Gebruiksadviezen

Wat zijn gebruiksadviezen?

Gebruiksadviezen geven advies over het mogelijke gebruik van een grond met bodemverontreiniging maar houden geen verplichtingen in zoals dat bij gebruiksbeperkingen het geval is.

Doel van de gebruiksadviezen?

  • De betrokkenen correct informeren;
  • De betrokkenen sensibiliseren en hen bewust maken van de aandachtspunten, gevolgen en risico's van de bodemverontreiniging bij wijzigingen van het terreingebruik;
  • Het signaleren van mogelijke risico's in die zin dat bij twijfel over een wijziging in terreingebruik best een nieuwe risico-analyse uitgevoerd wordt;
  • Het creëren van een instrument om een risicogebaseerde sanering (=rekening houdend met potentiële worst-case scenario’s) te stimuleren en het gebruik van gebruiksadviezen te beperken.

Wanneer worden gebruiksadviezen geformuleerd?

De bodemsaneringsdeskundige evalueert en formuleert gebruiksadviezen in het beschrijvend bodemonderzoek of in het eindevaluatieonderzoek van de bodemsaneringswerken voor elke grond waarop een bodemverontreiniging aanwezig is.

Wanneer wel gebruiksadviezen?

  • Als de bodemverontreiniging op een grond een risico vormt, maar waarbij het algemeen belang niet geschaad wordt, worden in het beschrijvend bodemonderzoek gebruiksadviezen geformuleerd in afwachting van de sanering.
  • Als de aanwezige bodemverontreiniging op een grond geen actueel noch potentieel risico vormt maar wel een mogelijke impact of gevolgen kan hebben bij het graven in gronden, het onttrekken en/of gebruik van grondwater, bij wijziging in terreingebruik of bij een bestemmingswijziging ten opzichte van de huidige bestemming, maakt het gebruiksadvies duidelijk welke maatregelen of acties mogelijks noodzakelijk kunnen zijn ten gevolge van de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Wanneer geen gebruiksadviezen?

  • Als de risico-evaluatie aantoont dat er geen risico uitgaat van een bepaalde route (bijvoorbeeld het verwijderen van verharding,  moestuin), moet hiervoor geen gebruiksadvies gedefinieerd worden.

Gebruiksadviezen mogen niet gebruikt worden om bodemsanering te vermijden. Indien de bodemverontreiniging een potentieel risico vormt in een 'realistisch' scenario, is een bodemsanering noodzakelijk.

Gebruiksadviezen op het bodemattest

Gebruiksadviezen worden op het bodemattest vermeld zodat de (toekomstige) eigenaar of gebruiker van een grond gesensibiliseerd en bewust gemaakt wordt van de mogelijke impact van de bodemverontreiniging.

Gebruiksadviezen worden op het bodemattest onder vorm van een code met bijhorende standaardzin vermeld, uitgezonderd het gebruiksadvies met code GA5 (geen standaardzin).

Aan de hand van informatieve illustraties verkrijgt u meer info over de codes. Klik hiervoor op de overeenkomstige code(s) hieronder. Voor de codes GA1, GA2 en GA3 (zonder vermelding van een subcode) zijn alle overeenkomstige subcodes van toepassing (bv. code GA2 omvat alle subcodes GA2a tot en met GA2d).

GA1a.JPGGA1b.JPGGA2a.JPGGA2b.JPG

GA2c aangepastGA2d.JPGGA3a.JPGGA3b.JPG

GA3c.JPGGA3d.JPGGA3e.JPGGA3f.JPG

GA4.JPGGA5.jpg

In sommige gevallen zijn de gebruiksadviezen als bijlage bij het bodemattest gevoegd. Doorgaans zijn dit gebruiksadviezen die al vóór de toepassing van de codes voor de grond werden geformuleerd.

Hoe lang blijft een gebruiksadvies geldig?

De gebruiksadviezen zijn opgesteld op basis van redelijk te verwachten handelingen op de grond binnen een periode van 5 jaar. De bodemdeskundige kan een einddatum bepalen. In dat geval blijft dit gebruiksadvies tot die datum op het bodemattest staan. Indien er geen einddatum is ingegeven, dan verschijnt het gebruiksadvies gedurende 5 jaar op het bodemattest.

Aanpassen of opheffen van gebruiksadviezen

Een bodemsaneringsdeskundige kan enkel in een beschrijvend bodemonderzoek of eindevaluatieonderzoek een gebruiksadvies aanpassen of opheffen .