CORONA-IMPACT

Veelgestelde vragen

Onderwerpen voor burgers, overheden, bedrijven en bodemgerelateerde vragen en antwoorden

Burgers

Vanaf wanneer kan ik op het recyclagepark terecht met asbestcement?

Gaan de kringwinkels en kringloopcentra vanaf 11 mei ook opnieuw open?

Wat moet ik met mijn corona-afval doen (mondmaskers, plastic handschoenen, papieren zakdoekjes)?

Kan ik nog textiel naar de textielcontainers brengen?

Recyclageparken kunnen terug open vanaf 7 april. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Mogen verenigingen opnieuw papier en karton inzamelen?

Kan ik compost halen bij een composteringsinrichting?

Moet ik nog sorteren?

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD?

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het aanbieden van mijn afval?

Wat doe ik met de lege verpakking van mijn handgel?

Wat met medisch afval bij thuiszorg?

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?

Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Wat met de inzameling van batterijen door Bebat?

Kunnen we nog herbruikbare bekers gebruiken?

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?  Mag ik zwerfvuil oprapen tijdens het wandelen? (Update 9 oktober)

Overheden

Recyclageparken kunnen terug open vanaf 7 april. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Gewijzigde inzameling van huishoudelijk afval door coronamaatregelen

Wat is prioriteit bij de inzameling?

Mag de technische dienst van de gemeente gebruikte luiers of incontinentiemateriaal  aan huis gaan afhalen om ze in het containerpark te deponeren?

Bedrijven

Wat met afval van geneeskundige praktijken (woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra...)?

Hoe sorteer ik afval van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in mijn bedrijf (niet-medische sector)?

Wat met de visuele controle van bedrijfsrestafval op de sorteerverplichting door de IHM?

Wat met grensoverschrijdende afvaltransporten? (Update 21 augustus)

Wat met de verplichting voor chauffeurs van afvaltransporten om identificatieformulieren te laten tekenen bij de klanten? Dit vergt directe contacten en genereert dus ook risico's op besmetting? (Update 20 juli)

Ik ben inzamelaar van afval. Is afval ophalen nog wel veilig?

Ik ben een vergunde afvalverwerker. Mag ik nog afval aanvaarden op mijn site?

Ik ben afvalverwerker. Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij de verwerking?

Moet ik nog sorteren als bedrijf?

Mijn bedrijf is nog actief. Kan ik mijn afval nog meegeven met mijn inzamelaar?

Ik ben een schroothandelaar. Mag ik oud ijzer blijven ophalen?
Ik ruim mest bij particulieren. Mag ik dat blijven doen?

Wat met keuringen van het KBS of met depollutiecentra van voertuigwrakken?

Bodem - Algemeen

Kan mijn bodemattest en bijhorend bodemonderzoek sneller afgehandeld worden?

Bodem - Uitvoering veldwerk en sanering

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet of minimale bezetting voorzien omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing. We laten dus ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van veldwerk.

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing dus laten we ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van de sanering.

Ons bedrijf heeft de beslissing genomen enkel onderaannemers toe te laten die essentieel zijn voor de productie. Het uitvoeren van veldwerk of het nemen van stalen in het kader van bodemsanering wordt bijgevolg niet toegelaten.

De productie in ons bedrijf is volledig stilgelegd omwille van Corona-maatregelen. Er is bijgevolg enkel een minimale bezetting. Mag de bodemsanering stilgelegd worden?

Kan de OVAM een document ter beschikking stellen om aan te tonen dat bepaalde staalnames toegelaten kunnen worden?

De klant wil dat de sanering op een lager pitje wordt gezet? Kan dat zomaar? Wat zijn de gevolgen?

De klant wil de opstart van de sanering volledig uitstellen. Kan dat zomaar?

Bodem - Noodbesluit coronavirus

Voor welke zaken is er een noodbesluit?

Wat zijn de gevolgen van dit noodbesluit voor de beoordeling van de betrokken bodemsaneringsprojecten?

Binnen welke termijn kan ik beroep indienen tegen een conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject of een beperkt bodemsaneringsproject?

Wat met openbare onderzoeken die lopende waren op 27 maart 2020?

Wat met het organiseren van openbare onderzoeken voor bodemsaneringsprojecten die bij de OVAM werden ingediend voor 25 april 2020 en waarvoor nog geen openbaar onderzoek lopende was op 27 maart 2020?

Wat met het organiseren van openbare onderzoeken voor bodemsaneringsprojecten die bij de OVAM werden ingediend vanaf 25 april 2020?

Moet een gemeente een conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject of beperkt bodemsaneringsproject bekendmaken en ter inzage leggen?

Binnen welke termijn moet de gemeente advies verlenen indien zij is aangeschreven als adviesverlenende instantie?

 

Burgers

Vanaf wanneer kan ik op het recyclagepark terecht met asbestcement?

De inzameling van asbestcement via de recyclageparken is terug mogelijk vanaf 14 juli. Na een tijdelijke sluiting o.w.v. de COVID-19-maatregelen werden de recyclageparken terug geopend op 7 april. Voor de inzameling van asbestcement werd nog een uitzondering gemaakt. Lokale besturen hadden de FFP2 en FFP3 mondmaskers die nodig zijn voor de veilige behandeling van asbestcement aan de zorgsector geschonken en voor particulieren gold er zelfs een verkoopverbod. Nu dat verbod opgeheven is, kan er vanaf 14 juli terug asbestcement aanvaard worden op het recyclagepark.
Voor u naar het recyclagepark trekt, checkt u best wel eerst de website van uw gemeente of intercommunale om de precieze datum voor uw recyclagepark te kennen.

Gaan de kringwinkels en kringloopcentra vanaf 11 mei ook opnieuw open?

Ja. Vanaf 11 mei 2020 kunnen de erkende kringloopcentra terug openen. Hou wel rekening met de specifieke veiligheidsmaatregelen in de winkels en centra om de werking en bediening vlot en veilig te laten verlopen.   

Kringloopwinkels –kringwinkels:

 • Hou steeds voldoende afstand (minstens 1,5m) van het personeel en andere klanten.  
 • Om bezoekers en personeel te beschermen wordt het aantal bezoekers dat tegelijk toegelaten is tot de winkels beperkt.  
 • Kom alleen naar de kringwinkel. Kom enkel met twee indien u hulp nodig heeft bij het dragen van bepaalde goederen. Ook mensen met een handicap of ouderen die hulp nodig hebben, mogen een begeleider meenemen.  
 • De winkeltijd voor de klanten is beperkt tot 30 minuten om de doorstroming vlot te laten verlopen. 
 • Vermijd contante betaling.  
 • Hou de communicatie van uw kringwinkel of gemeente in het oog.  Lokaal kunnen de afspraken en mogelijkheden voor het kopen of brengen van goederen of ophalen van goederen verschillen.  Niet alle kringloopcentra leveren meteen alle dienstverlening.  

Brengpunten  

 • Breng enkel herbruikbare goederen van goede kwaliteit. Breng geen afval, hiermee kunt u terecht op het recyclagepark. 
 • Sorteer de gebrachte goederen zoveel mogelijk per productsoort en in aparte recipiënten en noteer waar mogelijk je postcode op het recipiënt. Gebruik enkel recipiënten die u kunt achterlaten op het brengpunt (bv doos of plastic zak).
 • Hou er rekening mee dat centra tijdelijk kunnen beslissen om bepaalde goederen niet te aanvaarden of strengere selectiecriteria op hergebruik toe te passen. Dit heeft onder meer te maken met de beperking van opslag- en verkoopruimte en de reeds aangelegde voorraden.
 • Het kan zijn dat jouw kringloopcentrum het brengen van goederen enkel toelaat op afspraak.  
 • Indien er aan het brengpunt een wachtrij is, blijf dan wachten in de wagen. Wacht met het brengen van de goederen tot u een teken krijgt van de medewerker van het centrum.  Komt u met de fiets of te voet, schuif dan aan in de wachtrij.  
 • Kom goederen alleen brengen en hou steeds 1,5 m afstand van elkaar en van de medewerkers van het centrum.  
 • Ophaling aan huis op afspraak is nog niet overal mogelijk.  Informeer u hiervoor bij uw kringloopcentrum of gemeente.

Terug naar overzicht >>

 

Wat moet ik met mijn corona-afval doen (mondmaskers, plastic handschoenen, papieren zakdoekjes)?

Dit is restafval en hoort in uw restafvalzak.
Voor de veiligheid van de inzamelaars neemt u volgende voorzorgen.

Terug naar overzicht >>
 

Kan ik nog textiel naar de textielcontainers brengen?

We vragen om uw textiel nu even niet naar de containers te brengen, maar tijdelijk thuis te bewaren.
De textielsector blijft werken met een beperkte dienstverlening. Het textiel dat via de textielcontainers in uw gemeente of op het recyclagepark is ingezameld wordt nog gesorteerd. Maar alle afzetmarkten voor gesorteerd herbruikbaar textiel ondervinden de impact van de wereldwijde lockdowns en andere COVID-19-maatregelen. Daarom bewaart u textiel best even thuis.

Terug naar overzicht >>
 

Kan ik compost halen bij een composteringsinrichting?

Ja, afvalwerkers mogen actief blijven en er is geen verbod op de verkoop van compost en potgrond aan particulieren. Het afhalen van compost of potgrond door particulieren op de composteringsinrichting kan. De algemene veiligheidsvoorschriften in verband met Corona moeten uiteraard gerespecteerd worden.

Bepaalde producenten leveren ook compost aan huis of werken samen met leveranciers die aan huis leveren.

Meer info over mogelijke afhaalpunten vind je op de website van uw gemeente, intercommunale en www.vlaco.be 

Terug naar overzicht >>
 

Moet ik nog sorteren?

Ja. De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Het is belangrijk om de selectieve inzameling te kunnen vrijwaren. Al het huishoudelijk en bedrijfsafval afvoeren via het restafval zou ervoor zorgen dat we snel een tekort aan verbrandingscapaciteit krijgen en mogelijk ook problemen bij de op- en overslag van restafval.
De recyclageparken gaan terug open vanaf 7 april.  Hou er rekening mee dat ook de recyclageparken zich aan de gezondheidsvoorschriften houden, informeer u best op voorhand of u al dan niet een afspraak moet maken. Ook indien er in uw gemeente zelfs een onderbreking zou zijn van de huis-aan-huis-ophaling van bepaalde selectieve stromen, zoals papier en karton of pmd, vragen we u dit afval tijdelijk thuis op te slaan. Het is dus niet de bedoeling deze stromen mee te geven met het restafval. 

Terug naar overzicht >>

 

Mogen verenigingen opnieuw papier en karton inzamelen?

De inzameling van papier en karton door verenigingen kan opnieuw sinds maandag 18 mei, mits het volgen van een aantal regels waardoor de fysieke afstand van 1,5 m gerespecteerd kan worden.  Het dragen van een mondmasker en handschoenen is verplicht.

Algemene beschermingsmaatregelen:  

 • Bewaar altijd 1,5m afstand  zowel van elkaar als van andere burgers. 
 • Neem geen passagiers mee in het voertuig. Enkel de chauffeur neemt plaats in het voertuig (tenzij het voertuig is voorzien van een veilig tussenschot tussen chauffeur en één passagier) . De andere deelnemers aan de inzamelactie volgen te voet of met de fiets en bewaren steeds nodige afstand.
 • In elke container zit max. 1 (en altijd dezelfde) persoon, tenzij leden van een gezin of eenzelfde huishouden.
 • Ook tijdens pauzes moet afstand bewaard worden. Niemand raakt elkaars materiaal aan en iedere deelnemer zorgt voor eigen eten en drinken.  
 • Elke deelnemer krijgt een vaste ‘job’ om kruisbesmetting te voorkomen en blijft deze job gedurende de hele papierslag aanhouden. Meer concreet:
  • Chauffeurs blijven chauffeurs en wisselen hun plaats niet af met anderen. Tijdens het lossen aan de containers proberen ze ook hun voertuig zo min mogelijk te verlaten en zo min mogelijk contact te hebben met anderen.

  • De vrijwilligers, die te voet of met de fiets de wagens volgen om het papier in de aanhangwagen in te laden, vermijden zo veel mogelijk om terug te keren naar de lokalen. Ze behouden hun ‘team’ per wagen en wisselen niet met anderen van ‘job’. Ze dienen ten allen tijde de 1,5m afstand van elkaar en anderen te bewaren.

  • De vrijwilligers die aan de lokalen blijven om het papier te lossen en in de containers te gooien wisselen niet van job met anderen en bewaren ook de nodige afstand van elkaar en anderen.

 • Het gebruik van ontsmettende sprays om materiaal te ontsmetten is aangeraden.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen:

 • Handen wassen blijft het allerbelangrijkste, zowel thuis als op de papierslag. Doe dit frequent en correct! Geen water en zeep in de buurt?  Gebruik desinfecterende handgel.  
 • Bewaar steeds 1,5m afstand.
 • Draag een mondmasker en handschoenen.

De gemeente zal erop toezien dat de algemene en persoonlijke beschermingsmaatregelen opgevolgd worden zodat het papier en karton op een veilige manier wordt opgehaald.  Daarom is het nodig dat er een verantwoordelijke is aangeduid die toeziet op het volgen van de hierboven vermelde maatregelen.  Geef de naam en contactgegevens door aan de gemeente.

Terug naar overzicht >>

 

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD?

Ja, dat mag.

Terug naar overzicht >>

 


Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het aanbieden van mijn afval?

Het is erg onwaarschijnlijk om bij de inzameling van het afval besmet te geraken. Daarvoor zou rechtstreeks contact met het besmette oppervlak van het afval noodzakelijk zijn. Niettemin vragen we toch aan burgers en bedrijven om volgende voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo kunnen de inzamelaars in alle veiligheid hun werk verderzetten:

 • Indien de inzameling gebeurt via afvalzakken: sluit de zakken volledig af, zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
 • Indien het restafval in een container wordt opgehaald: steek het afval zoveel mogelijk eerst in een zak vooraleer het in de container te deponeren. Indien u bij de gft/OBA inzameling een zak gebruikt, moet die wel composteerbaar zijn (zak met ‘OK compost’-logo of kiemplantlogo) of van papier zijn. Sluit ook steeds het deksel van de afvalcontainer.  
 • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.  
 • Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is restafval.  
 • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.

Terug naar overzicht >>
 


Wat doe ik met de lege verpakking van mijn handgel?

Lege verpakkingen van ontsmettingsalcohol en de meeste andere vloeibare zepen en reinigingsmiddelen horen bij het pmd.

Als de verpakking van het vloeibaar ontsmettings- of reinigingsmiddel een kindveilige sluiting heeft of als er het symbool ‘doodshoofd’ of ‘lange termijn gezondheidsgevaarlijk’ op staat hoort het bij het klein gevaarlijk afval (kga). Deze sorteerrichtlijn geldt zowel voor burgers als voor bedrijven.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met medisch afval bij thuiszorg?

Afvalstoffen die ontstaan bij de professionele verzorging van patiënten thuis met aangetoonde of vermoedelijke besmetting met COVID-19, mogen worden aangeboden met het huisvuil van de patiënt. De thuisverpleegkundige dient het afval dat ontstaat bij de verzorging, in een aparte plastic zak op te bergen en deze zak goed af te sluiten. De patiënt biedt dit afval aan via de huisvuilzak of -container. Hetzelfde geldt indien niet-geschoolde personen zoals familieleden of de patiënt zelf bepaalde zorghandelingen uitvoeren. Naalden en overige scherpe voorwerpen neemt de thuisverpleegkundige mee in een naaldcontainer, of worden door de patiënt opgeborgen in een naaldcontainer. De patiënt kan met deze naaldcontainer terecht op het recyclagepark, waar hij/zij gratis een nieuwe naaldcontainer ontvangt. Verder gelden deze algemene voorzorgsmaatregelen bij het aanbieden van afval.

Terug naar overzicht >>

 

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt. Bij het boodschappen doen is het ook belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft.

Terug naar overzicht >>
 

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?

Eigen verpakkingen, zoals zakjes voor groenten en fruit, in zelfbediening mogen ook nu gebruikt worden. Een goede hygiëne van de verpakking is zoals steeds belangrijk. Het gebruik van eigen verpakkingen van de consument bij de slager, bakker, traiteur… wordt momenteel afgeraden om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. De verpakkingen zouden een vector voor het virus kunnen zijn en zo de slager, bakker, traiteur… kunnen besmetten. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Terug naar overzicht >>
 

Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?

Ja. Extra aandacht voor een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het aanraken van onverpakte levensmiddelen moet vermeden worden. Als een consument een onverpakt levensmiddel aanraakt, dan moet dit product door hem/haar aangekocht worden. Aangeraakte onverpakte levensmiddelen mogen niet meer verkocht worden aan andere consumenten. Bij het gebruik van scheplepels, dispensers… is een goede hygiëne belangrijk. De scheplepels of hendels van dispensers zouden een vector voor het virus kunnen zijn. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Terug naar overzicht >>

 

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met de inzameling van batterijen door Bebat?

Sinds 11 mei zijn de meeste inzamelpunten van Bebat terug geopend en kunt u met uw batterijen opnieuw terecht in die inzamelpunten.

Meer informatie: https://www.bebat.be/nl

Terug naar overzicht >>
 

Kunnen we nog herbruikbare bekers gebruiken?

Coronavirus COVID-19 heeft geen invloed op het normale gebruik van herbruikbare bekers. Voor zowel bekers die door externe firma's worden gereinigd als bekers die ter plaatse worden afgewassen blijven dezelfde regels gelden.
Bekers die extern worden afgewassen worden gereinigd in (industriële) wasstraten die de voorschriften rond voedselveiligheid respecteren. Wanneer bekers ter plaatse worden afgewassen moet zoals gewoonlijk de hygiëne gegarandeerd worden door het gebruik van drinkbaar water, geschikte detergenten en een reine werkplek.

Terug naar overzicht >>
 

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?  Mag ik zwerfvuil oprapen tijdens het wandelen? (Update 9 oktober)

Zwerfvuil oprapen – alleen of met max. 4  personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder 1 dak wonen – is toegestaan. Er blijven wel een aantal voorwaarden en persoonlijke preventiemaatregelen:

 • Maak vooraf goed afspraken met uw lokaal bestuur over war er met het ingezamelde afval moet gebeuren
 • Raap enkel op wat u zelf kunt dragen.
 • Raap niets op met onbeschermde handen. Gebruik een grijper en/of draag steeds rubberen of latex handschoenen.
 • Houdt uw handschoenen zoveel mogelijk aan
 • Raak uw gezicht niet aan
 • Was uw handen regelmatig en grondig
 • Neem alcoholgel mee wanneer u tijdens de actie uw handen niet kunt wassen
 • Hou altijd voldoende afstand van andere mensen (1,5 meter).
 • Snuit je neus in papieren zakdoekjes en gooi die meteen na gebruik weg (in de vuilnisbak, uiteraard)
 • Indien u geen zakdoekjes heeft, hoest of nies in uw elleboog.
 • Voelt u zich ziek? Blijf dan thuis.

Terug naar overzicht >>

 

Overheden

Gewijzigde inzameling van huishoudelijk afval door coronamaatregelen

De maatregelen die de overheid treft om de verspreiding van het coronavirus in te perken, hebben ook gevolgen voor de inzameling van huishoudelijk afval in Vlaanderen.
Zo zijn alle recyclageparken terug open op 7 april.
De huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft gegarandeerd. Indien er een personeelstekort zou ontstaan, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van restafval en gft.
Afvalstraatjes, ondergrondse containers en glasbollen worden op regelmatige basis geledigd. Zo vermijden we dat burgers op deze plekken extra afval naast de recipiënten deponeren, waardoor er onhygiënische situaties kunnen ontstaan.

Terug naar overzicht >>
 

Wat is prioriteit bij de inzameling?

De huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft momenteel gegarandeerd.

Indien er op termijn een personeelstekort zou ontstaan bij de privaatrechtelijke of publieke afvalinzamelaars, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van restafval en gft/OBA. De inzameling van papier en karton, pmd, grofvuil, snoeihout, etc kan dan tijdelijk stopgezet worden.  

Hierbij kunnen de lokale besturen een lokale beoordeling maken waarbij ze prioriteit geven aan dichtbebouwde zones boven landelijke zones, omdat er veel minder stapelruimte is in dichtbebouwde zones.

Stromen waarvan de inzameling tijdelijk wordt stopgezet, moeten de burgers en bedrijven maximaal thuis of in het bedrijf opslaan en niet meegeven met het restafval, zodat er daar geen capaciteitsproblemen ontstaan.                           

Ook afvalstraatjes, ondergrondse containers en glasbollen worden op regelmatige basis geledigd. Zo vermijden we dat burgers op deze plekken extra afval naast de recipiënten deponeren, waardoor er onhygiënische situaties kunnen ontstaan.

Slechts in uitzonderlijke gevallen waarbij zelfs de minimale dienstverlening van de huis-aan-huisophaling van restafval en gft/OBA-afval niet meer haalbaar is, kunnen restafval en gft/OBA in dezelfde ronde worden ingezameld en afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie.

Terug naar overzicht >>

 

Mag de technische dienst van de gemeente gebruikte luiers of incontinentiemateriaal  aan huis gaan afhalen om ze in het containerpark te deponeren?

Op dinsdag 7 april 2020 kunnen alle recyclageparken in Vlaanderen heropenen. We vragen de mensen wel om niet naar het recyclagepark te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Indien ze hun bezoek aan het recyclagepark nog kunnen uitstellen, wordt hen gevraagd dat te doen. Op die manier blijft de situatie beheersbaar.  

In principe aanvaarden de recyclageparken alle afvalfracties.
 
Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de afvoer van de ingezamelde fracties verzekerd moet zijn. Voor een eventuele heropening van de parken moeten alle logistieke partners, afvalophalers, sorteer- en verwerkingsinstallaties klaar zijn en in staat zijn om de afvalstromen op te vangen. Een aparte inzamelronde organiseren enkel voor luiers kan, maar is omwille van personeelsinzet af te raden. Luiers worden sowieso niet gerecycleerd, dit afval gaat samen met het restafval naar verbranding.

Terug naar overzicht >>
 

Bedrijven


Wat met afval van geneeskundige praktijken (woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra...)?

1.  De geneeskundige praktijken mogen de volgende afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten steeds laten inzamelen, afvoeren en verwerken als niet-risicohoudende afvalstoffen (NRMA):

 • niet besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’)s zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen;
 • voedselresten;
 • wegwerpgordijnen;
 • papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van patiënten;
 • allerlei verpakkingsmaterialen;
 • incontinentiemateriaal;
 • lege urinezakken (inhoud ledigen en afvoeren via de riolering)

Deze afvalstoffen kunnen praktijken dus laten afvoeren via de huishoudelijke ronde of de bedrijfsafvalronde.  Indien u het afval in een container laat ophalen, moet u het afval zoveel mogelijk eerst in een zak steken en dan in de container deponeren.  Afvalzakken moet u volledig afsluiten zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.  Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.

2.  De geneeskundige praktijken mogen de volgende afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten – enkel na een periode van 72 u in afzondering in de recipiënten voor afvoer - laten inzamelen, afvoeren en verwerken als niet-risicohoudende afvalstoffen (NRMA):      

 • verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers, … ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn;
 • wegwerplinnen, ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn.

De meeste artsenpraktijken en kleine triagecentra kunnen moeilijk een quarantaine van de afvalstoffen voor 72 uur organiseren. Daarom voeren zij het besmeurde verzorgingsmateriaal van de COVID-19-patiënten af als risicohoudend medisch afval/RMA (via gele tonnen of ander goedgekeurd recipiënt).  

De OVAM volgt bijgevolg ook voor geneeskundige praktijken het advies van dr. Van Ranst volledig.  

Alle inzamelscenario’s die hier volledig aan tegemoet komen kunnen dus aanvaard worden. We vragen de geneeskundige praktijken hierover duidelijke afspraken te maken met hun inzamelaar.

Vast NRMA van geneeskundige praktijken mag u samen met de gemengde bedrijfsafvalstoffen laten inzamelen. Kleine hoeveelheden kunnen meegegeven worden met de gemeentelijke huisvuilinzameling. Indien u het afval in een container laat ophalen, moet u het afval zoveel mogelijk eerst in een zak steken, vooraleer het in de container te deponeren. Afvalzakken moeten volledig afgesloten worden zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken
Deze maatregel is ook van toepassing op patiënten met een vermoeden van besmetting.

Meer algemene info

Terug naar overzicht >>
 

Hoe sorteer ik afval van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in mijn bedrijf (niet-medische sector)?

Afval van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen bij bedrijven buiten de medische of zorgsector hoort thuis bij het restafval.
Doet u het afval in een container? Gooi het er dan niet los in, maar stop het eerst in een goed afgesloten afvalzak zodat het afval er niet kan uitvallen.
Gaat het afval in een restafvalzak? Maak dan bij het sluiten van de zak een goede handgreep. Dan kan de ophaler de zak makkelijk oppakken.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met de visuele controle van bedrijfsrestafval op de sorteerverplichting door de IHM?

De OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Daarom werd in het decreet Civiele noodsituaties opgenomen dat tijdelijk een uitzondering kan worden toegestaan op de verplichting dat elke inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van bedrijfsrestafval het inzamelrecipiënt minstens visueel inspecteert op de sorteerplicht.

Deze tijdelijke maatregel geldt tot en met 16 juli 2020. Vanaf 17 juli moeten dus opnieuw visuele controles gebeuren.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met grensoverschrijdende afvaltransporten? (Update 21 augustus)

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op afvaltransporten. Grensoverschrijdend professioneel transport blijft toegestaan. In andere landen is een verbod wel mogelijk. Volg daarom ook de informatie van de overheden van die landen.

Belgische bedrijven waarbij telewerk niet mogelijk is, kunnen mogelijk enkel open blijven als er garantie is voor het respecteren van de afstandsregels. Sommige bedrijven kunnen bijgevolg dus nog gesloten zijn.
De overheden van andere landen kunnen maatregelen nemen die het sluiten van bedrijven in hun land verplicht.
Stem dus af met uw verwerker of de afvoer van afval verder kan gaan.

Terug naar overzicht >>
 

Ik ben een vergunde afvalverwerker. Mag ik nog afval aanvaarden op mijn site?

Private vergunde afvalverwerkers mogen open blijven om rechtstreeks afval te aanvaarden, zolang zij maar de ‘social distancing’-maatregelen en de algemene veiligheidsmaatregelen respecteren.

Terug naar overzicht >>
 


Ik ben afvalverwerker. Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij de verwerking?

Bij de verwerking van afval is het belangrijk om te kijken of een manuele handeling van het afval nodig is.  We gaan ervan uit dat wat betreft de verwerking van gft/OBA en een deel van het restafval het afval direct in stortbunkers terecht komt en er geen contact meer is tussen het afval en het personeel. Dit afval kan direct verwerkt worden.  Bij restafval dat nog wordt nagesorteerd, kan manueel contact met het afval uit voorzorg best vermeden worden. Kraansortering en gebruik maken van automatische sorteertechnieken is wel mogelijk. Afval waar wel nog een manuele handeling gebeurt (bv sortering van pmd) wordt voor de zekerheid aangeraden om minstens 72 u te stockeren, alvorens de verwerking te starten. Na 72 uur zijn de eventuele virusresten op het afval in ieder geval volledig afgestorven.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met de verplichting voor chauffeurs van afvaltransporten om identificatieformulieren te laten tekenen bij de klanten? Dit vergt directe contacten en genereert dus ook risico's op besmetting? (Update 20 juli)

De OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.
De OVAM is, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren.

De handtekening van de bestemmeling op de identificatieformulieren is vanaf 17 juli 2020 opnieuw verplicht. Zolang de afstandsregels gelden die de federale overheid heeft opgelegd, mag de ondertekening echter ook digitaal gebeuren.

De traceerbaarheid van de afvalstoffen moet steeds gegarandeerd blijven, dit kan door documenten digitaal ter beschikking te stellen aan klanten en bestemmelingen van de IHM.

Terug naar overzicht >>
 

Ik ben inzamelaar van afval. Is afval ophalen nog wel veilig?

Na overleg met de ziekenhuissector en virologen blijkt dat het risico op overdracht van het virus via afval miniem is, en zeker als dit ingepakt is in een zak of container. Ook via voedselresten is de kans op besmetting zeer klein. Om kans op een besmetting te veroorzaken, is direct contact met het besmette oppervlak nodig. U kan dus de inzameling zonder verhoogd risico verderzetten. Een goede en efficiënte afvalinzameling is zelfs cruciaal om geen bijkomende hygiëne- en gezondheidsrisico’s te creëren in deze moeilijke tijden. De afvalsector is een belangrijke partner om deze crisis het hoofd te bieden. Het is wel zinvol een aantal algemene hygiënemaatregelen en werkafspraken in acht te nemen. Zo is het belangrijk dat het inzamelpersoneel bij de afvalinzameling de regels rond ‘social distancing’ respecteert. Voor het inzamelpersoneel moet er voldoende gereinigde werkkledij en veiligheidshandschoenen ter beschikking zijn. Mondmaskers zijn voor het inzamelpersoneel niet vereist. Deze hebben net als in de openbare ruimte geen nut, omdat overdracht van het virus niet zomaar via de lucht gebeurt. Wel willen we benadrukken dat het personeel de algemene instructies i.v.m. hygiëne moet volgen. Dat wil onder meer zeggen dat contact tussen handen en gezicht tijdens de ronde wordt vermeden, ook al worden er handschoenen gedragen. Verder moet het inzamelpersoneel na de ronde de handen heel grondig wassen en moeten zij in het algemeen een goede handhygiëne nastreven.

Terug naar overzicht >>
 

Moet ik nog sorteren als bedrijf?

Ja. De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Het is belangrijk om de selectieve inzameling te kunnen vrijwaren. Al het huishoudelijk en bedrijfsafval afvoeren via het restafval zou ervoor zorgen dat we snel een tekort aan verbrandingscapaciteit krijgen en mogelijk ook problemen bij de op- en overslag van restafval.
Indien u geconfronteerd wordt met onderbreking in de ophaling van bepaalde selectieve stromen, zoals papier en karton of pmd, vragen we u toch de sorteerverplichting voor bedrijven maximaal te respecteren. Het is dus niet de bedoeling deze stromen mee te geven met het restafval. Probeer dus selectieve stromen die tijdelijk niet worden opgehaald even op het bedrijf op te slaan. Of neem eventueel contact op met uw gemeente om te vragen of u uitzonderlijk kleine hoeveelheden selectieve stromen kan meegeven met de huishoudelijke ronde.

Terug naar overzicht >>
 

Mijn bedrijf is nog actief. Kan ik mijn afval nog meegeven met mijn inzamelaar?

Als u uw afval meegeeft met een private inzamelaar, neemt u in de eerste plaats contact op met uw inzamelaar om te vragen of er wijzigingen zijn in de ophalingen. De inzamelaars doen hun best de dienstverlening maximaal te garanderen. In samenspraak met de overheid is beslist daarbij prioriteit te geven aan de inzamelingen van restafval en organisch-biologisch afval. Het is uitzonderlijk mogelijk dat andere stromen niet meer worden opgehaald, omdat er te weinig personeel is of omdat er te weinig klanten op een ronde nog bediend kunnen worden.  

Indien u geconfronteerd wordt met een onderbreking in de ophalingen, vragen we u toch de sorteerverplichting voor bedrijven maximaal te respecteren. Het is dus niet de bedoeling bijvoorbeeld pmd, papier en karton, groenafval, … mee te geven met het restafval. Dit is belangrijk om te vermijden dat er te veel restafval ontstaat, waardoor de verbrandingsinstallaties overbevraagd geraken. Probeer dus selectieve stromen die tijdelijk niet worden opgehaald even op het bedrijf op te slaan. U kan in heel wat gemeenten kleine hoeveelheden selectieve stromen ook meegeven met de huishoudelijke ronde, indien uw bedrijf op een gemeentelijke inzamelronde ligt.  

Wanneer u uw afval aanbiedt aan uw inzamelaar, vragen we verder om een aantal maatregelen te nemen om het riscio op besmetting te minimaliseren. 

Terug naar overzicht >>
 

Ik ben een schroothandelaar. Mag ik oud ijzer blijven ophalen?
Ik ruim mest bij particulieren. Mag ik dat blijven doen?

Dit kan momenteel.

'Diensten voor de afvalophaling en -verwerking' zijn opgenomen in de lijst van diensten die noodzakelijk zijn  voor de bescherming van de vitale belangen. Deze bedrijven en diensten zijn wel gehouden om de regels van social distancing toe te passen. Die laatste principes blijven dus gelden als uitgangspunt, waarvan men slechts uitzonderlijk kan afwijken.
Kort samengevat. Dienst voor afvalophaling blijven toegelaten mits de regels van social distancing worden gerespecteerd. Ook betalingen van klanten moeten vanop afstand mogelijk zijn.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met keuringen van het KBS of met depollutiecentra van voertuigwrakken? (Update 20 juli)

Ook bij de keuringen van het kwaliteitsborgingssysteem (KBS) bij de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (IHM) van gevaarlijke afvalstoffen en bij de keuringen bij de erkende centra voor de depollutie van voertuigwrakken zorgt het coronavirus voor een aantal praktisch problemen.
Om gezondheidsrisico's te vermijden, moeten de afstandsregels, barrièremaatregelen en sectorale akkoorden voor geleidelijke herstart ook tijdens de keuringen steeds gerespecteerd worden. De keuringen worden uitgevoerd conform de geldende maatregelen van de betreffende fase van de Coronacrisis. Indien de keuring niet kan uitgevoerd worden conform deze maatregelen, kan de keuring uitgesteld worden naar een moment waarop de keuring wel kan. Ook wanneer een IHM of erkend centrum gesloten is omwille van de coronacrisis, mag de keuring uitgesteld worden naar een later moment.
Voor de keuringen die omwille van de Coronacrisis niet kunnen doorgaan en waarvoor de uiterste keuringsdatum bijgevolg is/zal verlopen, vragen we om vóór 1 september contact op te nemen met een keuringsinstelling en een keuringsdatum vast te leggen. De keuring kan dan na 1 september doorgaan.

Terug naar overzicht >>
 

Bodem- algemeen


Kan mijn bodemattest en bijhorend bodemonderzoek sneller afgehandeld worden?

De versoepeling van de coronamaatregelen zorgen ervoor dat er een significante stijging is van het aantal bodemattestaanvragen en ingediende bodemonderzoeken.
De verwerking hiervan neemt dan ook extra tijd in beslag.

Hou er rekening mee dat een niet-dossiergebonden bodemattest binnen de 14 kalenderdagen moet afgeleverd worden. Doet u de aanvraag via het webloket, dan heeft u het bodemattest al de volgende dag.
Voor een dossiergebonden bodemattest is de aflevertermijn 60 kalenderdagen. Hou rekening met deze termijn. De OVAM streeft ernaar om deze termijn zo kort mogelijk te houden

TIP:

 • Vraag uw bodemattest tijdig aan.
 • Zorg ervoor dat de aanvraag volledig is en dat er voldoende provisie op de lopende rekening aanwezig is.
 • Zorg dat de meest dringende aanvragen als  eerste worden aangevraagd.
 • Doe een aparte aanvraag voor de niet-dossiergebonden en een andere voor de dossiergebonden.
 • Zorg ervoor dat de bodemdeskundige op de hoogte is van de dringendheid van het bodemonderzoek.
 • Bezorg tijdig het bodemonderzoek via de bodemdeskundige.
 • Zorg dat het bodemonderzoek volledig is.
 • Informeer uw opdrachtgever dat voor het afleveren van dossiergebonden bodemattestaanvragen, eerst het bodemonderzoek moet beoordeeld worden.
 • Geef als bodemsaneringsdeskundige een realistische timing door aan uw opdrachtgever.
 • Contacteer de dossierbehandelaars enkel voor zeer dringende vragen. Zo kunnen zij zich maximaal focussen op een snelle afhandeling van uw aanvragen en bodemonderzoeken. Weet ook dat we de aanvragen in chronologische volgorde behandelen.

Terug naar overzicht >
 

Bodem - Uitvoering veldwerk en sanering

Kan veldwerk in het kader van bodemonderzoek of monitoring toegelaten worden tijdens de specifieke corona-maatregelen?

Ja, het meeste veldwerk kan doorgaan tijdens de maatregelen mits rekening gehouden wordt met de voorschriften rond 'social distancing' en indien nodig PBM (vb aan portier). Het is aan de veldwerkers die in opdracht van de erkend bodemsaneringsdeskundige werken om per locatie en per uit te voeren veldwerktaak te evalueren of de vooropgestelde maatregelen van social distancing toegepast kunnen worden. 
Voorbeelden van veldwerk waar social distancing makkelijk kan toegepast worden:

 • manuele boringen: individuele uitvoering mogelijk;
 • grondwaterstaalnames worden individueel uitgevoerd;
 • staalnames van influent en effluent van in-situ saneringen;
 • uitvoeren van binnen- en buitenluchtmetingen;
 • machinale boringen (afhankelijk van type boringen).

De locaties waar veldwerk uitgevoerd worden, kunnen indien nodig ook afgebakend worden zodat de zone van 1,5 meter kan gerespecteerd worden tussen veldwerkers en werknemers van het bedrijf of bewoners ... De verplaatsing van de veldwerker naar de locatie kan in afzonderlijke wagens gebeuren.

Terug naar overzicht >
 

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet of minimale bezetting voorzien omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing. We laten dus ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van veldwerk.

Als er minder productie-activiteiten zijn, kan er mogelijk gemakkelijker veldwerk uitgevoerd worden en kan de social distance regel eenvoudig gerespecteerd worden (tussen veldwerker en werknemers).
Locaties waar de productie nu stilligt zijn nu mogelijk ook makkelijker toegankelijk voor het uitvoeren van boringen of peilbuizen.

Terug naar overzicht >
 

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing dus laten we ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van de sanering.

De uitvoering van bodemsanering en de opvolging ervan is vergund via de conformiteit van het bodemsaneringsproject. Het is dus belangrijk dat de bodemsanering opgevolgd wordt volgens deze vergunning om ontoelaatbare emissies naar andere milieucompartimenten te vermijden. De opvolging van een bodemsanering kan niet zomaar stop gezet worden.

Terug naar overzicht >
 

Ons bedrijf heeft de beslissing genomen enkel onderaannemers toe te laten die essentieel zijn voor de productie. Het uitvoeren van veldwerk of het nemen van stalen in het kader van bodemsanering wordt bijgevolg niet toegelaten.

De uitvoering van bodemonderzoeken en saneringen is opgenomen in de lijst van essentiële activiteiten. Het is dus belangrijk dat deze werkzaamheden verder gezet worden mits het in acht nemen van de opgelegde social distancing maatregelen. De uitvoering van een bodemsanering en de opvolging ervan is vergund via de conformiteit van het bodemsaneringsproject. Daarom is het belangrijk dat de bodemsanering opgevolgd wordt volgens deze vergunning om ontoelaatbare emissies naar andere milieucompartimenten te vermijden. De opvolging van een bodemsanering kan niet zomaar stop gezet worden.

Terug naar overzicht >
 

De productie in ons bedrijf is volledig stilgelegd omwille van corona-maatregelen. Er is bijgevolg enkel een minimale bezetting. Mag de bodemsanering stilgelegd worden?

Een in werking zijnde bodemsanering kan niet zomaar stopgezet worden. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • Juridisch: de sanering wordt uitgevoerd volgens het bodemsaneringsproject en bijhorende conformiteitsattest (= vergunning voor uitvoering) ;
 • Veiligheid: afhankelijk van het type sanering, moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen  worden zoals bijvoorbeeld 
  • extra reiniging van leidingwerk, injectiepputten, pompputten, waterzuivering, actief kool… zodat verontreiniging niet in het leidingwerk, de pompputten … terecht komt of gedurende langere tijd stilstaat en voor ongecontroleerde emissie zorgt; 
  • in geval van ontgraving moet de ontgravingsput zorgvuldig omheind worden en afgedekt worden zodat geen emissie van verontreiniging naar de lucht plaats vindt tijdens het stilliggen van de werf;
  • wanneer er 'bemaald' wordt (grondwateronttrekking) kan het stopzetten van de bemaling een negatief effect hebben op de stabiliteit van de ontgravingsput. 
 • Kosten: het stilleggen van een sanering kan er bijvoorbeeld toe leiden dat pompen , injectieputten, onttrekkingsfilters, waterzuiveringssystemen …dichtslibben. Bij lange tijd stilliggen en een heropstart van deze systemen zal bijkomende reiniging noodzakelijk zijn wat een extra kost betekent voor de sanering
 • Milieuhygiënisch: het stilleggen van een sanering of het onvoldoende opvolgen van een sanering kan ertoe leiden dat verontreiniging zich verder verspreidt en/of verspreidt naar ander milieucompartimenten (bijvoorbeeld ongecontroleerde lozingen van effluenten, uitdamping naar de luchtfase …)

Terug naar overzicht >
 

Kan de OVAM een document ter beschikking stellen om aan te tonen dat bepaalde staalnames toegelaten kunnen worden?

Het uitvoeren van bodemonderzoeken en uitvoering van saneringen staan opgenomen in de lijst van essentiële activiteiten. Het is dus belangrijk dat deze werkzaamheden verder gezet worden mits het in acht nemen van de opgelegde social distancing maatregelen. Het uitvoeren van bodemsanering en de opvolging ervan is vergund via de conformiteit van het bodemsaneringsproject. Het is dus belangrijk dat de bodemsanering opgevolgd wordt volgens deze vergunning om ontoelaatbare emissies naar andere milieucompartimenten te vermijden. Het is dus niet zomaar mogelijk om de opvolging van een bodemsanering stop te zetten. Ook het tijdelijk stopzetten van een sanering is niet aan te bevelen en kan leiden tot extra kosten of ontoelaatbare emissies (zie vraag en antwoord hierboven).

Terug naar overzicht >
 

De klant wil dat de sanering op een lager pitje wordt gezet? Kan dat zomaar? Wat zijn de gevolgen?

De klant moet in overleg met zijn erkend bodemsaneringsdeskundige een grondige evaluatie maken van de gevolgen:

 • toename van verontreinigingspluim kan leiden tot extra kosten
 • mogelijk extra kosten voor stopzetten en heropstarten van sanering
 • mogelijke extra kosten voor langere tijdsduur van saneringsinstallatie
 • ongecontroleerde emissie naar andere milieucompartimenten

Terug naar overzicht >
 

De klant wil de opstart van de sanering volledig uitstellen. Kan dat zomaar?

Het uitvoeren van bodemsanering en de opvolging ervan is vergund via de conformiteit van het bodemsaneringsproject. Hierin is eveneens een tijdslijn opgenomen die gevolgd moet worden. Het kan juist voordelig zijn om de sanering (zeker installatiewerken) uit te voeren als er minder productie-activiteiten op de site zijn als gevolg van de coronamaatregelen. Uiteraard moeten algemeen geldende maatregelen gehandhaafd worden bij de uitvoering van de werken.

Terug naar overzicht >
 

Bodem - Noodbesluit coronavirus

Voor welke zaken is er een noodbesluit?

Op 27 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een noodbesluit goed voor de bodemwetgeving. Dit noodbesluit is enkel van toepassing op volgende bodemsaneringsprojecten: -    bodemsaneringsprojecten die werden ingediend voor 27 maart 2020 en waarvoor de OVAM op 27 maart nog geen beslissing heeft genomen ivm de conformiteit; -    bodemsaneringsprojecten die werden ingediend in de periode van 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020

Terug naar overzicht >>
 

Wat zijn de gevolgen van dit noodbesluit voor de beoordeling van de betrokken bodemsaneringsprojecten?

De termijn waarbinnen de OVAM zich uitspreekt over de conformiteit van 90 dagen wordt verlengd met 30 dagen. Wanneer er een project-MER vereist is, wordt de termijn van 150 dagen eveneens met 30 dagen verlengd. Opgemerkt wordt dat er geen termijnverlenging is voor bodemsaneringsprojecten die bij de OVAM worden ingediend vanaf 25 april 2020 en waarbij de termijn niet wijzigt en dus 90 of 150 dagen bedraagt. Het noodbesluit heeft geen impact op de beoordelingstermijn van een beperkt bodemsaneringsproject. Daar blijft de termijn 30 dagen.

Terug naar overzicht >>
 

Binnen welke termijn kan ik beroep indienen tegen een conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject of een beperkt bodemsaneringsproject?

De termijn van 30 dagen waarbinnen de personen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking om een administratief beroep in te dienen, wordt verlengd met 30 dagen. Deze termijnverlenging is enkel van toepassing indien de aanplakking op 27 maart 2020 is gebeurd en de termijn van 30 dagen van terinzagelegging nog niet was verstreken.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met openbare onderzoeken die lopende waren op 27 maart 2020?

De openbare onderzoeken die bij de gemeenten op 27 maart al lopen, worden geschorst en verdergezet vanaf 25 april 2020. Dit betekent dat het openbaar onderzoek in twee delen verloopt. Alle opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens die twee periodes en ook tijdens de schorsingsperiode van 27 maart tot 25 april zijn geldig. Na afloop worden de ingediende bezwaren en opmerkingen door de burgemeester opgenomen in 1 proces-verbaal. De termijn voor het indienen van dit proces-verbaal bij de OVAM wordt ook met 30 dagen verlengd. Dus uiterlijk 80 dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject wordt het proces-verbaal aan de OVAM bezorgd. De termijn van 90 dagen voor uitspraak over het bodemsaneringsproject door de OVAM wordt hierbij ook verlengd met 30 dagen.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met het organiseren van openbare onderzoeken voor bodemsaneringsprojecten die bij de OVAM werden ingediend voor 25 april 2020 en waarvoor nog geen openbaar onderzoek lopende was op 27 maart 2020?

In het noodbesluit werd aangegeven dat het openbaar onderzoek slechts mag plaatsvinden na 24 april 2020. Na afloop van het openbaar onderzoek worden de ingediende bezwaren en opmerkingen door de burgemeester opgenomen in het proces-verbaal. De termijn voor het indienen van dit proces-verbaal bij de OVAM wordt ook met 30 dagen verlengd. Dus uiterlijk 80 dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject wordt het proces-verbaal aan de OVAM bezorgd. De termijn van 90 dagen voor uitspraak over het bodemsaneringsproject door de OVAM wordt hierbij ook verlengd met 30 dagen.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met het organiseren van openbare onderzoeken voor bodemsaneringsprojecten die bij de OVAM werden ingediend vanaf 25 april 2020?

Hiervoor wijzigt er niets bij de uitvoering. Deze kunnen verder uitgevoerd worden rekening houdende met de algemene veiligheidsvoorschriften zoals social distance.

Terug naar overzicht >>
 

Moet een gemeente een conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject of beperkt bodemsaneringsproject bekendmaken en ter inzage leggen?

De periode van bekendmaking en van de ter inzagelegging door de gemeenten van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of het beperkt bodemsaneringsproject wordt geschorst en verdergezet na 24 april 2020. Dit heeft zowel betrekking op lopende dossiers als nieuwe dossiers. Voor alle duidelijkheid: dit geldt dus ook voor de beperkte bodemsaneringsprojecten.

Terug naar overzicht >>
 

Binnen welke termijn moet de gemeente advies verlenen indien zij is aangeschreven als adviesverlenende instantie?

Hiervoor wijzigt er niets bij de uitvoering en dit ongeacht wanneer de adviesvraag werd overgemaakt. De gemeente moet, evenals de andere adviesverlenende instanties, haar advies verlenen over het bodemsaneringsproject aan de OVAM uiterlijk vijftig dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject.

Terug naar overzicht >>

OVAM garandeert dienstverlening

De dienstverlening van de OVAM blijft de komende weken gegarandeerd. We zijn steeds telefonisch en per e-mail bereikbaar:

De OVAM respecteert uiteraard de geldende gezondheidsmaatregelen van de overheid in het kader van het Coronavirus en past haar werking aan. Medewerkers die niet noodzakelijk in het OVAM-gebouw moeten zijn, werken van thuis uit. Niet-essentiële vergaderingen en ontmoetingen stellen we uit of houden we online. 

Het OVAM-gebouw is toegankelijk voor het publiek tussen 9u en 16u. Dit betekent dat bezoekers voor noodzakelijke vergaderingen, leveranciers en de postbeambten enkel in die periode worden binnengelaten. Iedereen moet zich houden aan de regels in het gebouw, naast de algemeen geldende anti covid 19 regels.

Heeft u vragen over de impact van het corona virus op uw werking en vindt u het antwoord niet in dit overzicht?
Stel dan uw vraag telefonisch op het nummer 015 284 459 of via mail aan corona@ovam.be

Het team Klantenbeheer is bereikbaar elke werkdag:
van 9u - 12u30 en van 13u30 - 16u30
op maandag vanaf 10u
op vrijdag tot 16u