ELFM-Programma van OVAM

Enhanced Landfill Mining (ELFM) is een strategisch project van de OVAM dat loopt over de periode 2011-2015. Dit concept is recentelijk ontwikkeld binnen het ELFM-consortium in Vlaanderen waarvan de OVAM ook deel uitmaakt.

Binnen de OVAM zijn alle afdelingen betrokken omdat ELFM zowel de beleidsvelden afval, materialen en bodem omvat. Een ELFM-projectteam vult dit ELFM-concept concreter in.

Bij de uitwerking van het ELFM-concept heeft de OVAM een programma uitgewerkt. De hoofdlijnen zijn inventarisatie, valorisatie, communicatie en het wetgevend kader. Op basis van deze informatie en kennis wordt ELFM als vorm van duurzaam voorraadbeheer ingevuld. Tijdens deze planperiode heeft de OVAM diverse deelprojecten opgezet om concrete gegevens te vergaren op de voormelde onderzoeksterreinen. Dit gaat zowel over eigen onderzoeksdaden als de ondersteuning van kennisvergaring via derden.

Projectmatige uitvoering

Binnen de OVAM is een projectstructuur opgezet waarbij de 3 afdelingen vertegenwoordigd zijn en specifieke taken opnemen. De bovenliggende sturing gebeurt vanuit de directieraad.

Bij elk segment (inventarisatie, stortplaatskarakterisatie en ontginning) worden praktische voorbeelden gezocht en uitgevoerd. Deze aanpak moet een gedegen onderbouwing van het ELFM-beleid ondersteunen en waar nodig bijsturen. Iedere deeltaak moet bijdragen tot de finale doelstelling, namelijk de ISO 2015 of dé norm inzake voorraadbeheer bij stortplaatsen.

De algemene principes van een projectmatige aanpak worden hier geconcretiseerd in een opdeling in 15 deelopdrachten met mijlpalen die liggen in de planperiode 2012-2015.

Kennisverwerving

ELFM is niet enkel een betrekkelijk nieuw concept maar is bovendien nog weinig onderzocht en uitgewerkt. Ook op internationaal vlak is de kennis beperkt en bijgevolg heeft de OVAM een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld. Het ELFM-concept wordt beschreven als een vorm van voorraadbeheer en dit beheer omvat 3 pijlers: inventarisatie van de stortplaatsen, stortplaatskarakterisatie en de ontginning van stortplaatsen. Voor ieder onderdeel worden onderzoeksprojecten opgezet en ondersteund.

Doordat de kennis slechts fragmentair aanwezig is, zoekt de OVAM systematisch naar partners en opportuniteiten om de kennisopbouw te verbeteren. Vandaar ook de aandacht voor de opschaling van het ELFM-consortium naar EU-niveau en de veelvuldige engelstalige communicatie rond dit thema.