Dossierbehandelaar circulair bouwen

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer (AMB)
Team: Bouw
Niveau: Niveau B
Graad: Deskundige
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

De bouwsector wordt gekenmerkt door een hoog materiaalverbruik, een hoge afvalproductie, en  een hoge milieu- en klimaatimpact. Het OVAM-beleid is er op toegespitst om deze impact te verminderen en van circulair bouwen de standaard te maken. Dit betekent zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken en zo veel mogelijk afvalstoffen recycleren.
Het team bouw zet daarvoor verschillende instrumenten in gericht op het ontwerp van gebouwen, de selectieve sloop, het gebruik en het bewaken van de kwaliteit van gerecycleerde granulaten en alternatieven, het transport van bouwgerelateerde afvalstoffen, … .
Binnen deze uitdagende context zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker die instaat voor de behandeling van diverse dossiers gerelateerd aan de bouwsector. De verwerking van deze dossiers gebeurt tegen de bredere achtergrond van het concept circulair bouwen.

Uw takenpakket bestaat uit:

 • Het behandelen van grondstofverklaringen voor het gebruik van granulaten, zand, slib, … als bouwstof. U beoordeelt de aanvraag voor het bekomen van een grondstofverklaring op basis van de informatie die via het grondstoffenloket wordt doorgestuurd. Indien de afvalstof voldoet aan de milieu- en bouwtechnische criteria kan het statuut van grondstof verleend worden. U zorgt ook voor de kwaliteitsborging en de interpretatie van de analyseresultaten nadien.
  U werkt voor dit proces nauw samen met andere teams voor de inzet van alternatieve grondstoffen in de bouwsector (metaalslakken, verbrandingsassen, …). Vanuit dit inzicht beheert u het volledige proces van grondstofverklaringen binnen de afdeling AMB. U brengt voorstellen samen voor verbetering van het proces en het digitale loket dat hiervoor gebruikt wordt.
 • Het adviseren van omgevingsvergunningsdossiers voor de verwerking van bouw- en sloopafval en de daaruit vloeiende beroepsdossiers. U toetst de informatie die door de aanvrager van de vergunning wordt opgeladen in het omgevingsloket af aan het geldende wettelijke kader. Op basis hiervan komt u tot een conclusie. U formuleert een kwalitatief en logisch opgebouwd advies ten behoeve van het gemeente-, provincie- of gewestelijk bestuur.
 • Afvalstoffen worden geëxporteerd en geïmporteerd in Vlaanderen. In Europa bestaat hiervoor een wettelijk kader (EVOA-verordening). Afvalstoffen met risico’s kunnen enkel de grenzen over als er een kennisgevingsprocedure wordt gevolgd. Dit is ook van toepassing op bouwafval. U toetst de informatie die de kennisgever heeft aangeleverd af aan de wetgeving en de Vlaamse beleidscontext. Op basis van uw analyse wordt al dan niet een toestemming gegeven via het elektronisch loket.
 • Indien nodig stelt u bijkomende vragen aan de indieners van de dossiers of gaat u ter plaatse. U beantwoordt vragen van klanten op een kwalitatieve en klantvriendelijke manier.
 • Als dossierhouder werkt u zich in de geldende wetgeving en beleidscontext in en houdt deze kennis actueel.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, oog heeft voor kwaliteit, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. U bent communicatief en komt proactief met voorstellen voor verbetering. U bent een echte teamplayer en maakt samen met uw collega-dossierbehandelaars en andere collega’s goede werkafspraken.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt bij voorkeur over een diploma bachelor in een (milieu)technische of wetenschappelijke richting;
 • U heeft bij voorkeur ervaring in milieuwetgeving (Vlarem, Vlarema, EVOA);
 • U beschikt over een rijbewijs B;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie – niveau 1
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is – niveau 1
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie – niveau 1
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria – niveau 1
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren – niveau 1
 • Zorgvuldigheid: handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten – niveau 2

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 27. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, een specialist in de materie, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 27 en/of 28. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.419,99 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 30 juni 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Solliciteren

Klik hier om door te gaan naar het sollicitatieformulier