Eerste stappen

De vraag naar grondstoffen en energiebronnen is groot en stijgt nog steeds. Er zuinig mee omgaan is nodig om ook in de toekomst aan deze vraag tegemoet te blijven komen. Het behouden van materialen in de kringloop of zelfs het opnieuw inzetten van materialen die tijdelijk uit de materialenkringloop verdwenen waren, is dan ook een belangrijke uitdaging voor ondernemers, consumenten en beleidsvormers. Een mogelijke nieuwe bron van materialen of energie wordt gevormd door al dan niet afgewerkte stortplaatsen. Deze kunnen via Enhanced Landfillmining ontgonnen worden. Enhanced Landfill Mining (ELFM) is een concept dat de valorisatie van materialen en energie uit een stortplaats zo duurzaam mogelijk uitvoert met zowel een maximalisatie van materiaalrecyclage als een optimale energieproductie.

Sanering Terracotta eerste landfillmining sanering in 1998

 De OVAM saneerde ambtshalve een stortplaats van huishoudelijk en industrieel afval. Op die stortplaats bouwde ze een recyclage- en verwerkingsplant waar de inerte materialen uit het afval gerecycleerd werden. Hierdoor werden belangrijke besparingen op stortkosten en hiermee verbonden milieuheffingen gerealiseerd. De gereinigde en gerecycleerde materialen vonden een nuttig hergebruik . De restfractie werd gestort op een nabij gelegen stort.

OVAM- Workshop 2011

De OVAM organiseerde in het voorjaar van 2011 een werksessie over landfillmining. Dit was het startmoment waarop de OVAM haar intentie om een beleid rond ELFM te ontwikkelen naar de buitenwereld duidelijk maakte. Heel wat vertegenwoordigers van de industrie, lokale overheid, milieusector, het middenveld, de wetenschappelijke wereld namen deel aan deze intensieve werksessie (pdf).

Aanbevelingen

De deelnemers stelden dat de overheid een lange-termijn-beleid moet scheppen voor het bevorderen van landfillmining.

Dit  omvat:

– het scheppen van een juridisch kader voor de vergunningsvoorwaarden, eindbestemming;

– het scheppen van een gunstig klimaat d.m.v. kennisbeheer en concrete pilootprojecten;

– betrekken van de lokale overheid;

Omzetting aanbevelingen

Op basis van de bevindingen van deze werksessie, aangevuld met een grondige verkenning van initiatieven in zowel binnenland (closing the circle-project) als buitenland, startte de OVAM in 2012 met het ontwikkelen van een beleid om landfillmining te stimuleren. Dit gebeurt op een projectmatige wijze en is geconcentreerd op:

– het uitvoeren van pilootprojecten;

– het ontwikkelen van codes van goede praktijk;

– het uitbouwen van een praktische aanpak die een antwoord biedt op lokale problemen rond beperkte beschikbaarheid van ruimte.