Communicatie bij veldwerkcontroles wijzigt

  • 19 september 2019

Veldwerkcontroles vormen binnen audit en toezicht een waardevolle signaalfunctie. Elk onderzoeksrapport steunt immers op de resultaten van het veldwerk. De bevindingen van deze controles vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het individueel kwaliteitsdossier (IKD) van elke bodemsaneringsdeskundige. Duidelijke en transparante communicatie is hierover dan ook noodzakelijk.

Hoe communiceren wij?

De administratieve belasting van de deskundige moet zo laag mogelijk gehouden worden. Wij hanteren de volgende werkwijze:

  1. Mondelinge communicatie tijdens en/of bij beëindiging van de veldwerkcontrole;
  2. Schriftelijke communicatie (verslag) als er fundamentele tekortkomingen of niet-conformiteiten, zoals vermeld in het CMA, worden vastgesteld;
  3. Gebundelde rapportage op kwartaalbasis waarbij de bevindingen per uitgevoerde veldwerkcontrole worden opgelijst (met referentie naar locatie van uitvoering, …).

Er zal na elke veldwerkcontrole geen verslag meer worden overgemaakt. Bovendien communiceren wij enkel nog via de bodemsaneringsdeskundige. De verdere kwalitatieve aansturing van de onderaannemer(s) moet door elke deskundige individueel opgepikt worden.

Meer info

Contacteer Kwaliteitsborging@ovam.be.