Dendermonde - Hemelstraat - gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Hemelstraat in Dendermonde en omvat 1 kadastraal perceel.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

De historische verontreiniging wordt gelinkt aan de aanwezigheid van een voormalige gashouder vanaf 1909. De gashouder diende als opslag voor het verlichtingsgas dat geproduceerd werd door de gasfabrieken in Aalst en Sint-Niklaas. Uit de mutatieschets van 1985 blijkt dat de gashouder werd afgebroken.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

Voor dit perceel verleende de OVAM vrijstelling van saneringsplicht aan de eigenaar en de gebruikers nadat er een oriënterend bodemonderzoek was uitgevoerd. De OVAM neemt de verdere onderzoeken die noodzakelijk zijn voor haar rekening. Een eerste stap is het beschrijvend bodemonderzoek. Als dit onderzoek uitwijst dat bodemsanering nodig is, treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Omdat gassites allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, pakt de OVAM deze sites versneld aan.

Algemene info over gassites vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er in het vaste deel van de aarde concentraties aan minerale olie, PAK's, cyaniden en asbest boven de bodemsaneringsnorm zijn. Ook ter hoogte van de aangrenzende gracht is het slib verontreinigd met minerale olie, PAK's en cyaniden. In het grondwater zijn concentraties aan cyanide boven de bodemsaneringsnormen aanwezig. Voor deze verontreinigingen geldt een saneringsnoodzaak.

Wat is de tijdsplanning?

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt momenteel het bodemsaneringsproject opgemaakt. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject wordt in overleg met de stad Dendermonde de mogelijke integratie tot herontwikkeling van het terrein geëvalueerd.

Wie is wie?

  • projectverantwoordelijke bij de OVAM: Anke Van Noyen
  • bodemsaneringsdeskundige: Mava nv

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of meer info, kunt u de projectverantwoordelijke bij de OVAM contacteren. We vragen u om dan steeds het dossiernummer 34864 te vermelden.

Luchtfoto gassite
DendermondeHemelstraat
Contact

Anke Van Noyen
015 284 421
ambtshalve@ovam.be