Hemiksem - gassite ‘Voormalige zwavelzuur- en koperfabriek met als nevenactiviteit gasproductie, gelegen aan de Scheldeboord, Kalkbeek, Kasteel van Terlocht

 

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Scheldeboord, Kalkbeek en Kasteel van Terlocht in Hemiksem. De site omvat 5 kadastrale percelen, deze zijn aangeduid op het detailplan, onderaan bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Vanaf 1873 was er een zwavelzuurfabriek aanwezig op het terrein, gevolgd door een  koperextractieafdeling in 1888. In 1890 werd een eerste gashouder gebouwd, in 1893 een tweede, in 1911 een derde gashouder en een gasmotor. Deze gashouders stockeerden het verlichtingsgas dat (vermoedelijk) werd gebruikt voor de verlichting van de fabriek. De afbraak van de gashouders startte in 1946.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige zwavelzuur- en koperfabriek met als nevenactiviteit gasproductie gelegen aan de Scheldeboord, Kalkbeek, Kasteel van Terlocht'.
Op 26 november 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. U vindt er ook een lijst met de betrokken percelen.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor haar rekening. Omdat de gasfabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een siteonderzoek uit. Als dit onderzoek uitwijst dat bodemsanering nodig is, treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze. Meer uitleg hierover vindt u terug via onderstaande link.

Klik hier voor algemene info over woonzones.

Omdat alle gasfabrieken gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Uit deze (beperkte) onderzoeksinspanningen blijkt dat enkel voor arseen in het grondwater een zeer beperkte overschrijding van de bodemsaneringsnormen gedetecteerd werd. Er wordt nog een uitgebreider gassiteonderzoek uitgevoerd.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Tim Lieben
Bodemsaneringsdeskundige: Tauw Belgium nv