Essen Suzannalaan

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone ligt aan de Suzannalaan in Essen en bestaat uit 33 gronden. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Ter hoogte van de Suzannalaan, momenteel ingericht als zone voor verblijfsrecreatie, was er vroeger een ontginningsput voor klei die later als stortplaats voor diverse afvalstoffen werd gebruikt.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 9 september 2005 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook het ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van de pagina.

Het bodemonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Op 29 april 2008 werd het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 'Woonzone Suzannalaan te Essen' goedgekeurd.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een persoonlijke brief met de resultaten van het bodemonderzoek.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Dit bodemonderzoek bestond uit een analyse van stalen van de grond en het grondwater, verdeeld over de locatie. De bodemsaneringsdeskundige ging na of er een historische verontreiniging afkomstig van de voormalige activiteiten in de wijk terug te vinden was. De resultaten zijn geruststellend. De conclusie van het bodemonderzoek is dat er geen sanering nodig is. Het grondwater is echter niet geschikt voor consumptie.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 26219

Bodemsaneringsdeskundige
Tauw nv