Gassite Gent, Afrikalaan

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Afrikalaan in Gent en omvat 3 kadastrale percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

De beschikbare historische informatie toont een gasproductie en stockage van gas in gashouders.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De OVAM verleende vrijstelling van saneringsplicht aan de eigenaar en gebruikers. Dit betekent dat de OVAM de verdere onderzoeken voor haar rekening neemt, te beginnen met een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek. Wijzen deze onderzoeken uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Omdat gassites gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Algemene uitleg over gassites vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd reeds een historisch onderzoek en een beperkte staalname uitgevoerd. Hieruit blijkt  een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor benzo(a)pyreen in het vaste deel van de aarde. Daarnaast wordt de bodemsaneringsnorm voor PAK's, minerale olie en cyanide in het grondwater overschreden. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd om deze verontreiniging verder in kaart te brengen.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel werkt de OVAM aan een bestek waardoor er een beschrijvend bodemonderzoek kan uitgevoerd worden.

Wie is wie?

projectverantwoordelijke bij de OVAM:

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of meer info, kunt u de projectverantwoordelijken bij de OVAM contacteren. We vragen u om dan steeds het dossiernummer 12125-1 te vermelden.