Edegem: Voormalige nertskwekerij en opgevulde gracht

Waar is de woonzone gelegen?

De eerste locatie 'Voormalige nertskwekerij' bestaat uit 26 kadastrale percelen en is gelegen aan de Frans Kusterslaan nummers 1 tot 25 en 2 tot 26 in Edegem.

De tweede locatie 'Opgevulde gracht' bestaat uit 20 kadastrale percelen en is gelegen aan de Ferdinand Verbiestlaan 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 21, 23 en 25, de Jachtlaan zn, 18 en 22, de Jozef Jespersstraat 2 en 4, de Ingenieur Haesaertslaan 21, 23 en 25 en de Simon Stevinlaan 13, 15, 16 en 18 in Edegem.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de eerste locatie was er van 1955 tot ten laatste 1971 een nertskwekerij gevestigd. In 1971 is men begonnen de locatie te verkavelen en te bebouwen met woonhuizen.

Op de tweede locatie bevond zich vroeger een ringgracht die tussen 1950 en 1960 werd volgestort. Vanaf 1960 is men op het terrein begonnen met het bouwen van woonhuizen en in 1962 werd het terrein verder verkaveld.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 3 oktober 2011 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.  Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Het bodemonderzoek voor de locatie 'Opgevulde gracht' werd conform verklaard op 15 mei 2012, het bodemonderzoek voor de 'Voormalige nertskwekerij' werd op 19 juli 2012 conform verklaard.

Het sitebesluit en het conformiteitsattest voor elke locatie vindt u bij de publicaties rechts van de pagina.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een gedetailleerde brief en een bodemattest.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Opgevulde gracht
De resultaten zijn geruststellend. Er zijn, verspreid over de locatie, verhoogde waarden aan poly-aromatische koolwaterstoffen en zware metalen teruggevonden, maar nergens wordt de bodemsaneringsnorm overschreden. Deze verhoogde waarden vormen geen enkel risico. Er is geen bodemsanering noodzakelijk.

Voormalige nertskwekerij
Ook hier zijn de resultaten geruststellend. Er werden verhoogde waarden teruggevonden voor zware metalen en poly-aromatische koolwaterstoffen in het vaste deel van de grond, maar de bodemsaneringsnormen werden slechts beperkt overschreden. In het grondwater werd plaatselijk een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor het zware metaal cadmium en een verhoogde waarde voor formaldehyde vastgesteld. De verhoogde waarden vormen geen enkel risico. Er is geen bodemsanenring noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.