Duurzaamheidsmeter Herontwikkeling Verontreinigde Sites

De duurzaamheidsmeter Herontwikkeling Verontreinigde Sites (HVS) evalueert de duurzaamheid van (her)ontwikkelingsprojecten met een verontreinigde bodemcomponent en bovendien vergelijkt het tot drie verschillende ontwikkelvarianten, inclusief bijbehorende saneringsvariant. Het is de bedoeling om zo te komen tot een optimale afstemming tussen ontwikkeling en sanering van de site.

Het projectteam kiest samen met de stakeholders een ambitieniveau voor elk thema. De duurzaamheidsmeter kent een score toe aan elke combinatie van sanerings- en herontwikkelingsoptie en vergelijkt die met de vooropgestelde ambitie. De meest duurzame optie krijgt de hoogste score.

De duurzaamheidsmeter kan worden toegepast in de verschillende fasen van het sanerings- en herontwikkelingstraject. De HVS is flexibel en eenvoudig in gebruik, en presenteert de resultaten van de afweging op een visueel inzichtelijke wijze. Indien men beschikt over een oriënterend bodemonderzoek, een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsaneringsproject, is voor het invullen geen extra studiewerk nodig. Bovendien kunnen niet relevante delen van de meter worden uitgeschakeld.

De HVS vindt u hier

Duurzaamheidsevaluatie restverontreiniging

Bij de saneringsaanpak wordt vaak restverontreiniging achtergelaten in bodem en grondwater. Dit is een last voor de toekomst, en dient bij duurzaamheidsevaluatie in rekening te worden gebracht. Dankzij de ‘Duurzaamheid van restverontreiniging’ kunt u de duurzaamheid van de aanwezigheid van restverontreiniging evalueren in de verschillende fases (onderzoeksfase, ontwerpfase, uitvoeringsfase).

Dit instrument maakt deel uit van de duurzaamheidsmeter HVS. De methodiek bestaat uit twee stappen. Een eerste stap beoordeelt het herontwikkelingspotentieel en de kans op functiewijzigingen. De tweede stap houdt rekening met locatiespecifieke criteria en mogelijke gevolgen van de restverontreiniging.

Het instrument vindt u hier

Integratie in andere duurzaamheidsmeters

De duurzaamheidmeter HVS focust op verontreinigde terreinen, en beoogt maximale integratie van de saneringsaanpak in herontwikkeling. Voor meer algemene en uitgebreidere duurzaamheidsevaluaties gebruikt u andere instrumenten , die door de Vlaamse overheid worden aangeboden.

Er wordt gestreefd naar maximale integratie tussen deze meters. Zo verwijzen de duurzaamheidsmeters “wijken” en “economische sites” voor het saneringsgedeelte naar  het relevante gedeelte van de duurzaamheidsmeter HVS.