Duffel: Voormalige gasfabriek

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 7 kadastrale percelen en is gelegen aan de Kremerslei 64, de Bloemenstraat +2, de Gasstraat 4 en 8, Gasstraat zn, de Wouwendonkstraat +114 en Veele Plas.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie is er van 1907 tot 1934 een gasfabriek aanwezig geweest die nadien omgevormd werd tot een woonzone.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 17 september 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek en de bodemsanering werden in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Uit het site-onderzoek blijkt dat er op de site een historische bodemverontreiniging voorkomt met minerale olie, BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), 1, 2, 4-trimethylbenzeen en poly-aromatische koolwaterstoffen in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. Er werd ook een drijflaag op het grondwater vastgesteld. De bodemverontreiniging ligt ter hoogte van de voormalige fabrieksgebouwen van de gasfabriek. De bodemverontreiniging werd op 3 percelen gesaneerd.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. Vindt u geen antwoord, neem dan gerust contact op met  de OVAM.