Collectieve afvaloplossingen op bedrijventerreinen zijn goedkoper en beter voor milieu

  • 18 juni 2019

Waarom zou je als bedrijf het sorteren van je afval op eigen houtje organiseren? Collectieve afvalinzameling met een centraal inzamelpunt op een bedrijventerrein is kostenefficiënter én duurzamer. Dat blijkt uit een studie van adviesbureau Arcadis.

Als OVAM zijn we ervan overtuigd dat de samenwerkingseconomie nauw samenhangt met de circulaire economie. Dat blijkt nu ook uit de studie ‘Collectieve afvaloplossingen voor bedrijventerreinen’, waarin adviesbureau Arcadis in opdracht van de OVAM onderzocht hoe samenwerking op het vlak van afvalinzameling en -verwerking binnen een bedrijventerrein of een cluster van bedrijven tot betere milieuprestaties en hogere efficiëntie kan leiden.


Voor deze studie ontwikkelde Arcadis een theoretisch kostenmodel om te laten zien dat systemen van collectieve afvalinzameling met een centraal inzamelpunt op een bedrijventerrein altijd kostenefficiënter én milieubewuster zijn dan scenario’s waarin bedrijven de bronsortering op eigen houtje organiseren. 


Goedkoper

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt duidelijk dat alle scenario’s met collectieve inzameling (die onderling kunnen verschillen op het vlak van haal- of brengmethode, het type werknemer, de inzameling van specifieke afvalstromen …) beter presteren dan scenario’s waarin de bedrijven hun afval elk apart laten inzamelen. Collectieve inzameling komt dus beter tegemoet aan de VLAREMA-wetgeving en is bovendien goedkoper dan de huidige praktijk.

Het meest gewenste en kostenefficiënte scenario voor de betrokken stakeholders en de overheid is een vorm van centrale inzameling waarbij gewerkt wordt met de ‘haalmethode’ en waarbij de beheerder van het recyclagepark de bedrijventerreinbeheerder of een van de deelnemende producenten is. Daarbij worden alle afvalstromen en dus ook het restafval ingezameld en (tijdelijk) opgeslagen op een site op het bedrijventerrein. 

Weinig obstakels

Wettelijk gezien zijn er weinig obstakels om de collectieve inzameling in praktijk te brengen. Er zal wel een omgevingsvergunning nodig zijn voor de (tijdelijke) opslag van de (niet-gevaarlijke) afvalstoffen. De afvalstoffenmelding kan via een groepsmelding gebeuren. Het transport moet georganiseerd worden door een geregistreerd vervoerder en vergezeld zijn van een identificatieformulier. Voor de opslag op het centrale punt moeten een aantal bepalingen uit VLAREM nageleefd worden, en de deelnemende bedrijven blijven individueel aansprakelijk voor hun afval. 
Financieel blijkt de businesscase in het onderzoek ook interessant te zijn, en dat zowel voor de terreinbeheerder als voor de deelnemende bedrijven. De terugverdientijden voor de producenten zijn zeer kort, vaak minder dan één jaar, en er is een aanzienlijke besparing mogelijk. 

Handige tool

Interessant om weten! De resultaten uit deze studie werden voor een groot deel berekend op basis van cijfers uit de handige tool Cirkeltips. Via Cirkeltips werden de gemiddelde tonnages van bedrijven met verschillende groottes en uit diverse sectoren opgevraagd. Op basis daarvan werd een inschatting gemaakt van de tonnages die worden opgehaald op verschillende bedrijventerreinen.