Conformverklaring geschrapt in gewijzigd Bodemdecreet

  • 19 april 2018

De OVAM beoordeelt niet langer alle bodemonderzoeken op hun technische conformiteit. Wat doen we dan wel? We nemen nog steeds een beslissing over de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op basis van het verslag van het bodemonderzoek. Maar we gaan ervan uit dat de aangeleverde feiten en gegevens correct en volledig zijn.

Streven naar nog beter

De verantwoordelijkheid hiervoor en voor de conformiteit van de bodemonderzoeken met de standaardprocedures ligt nu volledig bij de erkende bodemsaneringsdeskundige. Dat moet leiden tot een groter kwaliteitsbewustzijn en uiteindelijk tot een nog betere kwaliteit van de bodemonderzoeken. De OVAM blijft wel bevoegd om een conformiteitscontrole uit te voeren. Dat moet dan gebeuren binnen een termijn van zestig dagen.

Standaardprocedures belangrijker

Het nieuwe Bodemdecreet beschouwt een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek voortaan als rechtsgeldig als de bodemsaneringsdeskundige verklaart dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaardprocedure. De OVAM zal haar beslissing in verband met de aard en de ernst van de bodemverontreiniging alleen herzien als er een impact is op de vaststelling of de draagwijdte van de saneringsplicht of op de saneringsplichtige persoon.

Steekproeven

De wijziging van het decreet voert een audit in van de kwaliteitszorg door de bodemsaneringsdeskundige. De focus verschuift dus van de controle van het eindproduct (verslagen, rapporten) naar het proces van hoe het tot stand is gekomen. In het kader van de periodieke audit kan de OVAM ook steekproefsgewijs de conformiteit van de uitgevoerde bodemonderzoeken toetsen.