Geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek

Wil je weten of het oriënterend bodemonderzoek (OBO) nog geldig is voor overdracht van een risicogrond? Controleer dan eerst of er nog risico-inrichtingen op het terrein aanwezig waren sinds het laatste oriënterend bodemonderzoek.

Geen nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig

Er is in volgende gevallen op de risicogrond geen nieuw oriënterend bodemonderzoek (OBO) nodig:

 • Sedert de datum van ondertekening van het recentste OBO is of was geen risico-inrichting meer gevestigd op de grond
 • Als er sedert de datum van ondertekening van het recentste OBO wel nog een risico-inrichting gevestigd is of was, mag het OBO maximum 1 jaar oud zijn op het moment dat de overdracht plaatsvindt (verlijden van de akte).

Nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig

Er is in volgende gevallen op de risicogrond toch een nieuw oriënterend bodemonderzoek (OBO) nodig:

 • er heeft zich een schadegeval  voorgedaan sedert datum van het recentste OBO; of 
   
 • de ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond stemt niet meer overeen met de omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust. 
  De ruimtelijke omschrijving van de grond wordt als 'gewijzigd' beschouwd wanneer
  • er een kadastrale wijziging heeft plaatsgevonden waardoor de vorm of oppervlakte van het kadastraal perceel wijzigt;
  • de onderzoekslocatie anders gedefinieerd wordt dan in het vorige onderzoek.

Wanneer echter door een kadastrale wijziging het oorspronkelijke perceel werd verkleind (kadastrale splitsing) en het volledige perceel eerder al werd onderzocht in een oriënterend bodemonderzoek dat door de OVAM werd aanvaard, is het niet verplicht een nieuw oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. De OVAM zal in dat geval een worst-case beoordeling uitvoeren en de conclusie voor het volledig oorspronkelijk perceel overnemen naar alle nieuwe (deel)percelen. 

 • de bestemming van de te onderzoeken grond conform de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen is gewijzigd waardoor strengere bodemsaneringsnormen van toepassing zijn.
  Bodemsaneringsnormen zijn immers afhankelijk van het bestemmingstype. In woongebied gelden bijvoorbeeld strengere normen dan in industriegebied.

Opmerking

 • De termijn van een jaar bepalen we aan de hand van volgende twee data:
  de ouderdom van het oriënterend bodemonderzoek (ondertekeningsdatum door bodemsaneringsdeskundige) en
  de datum van de effectieve overdracht (bij verkoop is dit de datum van de eigendomsoverdracht).
 • Voor oriënterend bodemonderzoek bij gedwongen mede-eigendom (bijvoorbeeld appartementen) is er een specifieke regeling uitgewerkt (artikel 30  van het Bodemdecreet).
 • Voor de praktische invulling van de bijkomende onderzoeksinspanningen en de bijhorende rapportage verwijzen we naar strategie 5 van de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek.
Contact

OVAM - team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be