CORONA-IMPACT

Veelgestelde vragen

Burgers

Kan ik nog textiel naar de textielcontainers brengen?

Recyclageparken kunnen terug open vanaf 7 april. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Moet ik nog sorteren?

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD?

We hebben asbest klaar liggen voor inzameling, wordt dit nog opgehaald?

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het aanbieden van mijn afval? 

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?

Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Wat met de inzameling van batterijen door Bebat?

Kunnen we nog herbruikbare bekers gebruiken?

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?

Hoe staat het met de campagne lenteschoonmaak van Mooimakers?

Overheden

Recyclageparken kunnen terug open vanaf 7 april. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Gewijzigde inzameling van huishoudelijk afval door coronamaatregelen

Wat is prioriteit bij de inzameling?

Krijgen steden en gemeenten uitstel voor de rapportering van de huishoudelijke afvalstoffen?

Mag de technische dienst van de gemeente gebruikte luiers of incontinentiemateriaal  aan huis gaan afhalen om ze in het containerpark te deponeren?

Bedrijven

Wat met afval van geneeskundige praktijken (woonzorgcentra, artsenpraktijken, tiagecentra...)?

Wat met de visuele controle van bedrijfsrestafval op de sorteerverplichting door de IHM?

Wat met grensoverschrijdende afvaltransporten?

Wat met de verplichting voor chauffeurs van afvaltransporten om identificatieformulieren te laten tekenen bij de klanten? Dit vergt directe contacten en genereert dus ook risico's op besmetting?

Ik ben inzamelaar van afval. Is afval ophalen nog wel veilig?

Ik ben een vergunde afvalverwerker. Mag ik nog afval aanvaarden op mijn site?

Ik ben afvalverwerker. Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij de verwerking?

Moet ik nog sorteren als bedrijf?

Mijn bedrijf is nog actief. Kan ik mijn afval nog meegeven met mijn inzamelaar?

Ik ben een schroothandelaar. Mag ik oud ijzer blijven ophalen?
Ik ruim mest bij particulieren. Mag ik dat blijven doen?

Wat met keuringen van het KBS of met depollutiecentra van voertuigwrakken?

Bodem

Moet er nog een openbaar onderzoek worden opgestart bij het bodemsaneringsproject?

Wat als het openbaar onderzoek al was opgestart bij het bodemsaneringsproject?

Wat gebeurt er met bodemsaneringsprojecten zonder openbaar onderzoek (beperkt bodemsaneringsproject)?

Moet een gemeente een conformiteitsattest (bodemsaneringsproject) bekendmaken en ter inzage leggen?

Binnen welke termijn kan ik beroep indienen tegen een conformiteitsattest (bodemsaneringsproject)?

Burgers

Kan ik nog textiel naar de textielcontainers brengen?

We vragen om uw textiel nu even niet naar de containers te brengen, maar tijdelijk thuis te bewaren.
De textielsector blijft werken met een beperkte dienstvelening. Het textiel dat via de textielcontainers in uw gemeente of op het recyclagepark is ingezameld wordt nog gesorteerd. Maar alle afzetmarkten voor gesorteerd herbruikbaar textiel ondervinden de impact van de wereldwijde lockdowns en andere COVID-19-maatregelen.
Alle kringwinkels en andere tweedehands kledingzaken zijn in Vlaanderen gesloten en ook de export naar het buitenland ligt volledig stil.
Hierdoor ontstaat een groot tekort aan opslagcapaciteit van het uitgesorteerde textiel. Daarom bewaart u textiel best even thuis.

 

Moet ik nog sorteren?

Ja. De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Het is belangrijk om de selectieve inzameling te kunnen vrijwaren. Al het huishoudelijk en bedrijfsafval afvoeren via het restafval zou ervoor zorgen dat we snel een tekort aan verbrandingscapaciteit krijgen en mogelijk ook problemen bij de op- en overslag van restafval.
De recyclageparken gaan terug open vanaf 7 april.  Hou er rekening mee dat ook de recyclageparken zich aan de gezondheidsvoorschriften houden, informeer u best op voorhand of u al dan niet een afspraak moet maken. Ook indien er in uw gemeente zelfs een onderbreking zou zijn van de huis-aan-huis-ophaling van bepaalde selectieve stromen, zoals papier en karton of pmd, vragen we u dit afval tijdelijk thuis op te slaan. Het is dus niet de bedoeling deze stromen mee te geven met het restafval. 

 

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD?

Ja, dat mag.

 

We hebben asbest klaar liggen voor inzameling, wordt dit nog opgehaald?

Het ophalen van asbest is momenteel niet prioritair. De mondmaskers en andere beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgverleners.
Heeft u reeds asbestcement verwijderd? Verpak het dan goed, zodat er geen vezels kunnen vrijkomen. Op die manier kunt u het tijdelijk stockeren zonder risico's.

Terug naar overzicht >>


Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het aanbieden van mijn afval?

Het is erg onwaarschijnlijk om bij de inzameling van het afval besmet te geraken. Daarvoor zou rechtstreeks contact met het besmette oppervlak van het afval noodzakelijk zijn. Niettemin vragen we toch aan burgers en bedrijven om volgende voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo kunnen de inzamelaars in alle veiligheid hun werk verderzetten:

 • Indien de inzameling gebeurt via afvalzakken: sluit de zakken volledig af, zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
 • Indien het restafval in een container wordt opgehaald: steek het afval zoveel mogelijk eerst in een zak vooraleer het in de container te deponeren. Indien u bij de gft/OBA inzameling een zak gebruikt, moet die wel composteerbaar zijn (zak met ‘OK compost’-logo of kiemplantlogo) of van papier zijn. Sluit ook steeds het deksel van de afvalcontainer.  
 • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.  
 • Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is restafval.  
 • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.

Terug naar overzicht >>

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt. Bij het boodschappen doen is het ook belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft.

Terug naar overzicht >>

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?

Eigen verpakkingen, zoals zakjes voor groenten en fruit, in zelfbediening mogen ook nu gebruikt worden. Een goede hygiëne van de verpakking is zoals steeds belangrijk. Het gebruik van eigen verpakkingen van de consument bij de slager, bakker, traiteur… wordt momenteel afgeraden om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. De verpakkingen zouden een vector voor het virus kunnen zijn en zo de slager, bakker, traiteur… kunnen besmetten. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Terug naar overzicht >>

Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?

Ja. Extra aandacht voor een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het aanraken van onverpakte levensmiddelen moet vermeden worden. Als een consument een onverpakt levensmiddel aanraakt, dan moet dit product door hem/haar aangekocht worden. Aangeraakte onverpakte levensmiddelen mogen niet meer verkocht worden aan andere consumenten. Bij het gebruik van scheplepels, dispensers… is een goede hygiëne belangrijk. De scheplepels of hendels van dispensers zouden een vector voor het virus kunnen zijn. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Terug naar overzicht >>

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan.

Terug naar overzicht >>

Wat met de inzameling van batterijen door Bebat?

Bebat werkt voor ophalingen met een beperkte dienstverlening.  Daarom vraagt Bebat aan alle Belgen om hun batterijen voorlopig niet naar een inzamelpunt te brengen maar thuis op een veilige manier te bewaren.
Om ervoor te zorgen dat de inzamelpunten in de zorg- en de bevoorradingssector zich kunnen focussen op hun kerntaken, doet Bebat sinds 19/3 enkel nog ophalingen in deze sectoren en op specifieke aanvraag.
Meer informatie: https://www.bebat.be/nl

Terug naar overzicht >>

Kunnen we nog herbruikbare bekers gebruiken?

Coronavirus COVID-19 heeft geen invloed op het normale gebruik van herbruikbare bekers. Voor zowel bekers die door externe firma's worden gereinigd als bekers die ter plaatse worden afgewassen blijven dezelfde regels gelden.
Bekers die extern worden afgewassen worden gereinigd in (industriële) wasstraten die de voorschriften rond voedselveiligheid respecteren. Wanneer bekers ter plaatse worden afgewassen moet zoals gewoonlijk de hygiëne gegarandeerd worden door het gebruik van drinkbaar water, geschikte detergenten en een reine werkplek.

Terug naar overzicht >>

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?

Nee, we stimuleren mensen om geen vuil op straat te gooien. Zwerfvuilacties vallen niet onder essentiële verplaatsingen.

Terug naar overzicht >>

Hoe staat het met de campagne lenteschoonmaak van Mooimakers?

De campagne voor de lenteschoonmaak werd stopgezet. Al onze stakeholders zijn hiervan op de hoogte. We sturen nog een mailing naar alle lokale besturen en de intercommunale.

Terug naar overzicht >>

Overheden

Gewijzigde inzameling van huishoudelijk afval door coronamaatregelen

De maatregelen die de overheid treft om de verspreiding van het coronavirus in te perken, hebben ook gevolgen voor de inzameling van huishoudelijk afval in Vlaanderen.
Zo zijn alle recyclageparken terug open op 7 april.
De huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft gegarandeerd. Indien er een personeelstekort zou ontstaan, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van restafval en gft.
Afvalstraatjes, ondergrondse containers en glasbollen worden op regelmatige basis geledigd. Zo vermijden we dat burgers op deze plekken extra afval naast de recipiënten deponeren, waardoor er onhygiënische situaties kunnen ontstaan.

Terug naar overzicht >>

Wat is prioriteit bij de inzameling?

De huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft momenteel gegarandeerd.

Indien er op termijn een personeelstekort zou ontstaan bij de privaatrechtelijke of publieke afvalinzamelaars, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van restafval en gft/OBA. De inzameling van papier en karton, pmd, grofvuil, snoeihout, etc kan dan tijdelijk stopgezet worden.  

Hierbij kunnen de lokale besturen een lokale beoordeling maken waarbij ze prioriteit geven aan dichtbebouwde zones boven landelijke zones, omdat er veel minder stapelruimte is in dichtbebouwde zones.

Stromen waarvan de inzameling tijdelijk wordt stopgezet, moeten de burgers en bedrijven maximaal thuis of in het bedrijf opslaan en niet meegeven met het restafval, zodat er daar geen capaciteitsproblemen ontstaan.                           

Ook afvalstraatjes, ondergrondse containers en glasbollen worden op regelmatige basis geledigd. Zo vermijden we dat burgers op deze plekken extra afval naast de recipiënten deponeren, waardoor er onhygiënische situaties kunnen ontstaan.

Slechts in uitzonderlijke gevallen waarbij zelfs de minimale dienstverlening van de huis-aan-huisophaling van restafval en gft/OBA-afval niet meer haalbaar is, kunnen restafval en gft/OBA in dezelfde ronde worden ingezameld en afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie.

Terug naar overzicht >>

Krijgen steden en gemeenten uitstel voor de rapportering van de huishoudelijke afvalstoffen?

De corona-crisis heeft ook invloed op de werking van steden en gemeenten. Daarom kan er door de steden en gemeenten worden afgeweken van de voorziene rapporteringsdatum van 1 april voor de rapportering van de huishoudelijke afvalstoffen. Het is momenteel echter niet duidelijk hoe lang de corona-crisis nog zal aanhouden. De uiterste datum van indienen wordt daarom voorlopig vastgelegd op 1 mei. Bovendien zal de impact bij de ene gemeente groter zijn dan bij een andere gemeente. Daarom willen we aan gemeenten die in de mogelijkheid zijn om de rapportering in te vullen, vragen om de rapportering toch al in te dienen. Op die manier kan de OVAM al starten met de verwerking van de gegevens.

Terug naar overzicht >>

Mag de technische dienst van de gemeente gebruikte luiers of incontinentiemateriaal  aan huis gaan afhalen om ze in het containerpark te deponeren?

Op dinsdag 7 april 2020 kunnen alle recyclageparken in Vlaanderen heropenen. We vragen de mensen wel om niet naar het recyclagepark te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Indien ze hun bezoek aan het recyclagepark nog kunnen uitstellen, wordt hen gevraagd dat te doen. Op die manier blijft de situatie beheersbaar.  

In principe aanvaarden de recyclageparken alle afvalfracties, met uitzondering van asbestcement omdat we de mondmaskers voorbehouden voor de medische sector.
 
Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de afvoer van de ingezamelde fracties verzekerd moet zijn. Voor een eventuele heropening van de parken moeten alle logistieke partners, afvalophalers, sorteer- en verwerkingsinstallaties klaar zijn en in staat zijn om de afvalstromen op te vangen. Een aparte inzamelronde organiseren enkel voor luiers kan, maar is omwille van personeelsinzet af te raden. Luiers worden sowieso niet gerecycleerd, dit afval gaat samen met het restafval naar verbranding.

Terug naar overzicht >>

Bedrijven

 


Wat met afval van geneeskundige praktijken (woonzorgcentra, artsenpraktijken, tiagecentra...)?

1.  De geneeskundige praktijken mogen de volgende afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten steeds laten inzamelen, afvoeren en verwerken als niet-risicohoudende afvalstoffen (NRMA):

 • niet besmeurde persoonlijke beschermongsmiddelen (PBM’)s zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen;
 • voedselresten;
 • wegwerpgordijnen;
 • papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van patiënten;
 • allerlei verpakkingsmaterialen;
 • incontinentiemateriaal;
 • lege urinezakken  (inhoud ledigen en afvoeren via de riolering)

Deze afvalstoffen kunnen praktijken dus laten afvoeren via de huishoudelijke ronde of de bedrijfsafvalronde. 
Indien u het afval in een container laat ophalen, moet u het afval zoveel mogelijk eerst in een zak steken en dan in de container deponeren.
Afvalzakken moet u volledig afsluiten zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.
Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.

2.  De geneeskundige praktijken mogen de volgende afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten – enkel na een periode van 72 u in afzondering in de recipiënten voor afvoer - laten inzamelen, afvoeren en verwerken als niet-risicohoudende afvalstoffen (NRMA):      

 • verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers, … ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn;
 • wegwerplinnen, ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn.

De meeste artsenpraktijken en kleine triagecentra kunnen moeilijk een quarantaine van de afvalstoffen voor 72 uur organiseren. Daarom voeren zij het besmeurde verzorgingsmateriaal van de COVID-19-patiënten af als risicohoudend medisch afval/RMA (via gele tonnen of ander goedgekeurd recipiënt).  

De OVAM volgt bijgevolg ook voor geneeskundige praktijken het advies van dr. Van Ranst volledig.  

Alle inzamelscenario’s die hier volledig aan tegemoet komen kunnen dus aanvaard worden. We vragen de geneeskundige praktijken hierover duidelijke afspraken te maken met hun inzamelaar.

Vast NRMA van geneeskundige praktijken mag u samen met de gemengde bedrijfsafvalstoffen laten inzamelen. Kleine hoeveelheden kunnen meegegeven worden met de gemeentelijke huisvuilinzameling. Indien u het afval in een container laat ophalen, moet u het afval zoveel mogelijk eerst in een zak steken, vooraleer het in de container te deponeren. Afvalzakken moeten volledig afgesloten worden zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken

Meer algemene info

Terug naar overzicht >>

Wat met de visuele controle van bedrijfsrestafval op de sorteerverplichting door de IHM?

De OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Daarom werd in het decreet Civiele noodsituaties opgenomen dat tijdelijk een uitzondering kan worden toegestaan op de verplichting dat elke inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van bedrijfsrestafval het inzamelrecipiënt minstens visueel inspecteert op de sorteerplicht.

Terug naar overzicht >>

Wat met grensoverschrijdende afvaltransporten?

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op afvaltransporten. Belgie heeft zijn grenzen gesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen van particulieren. Grensoverschrijdend professioneel transport is wel nog steeds toegestaan. In andere landen is een verbod wel mogelijk. Volg daarom ook de informatie  van de overheden van die landen.

Belgische bedrijven waarbij telewerk niet mogelijk is, kunnen enkel openblijven als er garantie is voor het respecteren van de afstandsregels. Indien dit niet het geval is, moeten deze bedrijven verplicht sluiten.

De overheden van andere landen kunnen maatregelen nemen die het sluiten van bedrijven in hun land verplicht.

Stem dus af met uw verwerker of de afvoer van afval verder kan gaan.

Om de gezondheidsrisico's te beperken is een handtekening van de ontvanger op de transportdocumenten voorlopig niet meer verplicht. De traceerbaarheid moet gegarandeerd blijven door de documenten digitaal ter beschikking te stellen aan de klanten en bestemmelingen, bijvoorbeeld via email. De ontvanger bewaart deze e-mails samen met de transportdocumenten.
Transportdocumenten mogen daarom ook in digitale vorm aanwezig zijn tijdens het transport, op voorwaarde dat deze tijdens een eventuele controle onmiddellijk getoond kunnen worden.  
Houd er rekening mee dat een (digitale) handtekening verplicht kan blijven voor autoriteiten van andere landen. Informeer u hierover bij de autoriteiten van landen waar transporten vertrekken, passeren of toekomen.

Terug naar overzicht >>

Ik ben een vergunde afvalverwerker. Mag ik nog afval aanvaarden op mijn site?

Private vergunde afvalverwerkers mogen open blijven om rechtstreeks afval te aanvaarden, zolang zij maar de ‘social distancing’-maatregelen en de algemene veiligheidsmaatregelen respecteren. Dit geldt alleszins voor het aanvaarden van bedrijfsafval. Voor huishoudelijk afval moet in principe de toestemming van het lokaal bestuur gevraagd worden.

Terug naar overzicht >>


Ik ben afvalverwerker. Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij de verwerking?

Bij de verwerking van afval is het belangrijk om te kijken of een manuele handeling van het afval nodig is.  We gaan ervan uit dat wat betreft de verwerking van gft/OBA en een deel van het restafval het afval direct in stortbunkers terecht komt en er geen contact meer is tussen het afval en het personeel. Dit afval kan direct verwerkt worden.  Bij restafval dat nog wordt nagesorteerd, kan manueel contact met het afval uit voorzorg best vermeden worden. Kraansortering en gebruik maken van automatische sorteertechnieken is wel mogelijk. Afval waar wel nog een manuele handeling gebeurt (bv sortering van pmd) wordt voor de zekerheid aangeraden om minstens 72 u te stockeren, alvorens de verwerking te starten. Na 72 uur zijn de eventuele virusresten op het afval in ieder geval volledig afgestorven.

Terug naar overzicht >>

Wat met de verplichting voor chauffeurs van afvaltransporten om identificatieformulieren te laten tekenen bij de klanten? Dit vergt directe contacten en genereert dus ook risico's op besmetting?

OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.

Daarom kan OVAM, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord gaan met het voorstel om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren, o.m. door tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op identificatieformulieren. Dit zolang de voorzorgsmaatregelen gelden die de federale overheid heeft opgelegd.

De traceerbaarheid van de afvalstoffen dient evenwel gegarandeerd te blijven door documenten digitaal ter beschikking te stellen aan klanten en bestemmelingen van de IHM. OVAM zal dit verder in overleg met afdeling Handhaving nauwgezet opvolgen.

Terug naar overzicht >>

Ik ben inzamelaar van afval. Is afval ophalen nog wel veilig?

Na overleg met de ziekenhuissector en virologen blijkt dat het risico op overdracht van het virus via afval miniem is, en zeker als dit ingepakt is in een zak of container. Ook via voedselresten is de kans op besmetting zeer klein. Om kans op een besmetting te veroorzaken, is direct contact met het besmette oppervlak nodig. U kan dus de inzameling zonder verhoogd risico verderzetten. Een goede en efficiënte afvalinzameling is zelfs cruciaal om geen bijkomende hygiëne- en gezondheidsrisico’s te creëren in deze moeilijke tijden. De afvalsector is een belangrijke partner om deze crisis het hoofd te bieden. Het is wel zinvol een aantal algemene hygiënemaatregelen en werkafspraken in acht te nemen. Zo is het belangrijk dat het inzamelpersoneel bij de afvalinzameling de regels rond ‘social distancing’ respecteert. Voor het inzamelpersoneel moet er voldoende gereinigde werkkledij en veiligheidshandschoenen ter beschikking zijn. Mondmaskers zijn voor het inzamelpersoneel niet vereist. Deze hebben net als in de openbare ruimte geen nut, omdat overdracht van het virus niet zomaar via de lucht gebeurt. Wel willen we benadrukken dat het personeel de algemene instructies i.v.m. hygiëne moet volgen. Dat wil onder meer zeggen dat contact tussen handen en gezicht tijdens de ronde wordt vermeden, ook al worden er handschoenen gedragen. Verder moet het inzamelpersoneel na de ronde de handen heel grondig wassen en moeten zij in het algemeen een goede handhygiëne nastreven.

Terug naar overzicht >>

Moet ik nog sorteren als bedrijf?

Ja. De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Het is belangrijk om de selectieve inzameling te kunnen vrijwaren. Al het huishoudelijk en bedrijfsafval afvoeren via het restafval zou ervoor zorgen dat we snel een tekort aan verbrandingscapaciteit krijgen en mogelijk ook problemen bij de op- en overslag van restafval.
Indien u geconfronteerd wordt met onderbreking in de ophaling van bepaalde selectieve stromen, zoals papier en karton of pmd, vragen we u toch de sorteerverplichting voor bedrijven maximaal te respecteren. Het is dus niet de bedoeling deze stromen mee te geven met het restafval. Probeer dus selectieve stromen die tijdelijk niet worden opgehaald even op het bedrijf op te slaan. Of neem eventueel contact op met uw gemeente om te vragen of u uitzonderlijk kleine hoeveelheden selectieve stromen kan meegeven met de huishoudelijke ronde.

Terug naar overzicht >>

Mijn bedrijf is nog actief. Kan ik mijn afval nog meegeven met mijn inzamelaar?

Als u uw afval meegeeft met een private inzamelaar, neemt u in de eerste plaats contact op met uw inzamelaar om te vragen of er wijzigingen zijn in de ophalingen. De inzamelaars doen hun best de dienstverlening maximaal te garanderen. In samenspraak met de overheid is beslist daarbij prioriteit te geven aan de inzamelingen van restafval en organisch-biologisch afval. Het is uitzonderlijk mogelijk dat andere stromen niet meer worden opgehaald, omdat er te weinig personeel is of omdat er te weinig klanten op een ronde nog bediend kunnen worden.  

Indien u geconfronteerd wordt met een onderbreking in de ophalingen, vragen we u toch de sorteerverplichting voor bedrijven maximaal te respecteren. Het is dus niet de bedoeling bijvoorbeeld pmd, papier en karton, groenafval, … mee te geven met het restafval. Dit is belangrijk om te vermijden dat er te veel restafval ontstaat, waardoor de verbrandingsinstallaties overbevraagd geraken. Probeer dus selectieve stromen die tijdelijk niet worden opgehaald even op het bedrijf op te slaan. U kan in heel wat gemeenten kleine hoeveelheden selectieve stromen ook meegeven met de huishoudelijke ronde, indien uw bedrijf op een gemeentelijke inzamelronde ligt.  

Wanneer u uw afval aanbiedt aan uw inzamelaar, vragen we verder om een aantal maatregelen te nemen om het riscio op besmetting te minimaliseren. 

Terug naar overzicht >>

Ik ben een schroothandelaar. Mag ik oud ijzer blijven ophalen?
Ik ruim mest bij particulieren. Mag ik dat blijven doen?

Dit kan momenteel.

'Diensten voor de afvalophaling en -verwerking' zijn opgenomen in de lijst van diensten die noodzakelijk zijn  voor de bescherming van de vitale belangen. Deze bedrijven en diensten zijn wel gehouden om de regels van social distancing toe te passen. Die laatste principes blijven dus gelden als uitgangspunt, waarvan men slechts uitzonderlijk kan afwijken.
Kort samengevat. Dienst voor afvalophaling blijven toegelaten mits de regels van social distancing worden gerespecteerd. Ook betalingen van klanten moeten vanop afstand mogelijk zijn.

Terug naar overzicht >>

Wat met keuringen van het KBS of met depollutiecentra van voertuigwrakken?

Ook bij de keuringen van het kwaliteitsborgingssysteem (KBQ) bij de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (IHM) van gevaarlijke afvalstoffen en bij de keuringen bij de erkende centra voor de depollutie van voertuigwrakken zorgt het coronavirus voor een aantal praktisch problemen.
Om gezondheidsrisico's te vermijden, moeten de afstandsregels tijdens de keuringen steeds gerespecteerd worden. Indien dit niet mogelijk is, moet de keuring uitgesteld worden naar een moment wanneer de afstandsregels wel kunnen gerespecteerd worden of afgeschaft zijn. Ook wanneer een IHM of erkend centrum gesloten is omwille van de coronacrisis mag de keuring uitgesteld worden naar een later moment. De OVAM zal rekening houden met deze uitzonderlijke situatie en tijdens de coronacrisis geen schorsingsprocedures starten voor een niet-tijdige keuring.Na de coronacrisis zal de OVAM ook een buffer voorzien zodat alle bedrijven de nodige tijd krijgen om een keuring in te plannen, ook al is dit na de uiterste keuringsdatum.

Terug naar overzicht >>

Bodem

Moet er nog een openbaar onderzoek worden opgestart bij het bodemsaneringsproject?

Door de civiele noodsituatie kan het openbaar onderzoek niet meer op een volwaardige wijze worden gehouden. Voor de bodemsaneringsprojecten waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, stuurt de OVAM het project door aan de gemeente voor het openbaar onderzoek. De gemeente moet het openbaar onderzoek nog niet opstarten. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken door de gemeenten kan slechts plaats vinden na 24 april 2020. De termijn voor de OVAM - uitspraak over het bodemsaneringsproject wordt navenant verlengd. De gemeente moet het conformiteitsattest voorlopig niet ter inzage leggen.

Terug naar overzicht >>

Wat als het openbaar onderzoek al was opgestart bij het bodemsaneringsproject?

De openbare onderzoeken die bij de gemeenten op 27 maart al lopen, worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020.  De termijn van 90 dagen voor uitspraak over het bodemsaneringsproject wordt hierbij ook verlengd met 30 dagen. Dit betekent dat het openbaar onderzoek in twee delen verloopt. Alle opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens die twee periodes zijn geldig. Ze worden opgenomen in het advies dat de gemeente bezorgt aan de OVAM na beëindiging van het openbaar onderzoek.

Terug naar overzicht >>

Wat gebeurt er met bodemsaneringsprojecten zonder openbaar onderzoek (beperkt bodemsaneringsproject)?

Hiervoor wijzigt er niets bij de uitvoering. Deze kunnen nog verder uitgevoerd worden, rekening houdende met de algemene veiligheidsvoorschriften zoals social distance,... De gemeente moet het conformiteitsattest voor deze projecten voorlopig echter niet ter inzage leggen (tot 24 april 2020).

Terug naar overzicht >>

Moet een gemeente een conformiteitsattest (bodemsaneringsproject) bekendmaken en ter inzage leggen?

De periode van bekendmaking en van de ter inzagelegging door de gemeenten van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of het beperkt bodemsaneringsproject wordt geschorst en verdergezet na 24 april 2020. Dit heeft zowel betrekking op lopende dossiers als nieuwe dossiers. Voor alle duidelijkheid: dit geldt dus ook voor de beperkte bodemsaneringsprojecten

Terug naar overzicht >>

Binnen welke termijn kan ik beroep indienen tegen een conformiteitsattest (bodemsaneringsproject)?

De termijn van dertig dagen waarbinnen de personen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking om een administratief beroep in te dienen, wordt verlengd met dertig dagen.

OVAM garandeert dienstverlening

De dienstverlening van de OVAM blijft de komende weken gegarandeerd. We zijn steeds telefonisch en per e-mail bereikbaar:

De OVAM respecteert uiteraard de geldende gezondheidsmaatregelen van de overheid in het kader van het Coronavirus en past haar werking aan. Medewerkers die niet noodzakelijk in het OVAM-gebouw moeten zijn, werken van thuis uit. Niet-essentiële vergaderingen en ontmoetingen stellen we uit of houden we online. 

Het OVAM-gebouw is enkel nog toegankelijk voor het publiek tussen 9u en 12u. Dit betekent dat bezoekers voor noodzakelijke vergaderingen, leveranciers en de postbeambten enkel in die periode worden binnengelaten.

Heeft u vragen over de impact van het corona virus op uw werking en vindt u het antwoord niet in dit overzicht?
Stel dan uw vraag telefonisch op het nummer 015 284 459 of via mail aan corona@ovam.be

Het team Klantenbeheer is bereikbaar elke werkdag:
van 9u - 12u30 en van 13u30 - 16u30
op maandag vanaf 10u
op vrijdag tot 16u