Erkenningen dierlijke bijproducten

Een erkenningsaanvraag voor een activiteit in het kader van de dierlijke bijproducten (DBP) moet per aangetekende brief worden ingediend bij de OVAM en bevat minstens volgende informatie:

 • omschrijving van de activiteit met vermelding van de categorie(ën) DBP;
 • administratieve gegevens van het bedrijf:
  • naam van de rechtspersoon die de aanvraag indient;
  • adres van de aanvrager en in voorkomend geval de maatschappelijke - en administratieve zetels en exploitatiezetels;
  • naam van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het bedrijf;
 • milieuvergunningstoestand;
 • grondplan met aanduiding van de verschillende bedrijfsruimtes en procesinstallaties;
 • noodplan in geval van overmacht;
 • beschrijving van alle reinigings- en ontsmettingsprocedures, zowel van recipiënten, vrachtwagens als van bedrijfsruimten; het ontsmettingsmiddel moet erkend zijn door de FOD Volksgezondheid: www.health.belgium.be/ kies milieu>chemische stoffen>biociden>lijst van toegelaten producenten;
 • beschrijving van het traceersysteem van de materiaalstromen;
 • in voorkomend geval een overzicht van de effectieve veroordelingen voor overtredingen van de wetgeving op vlak van milieuhygiëne gedurende de laatste 5 jaar;
 • bewijs dat is voldaan aan V142/2011;
 • bewijs dat tijdens het vervoer en de opslag op de verpakking van het recipiënt en op het voertuig een etiket is aangebracht met de respectieve vermelding: 'categorie 3, niet voor menselijke consumptie', 'categorie 2, niet voor dierlijke consumptie' of 'categorie 1, enkel voor verwijdering'.

De OVAM heeft checklists opgesteld die gebruikt kunnen worden om een erkenningsaanvraag op te stellen voor verschillende activiteiten met DBP.

 

Contact

Team Bio
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 328