Gent - Jan zonder Vreesstraat - gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Jan zonder Vreesstraat, de Filips de Goedekaai en de Karel de Stoutestraat in Gent. De site omvat 24 kadastrale percelen. Deze zijn aangeduid op het detailplan dat u
terugvindt bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

In 1855 werd op het terrein een zwavelzuurfabriek opgericht. Vanaf 1871 is er sprake van zowel een zwavelzuurfabriek als van een stoomfabriek. In 1883 werd de fabriek afgebroken.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige zwavelzuurfabriek, stoomfabriek en gashouder aan de Jan zonder Vreesstraat, Ter Platen en Filips de Goedekaai in Gent'. Op 14 mei 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. Hierin is er eveneens een lijst met de betrokken percelen opgenomen.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Ook zal de OVAM de onderzoeken, die noodzakelijk zijn voor de voormalige activiteiten, op zich nemen. Omdat de gassite op meerdere percelen lag, zal de OVAM een siteonderzoek uitvoeren. Als dit onderzoek uitwijst dat bodemsanering nodig is, zal de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever optreden (en deze financieren). Meer uitleg hierover kunt u terugvinden via onderstaande link (woonzones).

Klik hier voor algemene info over woonzones.

Omdat gassites gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, heeft de OVAM geopteerd om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Uit deze (beperkte) onderzoeksinspanningen blijkt dat voor lood in het vaste deel van de aarde een overschrijding van de bodemsaneringsnorm werd aangetoond. Voor PAK's in het vaste deel van de aarde en arseen in het grondwater werd de richtwaarde overschreden. Er zal een uitgebreider gassiteonderzoek uitgevoerd worden.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel is het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek in opmaak: we onderzoeken de bodemkwaliteit op de percelen van de voormalige gassite. De bodemsaneringsdeskundige neemt in de eerste plaats bodem- en grondwaterstalen ter hoogte van de risicozones. Dat zijn bijvoorbeeld de gashouders en de productiezones. Hij neemt ook stalen in de niet-risicozones. Zo krijgt hij een beeld van de volledige site. Indien de deskundige verontreiniging aantreft, brengt hij deze gedetailleerd in kaart en bekijkt de OVAM of er bodemsanering noodzakelijk is.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Kristel Declercq
Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO