Europees project ‘Sullied Sediments’ levert tools op voor waterloopbeheerders

  • 15 maart 2021

De waterbodem is een belangrijk onderdeel van het aquatische ecosysteem. Als partner van het Interreg-project Sediment Assessment and Clean Up Pilots in Inland Waterways in the North Sea Region (Sullied Sediments) zorgde de OVAM er mee voor dat waterloopbeheerders mogelijk verontreinigde waterbodems beter kunnen beheren. Het onderzoek naar de effecten van opkomende stoffen (CEC’s of chemicals of emerging concern) was een belangrijk aandachtspunt binnen het project.

Beter risicobeheer van verontreinigd sediment

In het milieu komen grote hoeveelheden chemische stoffen terecht. En de kosten verbonden aan analyses kunnen hoog oplopen. De projectpartners werkten daarom een methodiek uit die toelaat om stoffen te rangschikken volgens het risico dat hun aanwezigheid in de waterbodem vormt voor het aquatische systeem.

Verder werd een beslissingstool ontwikkeld voor het beheer van sedimenten die verontreinigd zijn met opkomende zorgwekkende stoffen. De studie biedt een methode voor risicoanalyse en risicobeheer (zowel in situ als ex situ) met achtergrondinformatie voor het afleiden van een normenkader. Zo kunnen waterloopbeheerders die over analytische gegevens beschikken, die data evalueren om weloverwogen beslissingen te nemen.

Kostenefficiënter hergebruik van sediment

De partners ontwikkelden ook instrumenten die een betere inschatting mogelijk maken van de risico’s bij het gebruik van sedimenten en van de bijhorende kosten. Om hergebruik te stimuleren, werden ‘einde-afvalcriteria’ ontwikkeld voor gebaggerde sedimenten.

Jaarlijks moeten grote hoeveelheden baggerspecie hergebruikt worden. Nog te weinig sedimenten vinden hun weg naar de markt voor nuttig gebruik. Vlakwa verkende via een systeemanalyse de dieperliggende problemen en kansen.

Niet alleen verontreiniging met opkomende zorgwekkende stoffen moeten nader worden onderzocht in deze ‘einde-afvalfase’-beoordeling. De gemeten waarde van minerale olie in sedimenten is vaak hoger dan de hergebruikswaarde. De hoge waarde kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van biogene minerale olie. De reinigingstechniek voor minerale olie in sedimenten en de verwijdering van biogene interferenties werd onderzocht en gevalideerd. Door biogene interferenties te verwijderen, worden sedimentmonsters niet langer ten onrechte als verontreinigd geclassificeerd.

Beslissingsondersteunend systeem voor sanering

Op basis van een deskstudie brachten de partners tot slot de beschikbare saneringstechnieken voor verontreinigde waterbodems in kaart en werkten ze een beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering uit. U vindt het ‘BOSS WB’ op de website van emis.

Meer info
De rapporten zijn beschikbaar op de website van Sullied Sediments en op de website van de OVAM.

ovam.be/waterbodems-professionals

logo-Interreg-EU