaatse blijven zitten.

Brownfieldconvenant

In 2007 werd door de bodemsaneerder en brownfieldontwikkelaar Santerra nv een aanvraag ingediend om te komen tot een Brownfieldconvenant. Santerra nv was geïnteresseerd om dit terrein uit het faillissement te verwerven, te saneren en te herontwikkelen.  Gezien er na 10 jaar onderhandelen nog steeds geen eensgezindheid en duidelijkheid was over de toekomstige bestemming van de Alvat-site, heeft Santerra nv het terrein niet verworven. In september 2017 heeft de curator beslist het faillissement af te sluiten wegens gebrek aan actief. De onderhandelingen om te komen tot een brownfieldconvenant werden definitief stopgezet begin 2018.

Verwerving door de OVAM

Aangezien het faillissement werd afgesloten en de onderhandelingen om te komen tot een brownfieldconvenant werden stopgezet, besliste de OVAM de procedure voor het aanstellen van een curator ad hoc op te starten. In januari 2019 was de curator gekend en kon er gewerkt worden aan het dossier voor de overdracht en dit op basis van het protocol curatoren. In het najaar 2019 kreeg de curator machtiging van de rechtbank om het Alvat-terrein over te dragen aan de OVAM voor 1 symbolische euro. De akte werd intussen verleden, waardoor de OVAM nu eigenaar is van deze blackfield.

Er staat nog heel wat te gebeuren voordat de site opnieuw gebruikt kan worden. De gebouwen, die in zeer slechte staat zijn, bevatten asbestcement en moeten dus oordeelkundig gesaneerd of gesloopt worden. Ook moet de grond en het grondwater onder de gebouwen en op de rest van het terrein verder onderzocht en gesaneerd worden. Het opzet is om de sloop in de loop van 2020 op te starten. Dit jaar wordt een bodemsaneringsdeskundige aangesteld voor het uitvoeren van het OBBO.

Alvat Buggenhout
Luchtfoto Buggenhout Alvat
Buggenhout - Alvat - Luchtfoto
Contact

Petra De Clercq

ambtshalve@ovam.be

Dossiernummer: 03047-4