Cellenbeton

Cellenbeton of “ytong” is een poreus en dus licht en isolerend bouwmateriaal dat bestaat uit zand, cement, kalk en water. Het wordt soms ook gasbeton genoemd.

Cellenbeton wordt vanaf het midden van de jaren vijftig van vorige eeuw gebruikt in industriebouw maar nu ook meer en meer in de particuliere woningbouw.

Wij stimuleren de afzonderlijke inzameling van cellenbetonafval met het oog op recyclage. Cellenbetonafval loogt wel sulfaten uit, maar die uitloging kan beperkt worden door het sulfaat te binden. Bij recyclage moet men hiermee rekening houden.

Waar kan ik met mijn cellenbetonafval heen?

Er is nog geen grootschalig georganiseerd inzamelsysteem voor cellenbeton van sloopwerken. Inzameling kan op heden via:

 • bigbags te verkrijgen bij de bouwhandelaar;
 • via een containerbedrijf;
 • op het containerpark.

Vraag steeds aan uw inzamelaar of hij cellenbetonafval aanvaardt.

Behandelen en hergebruiken

Er zijn recyclagemogelijkheden voor cellenbetonafval waarbij het steeds wordt gebonden met toeslagstoffen zodat de uitloging van sulfaten beperkt wordt.

De producent van cellenbeton kan een beperkte hoeveelheid cellenbetonafval verwerken als zandfractie in nieuw cellenbeton. Dit afval moet dan wel zeer zuiver zijn. Een andere toepassing is het gebruik in zandcement producten.

Wie cellenbetonafval uitvoert uit Vlaanderen moet voldoen aan de wetgeving over uitvoer van afvalstoffen (EG Verordening 1013/2006): een kennisgeving bij de OVAM is nodig. Afvoer van cellenbetonafval voor landschapsherstel of voor het opvullen van mijnschachten, bouwputten e.d. beschouwt de OVAM niet als een nuttige toepassing van deze afvalstof.

Materiaaleisen voor recyclage

Dit hangt deels af van de eindbestemming.

Bij afvoer naar recyclage-installaties:

 • het cellenbeton mag beperkt betonresten bevatten;
 • het mag geen elektriciteitsleidingen of dakbitumen bevatten;
 • het mag in beperkte mate lijmresten of pleisterresten bevatten;
 • het cellenbeton moet zo weinig mogelijk gips bevatten;
 • asbest is volledig uit den boze;
 • het vochtgehalte moet beperkt zijn, toleranties hangen af van de verwerker.

Bij afvoer naar de producent van nieuw cellenbeton zijn de kwaliteitseisen aanzienlijk hoger opdat het afval het productieproces niet zou verstoren:

 • het cellenbeton mag geen gips bevatten;
 • het cellenbeton mag geen minerale resten (baksteen, natuursteen, beton) > 1 mm bevatten;
 • het cellenbeton moet bijkomend ook vrij zijn van isolatieresten, kunststoffen, vezels, behangpapier en hout.

De acceptatiecriteria van de verschillende verwerkers kunnen verschillen. Algemeen geldt dat hoe fijner de verontreinigingen zijn hoe moeilijker (of niet) ze alsnog te verwijderen zijn en hoe duurder de verwerkingsprijs is. Raadpleeg de verwerker voor de juiste vereisten.

Over het storten van cellenbetonafval

Een deel van het cellenbetonafval wordt nog gestort op een vergunde stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, categorie II. Omdat cellenbetonafval sulfaten uitloogt mag het niet gestort worden op een vergunde stortplaats voor inert afval, categorie III.

De Vlaamse milieuwetgeving bevat een stortverbod voor afvalstoffen die onder meer door hun aard, hoeveelheid en homogeniteit in aanmerking komen voor materiaalrecyclage (artikel 4.5.1 van het VLAREMA). Als een partij cellenbetonafval voldoende zuiver is voor een in Vlaanderen beschikbaar recyclageproces tegen een economisch aanvaardbare (dit is met andere verwerkingswijzen vergelijkbare) kostprijs (en hoeveelheid), dan mag deze partij niet worden gestort.

Meer cellenbetonafval in de toekomst

We verwachten dat de hoeveelheid cellenbetonafval zal stijgen omdat er meer en meer gebouwen worden gesloopt waarin cellenbeton gebruikt werd. Het is dus belangrijk om de systemen voor inzameling, recyclage en hergebruik van cellenbetonafval van sloopwerven verder uit te bouwen.

Acties vanuit de OVAM

In 2010 is in opdracht van de OVAM door het WTCB/ Vito het onderzoek naar hoogwaardige toepassingen van cellenbetonafval uitgevoerd. Het onderzoek omvatte een technische studie van de sulfaatuitloging, een bevraging van de betrokken partijen, een studie van de toepassingsmogelijkheden en een aanzet tot een proefproject.

In 2012 hebben we een ketenproject voor cellenbeton opgestart met alle betrokkenen uit deze materiaalketen (slopers, afvalsorteerders, afvalverwerkers, producenten cellenbeton). Het doel is via concrete acties en meer samenwerking de inzameling en verwerking van cellenbetonafval te stimuleren.

Dit heeft in oktober 2013 geleid tot de ondertekening van een vrijwillige samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst omvat een aantal engagementen tot samenwerking en een concrete doelstelling voor de recyclage van cellenbetonafval: we streven naar de recyclage en dus het hergebruik van 30 000 ton cellenbetonpuin uit Vlaanderen in 2014.

De laatste jaren werd er jaarlijks ongeveer 17 000 ton cellenbetonafval gerecycleerd.
De trend is licht dalend.

Het is daarom heel belangrijk om zo zuiver mogelijk cellenbetonafval aan de recyclagebedrijven te leveren. Ook de menging met ander "wit afval" zoals gipsafval is uit den boze. Zowel de recyclage van gipsafval als van cellenbetonafval wordt hiermee onmogelijk (gipsafval) of ernstig bemoeilijkt (cellenbetonafval).

De samenwerkingsovereenkomst is ook een kanaal waar alle betrokkenen uit de materiaalketen in alle openheid ideeën kunnen uitwisselen en problemen aankaarten.

Contact

Team Bouw- en sloopafval
015 284 356
secretariaatkbl@ovam.be

Publicaties

Links