Eindevaluatieonderzoek

Wat?

Het eindevaluatieonderzoek (EEO) bevat een beschrijving van de uitgevoerde bodemsaneringswerken en de resultaten waartoe de bodemsanering heeft geleid. De bodemsaneringsdeskundige toont hierin ook aan dat een stabiele eindtoestand werd bereikt. Het eindevaluatieonderzoek geeft daarnaast een overzicht van de eventuele maatregelen in het kader van de nazorg. 

Wie?

De bodemsaneringsdeskundige type 2 stelt een eindevaluatieonderzoek op in opdracht van de opdrachtgever, meestal is dit de saneringsplichtige.

Wanneer?

Als de bodemsaneringswerken zijn afgerond en een stabiele eindtoestand werd bereikt, maakt de bodemsaneringsdeskundige een eindevaluatierapport op. Als de OVAM dat gunstig beoordeelt, levert zij een eindverklaring af.

Hoe?

Voor de goede uitwerking van het eindevaluatieonderzoek is er een standaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg beschikbaar.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be